Trang chủ » Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 2: Góc

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 2: Góc

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 2: Góc

Bài 6 trang 82 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Đọc tên và viết ký hiệu các góc ở hình bên:

Có bao nhiêu góc tất cả?

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2).  Bài 2: Góc

Lời giải:

Góc BAC ký hiệu ∠(BAC)

Góc BAD ký hiệu ∠(CAD)

Góc CAD ký hiệu ∠(BAD)

 

Có tất cả là 3 góc.

Bài 7 trang 82 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Vẽ ba tia chung gốc Ox, Oy, Oz. Kí hiệu các góc có được là (O1); (O2); (O3)

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2).  Bài 2: Góc

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2).  Bài 2: Góc

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2).  Bài 2: Góc

Bài 8 trang 82 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Bổ sung chỗ thiếu (…) trong các phát biểu sau:

a) Góc xOy là hình gồm …………………………

b) Góc yOz được ký hiệu là……………………..

c) Góc bẹt là góc có ………………………………

Lời giải:

a) Góc xOy là hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy.

b) Góc yOz được ký hiệu là góc ∠(yOz)

c) Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

Bài 9 trang 82 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Bổ sung phần thiếu (…) trong phát biểu sau:

Khi hai tia Ox, Oy không đối nhau, M là điểm nằm trong góc xOy nếu …………………

Lời giải:

Khi hai tia Ox, Oy không đối nhau, M là điểm nằm trong góc xOy nếu tia OM nằm giữa hai tia Ox và Oy.

Bài 10 trang 83 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Vẽ

a) Góc xOy.

b) Tia OM nằm trong góc xOy.

c) Điểm N nằm trong góc xOy.

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2).  Bài 2: Góc

Quay lại