Trang chủ » Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2).Bài 9: Tam giác

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2).Bài 9: Tam giác

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2).Bài 9: Tam giác

Bài 40 trang 95 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Cho 4 điểm A, B, C, D trong đó 3 điểm A, B, C thẳng hàng.

a) Vẽ tất cả các tam giác có đỉnh là 3 trong 4 điểm A, B, C, D;

 

b) Với các tam giác có được, hãy điền vào bảng sau:

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2).Bài 9: Tam giác

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2).Bài 9: Tam giác

Bài 41 trang 95 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Cho 4 điểm A, B, C, D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Tính số tam giác có ba đỉnh là 3 trong 4 điểm trên. Viết tên các tam giác đó.

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2).Bài 9: Tam giác

Lời giải:

Ta có 4 tam giác: Δ ABC, ΔABD, ΔBCD, ΔACD

Bài 42 trang 95 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Tính số tam giác có được trong hình bên . Viết tên các tam giác đó.

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2).Bài 9: Tam giác

Ta có 8 tam giác: ΔABC, ΔABD, ΔBCD, ΔACD, ΔBCE, ΔABE, ΔADE, ΔCDE

Bài 43 trang 96 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau: Vẽ ΔABC . Lấy M là điểm trong của ΔABC. Vẽ các tia AM, BM, CM cắt các cạnh của ΔABC tương ứng tại các điểm N, P, Q. Vẽ ΔNPQ. Hỏi điểm M có nằm trong ΔNPQ hay không?

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2).Bài 9: Tam giác

Điểm M luôn nằm trong ΔNPQ

Bài 44 trang 96 sách bài tập Toán 6 Tập 2: a. Vẽ ∆EDF biết ED = 5 cm, EF = 4 cm , DF = 4 cm

b. Vẽ ∆PMU biết PM = 4 cm, MU = 4 cm , PU = 4 cm

c. Vẽ ∆ART biết AR = 5 cm, RT = 4 cm , AT = 3 cm

d. Mỗi tam giác trên có gì đặc biệt?

Lời giải:

a. Tam giác ∆EDF có hai cạnh bằng nhau (tam giác cân):

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2).Bài 9: Tam giác

b. Tam giác PMU có ba cạnh bằng nhau (tam giác đều):

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2).Bài 9: Tam giác

c. Tam giác ART có một góc bằng 90o (tam giác vuông):

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2).Bài 9: Tam giác

Quay lại