Trang chủ » Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 3: Số đo góc

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 3: Số đo góc

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 3: Số đo góc

Bài 11 trang 84 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Xem hình dưới đây:

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2).  Bài 3: Số đo góc

a) Ước lượng bằng mắt số đo mỗi góc rồi ghi vào bảng.

b) Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc rồi ghi vào bảng.

c) Sắp xếp các góc theo thứ tự lớn dần.

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2).  Bài 3: Số đo góc

Lời giải:

Dùng thước đo góc để đo và ghi vào bảng

Bài 12 trang 84 sách bài tập Toán 6 Tập 2: 12. Một học sinh làm một mặt đồng hồ như hình 4. Hãy đo để kiểm tra xem đồng hồ đó kẻ đúng hay sai?

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2).  Bài 3: Số đo góc

Lời giải:

Đo các góc ta thấy ba góc liền kề không bằng nhau, đồng hồ đó kẻ sai.

Bài 13 trang 85 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Hỏi lúc mấy giờ đúng thì kim phút và kim giờ của đồng hồ tạo thành góc 0o, 60o, 90o, 150o, 180o?

Lời giải:

 Kim phút và kim giờ tạo thành một góc bằng 0o khi 2 kim đó trùng nhau .Lúc đó là 12 giờ.

- Kim phút và kim giờ tạo thành một góc bằng 60o khi kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 2 hoặc số 10. Lúc đó là 10 giờ hoặc 2 giờ.

- Kim phút và kim giờ tạo thành một góc bằng 90o khi kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 3 hoặc số 9. Lúc đó là 3 giờ hoặc 9 giờ.

- Kim phút và kim giờ tạo thành một góc bằng 150o khi kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 5 hoặc số 7. Lúc đó là 5 giờ hoặc 7 giờ.

 

- Kim phút và kim giờ tạo thành một góc bằng 180o khi kim phút chỉ số 12 và kim giờ chỉ số 6. Lúc đó 6 giờ .

Bài 14 trang 85 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Đo các góc CED, CGD, BED, DCE ở hình dưới

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2).  Bài 3: Số đo góc

Lời giải:

Dùng thước đo góc, chúng ta đo được số đo các góc như sau:

∠(CED) = 45o

∠(CGD) = 25o

∠(BED) = 90o

∠(GCE) = 65

Bài 15 trang 85 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Đổi thành độ, phút:

15,25o = 15(1/4)o = 15o15’ = 915’

30,5o= …..=…..=…..

60,75o= …..=…..=…..

90,2o= …..=…..=…..

45,15o= …..=…..=…..

Lời giải:

30,5o = 30(1/2)o = 30o30’ = 1830’

60,75o = 60(3/4)o = 60o45’ = 3645’

90,2o = 90(1/5)o = 90o12’ = 5412’

45,15o = 45(3/20)o = 45o9’ = 2709’

Quay lại