Trang chủ » Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 1: Nửa mặt phẳng

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 1: Nửa mặt phẳng

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 1: Nửa mặt phẳng

Bài 1 trang 80 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Cho ba điểm A, B, C nằm ngoài đường thẳng a. Biết rằng cả hai đoạn thẳng BA, BC đều cắt đường thẳng a. Hỏi đoạn thắng AC có cắt đường thẳng a hay không? Vì sao?

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 1: Nửa mặt phẳng

Lời giải:

 

Vì cả hai đoạn thẳng BA và BC đều cắt đường thẳng a nên điểm B và hai điểm A và C nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ chứa đường thẳng a . Khi đó A và C cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ a. Nghĩa là đoạn thẳng AC không cắt đường thẳng a.

Bài 2 trang 80 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Cho bốn điển A, B, C, D không nằm trên đường thẳng a, trong đó A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a, còn C và D thuộc nửa mặt phẳng kia.

Hỏi đường thẳng a cắt đoạn thẳng nào, không cắt đoạn thẳng nào trong các đoạn thẳng nối hai trong bốn điểm A, B, C, D?

Lời giải:

Điểm A, B cùng nằm trên một mặt phẳng bờ a , điểm C, D cùng nằm trên một nửa mặt phẳng đường thẳng a không cắt đoạn thẳng AB cũng không cắt đoạn thẳng CD. Trong khi đó đường thẳng a cắt đoạn thẳng AC, AD, BC, BD.

Bài 3 trang 80 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Cho hai tia Oa, Ob không đối nhau. Lấy các điểm A và B không trùng O sao cho A thuộc tia Oa, B thuộc tia Ob . Gọi C là điểm nằm giữa A và B. Vẽ điểm D sao cho B nằm giữa A và D. Hỏi trong hai tia OC, OD thì tia nào nằm giữa hai tia OA, OB, tia nào không nằm giữa hai tia OA, OB?

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 1: Nửa mặt phẳng

Theo đề bài ta có hình vẽ như hình bên:

Vì C nằm giữa A và B nên tia OC nằm giữa hai tia OA và OB

 

Vì D không nằm giữa A và B nên tia OD không nằm giữa hai tia OA, và OB

Bài 4 trang 80 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Cho hai tia Oa, Ob không đối nhau. Lấy các điểm A và B không trùng O sao cho A thuộc tia Oa, B thuộc tia Ob. Gọi C là điểm nằm giữa A, và B. Gọi M là điểm không trùng O thuộc tia đối của tia OC.

 

a) Tia OM có cắt đoạn thẳng AB hay không?

b) Tia OB có cắt đoạn thẳng AM hay không?

c) Tia OA có cắt đoạn thẳng BM hay không?

d) Trong ba tia OA, OB, OM có tia nào nằm giữa hai tia còn lại hay không?

Lời giải:

Ta có hình vẽ như hình bên :

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 1: Nửa mặt phẳng

a) Tia OM không cắt đoạn thẳng AB.

b) Tia OB không cắt đoạn thẳng AM.

c) Tia OA không cắt đoạn thẳng BM.

d) Trong ba tia OA, OM, OB không có tia nào nằm giữa hai tia còn lại.

Bài 5 trang 80 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Ở hình bên, cho ba điểm A, B, C thẳng hàng.

a) Gọi tên hai tia đối nhau.

b) Tia BF nằm giữa hai tia nào?

c) Tia BD nằm giữa hai tia nào?

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 1: Nửa mặt phẳng

a) Hai tia đối nhau là BA và BC

b) Tia BE nằm giữa hai tia BA và BC.

 

c) Tia BD nằm giữa hai tia BA và BC.

Quay lại