Trang chủ » Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Ôn tập chương I

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Ôn tập chương I

Bài 96 trang 21 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Nếu x thỏa mãn điều kiện Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 thì x nhận giá trị là:

A. 0     B. 6     C. 9     D. 36

Lời giải:

Ta có: Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 ⇔ 3 + √x = 9 ⇔√ x = 6 ⇔ x = 36

 

Vậy chọn đáp án D.

Bài 97 trang 21 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Biểu thức Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Ôn tập chương Icó giá trị là:

A. 3     B. 6     C. 5     D. -5

Lời giải:

Chọn đáp án A.

Bài 98 trang 22 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Chứng minh các đẳng thức:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Ôn tập chương I

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Ôn tập chương I

Bài 99 trang 22 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Cho A = Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9. Chứng minh |A| = 0,5 với x ≠ 0,5.

 

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Ôn tập chương I

Bài 100 trang 22 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Rút gọn các biểu thức:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Ôn tập chương I

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Ôn tập chương I

Bài 101 trang 22 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: a. Chứng minh: x – Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

b. Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Ôn tập chương I

Bài 102 trang 22 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Tìm điều kiện xác định của các biểu thức sau

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Ôn tập chương I

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Ôn tập chương I

Bài 103 trang 22 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Chứng minh: Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 với x > 0. Từ đó, cho biết biểu thức Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 có giá trị lớn nhất là bao nhiêu? Giá trị đó đạt được khi x bằng bao nhiêu?

 

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Ôn tập chương I

Bài 104 trang 23 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Tìm số x nguyên để biểu thức Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 nhận giá trị nguyên

 

Lời giải:

Ta có: Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 = Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 = 1 + Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Để 1 + Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 nhận giá trị nguyên thì Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 phải có giá trị nguyên. Vì x nguyên nên √x là số nguyên hoặc số vô tỉ.

* Nếu √x là số vô tỉ thì √x – 3 là số vô tỉ nên Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 không có giá trị nguyên. Trường hợp này không có giá trị nào của √x để biểu thức nhận giá trị nguyên.

 

* Nếu √x là số nguyên thì √x – 3 là số nguyên. Vậy để Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 nguyên thì √x – 3 phải là ước của 4.

Đồng thời x ≥ 0 suy ra: √x ≥ 0

Ta có: W(4) = {-4; -2; -1; 1; 2; 4}

Suy ra: x – 3 = -4 ⇒ x = -1 (loại)

√x – 3 = -2 ⇒ √x = 1 ⇒ x = 1

√x – 3 = -1 ⇒ √x = 2 ⇒ x = 4

√x – 3 = 1 ⇒ √x = 4 ⇒ x = 16

√x – 3 = 2 ⇒ √x = 5 ⇒ x = 25

√x – 3 = 4 ⇒ √x = 7 ⇒ x = 49

Vậy với x ∈ {1; 4; 16; 25; 49} thì biểu thức Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 nhận giá trị nguyên.

Bài 105 trang 23 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Chứng minh các đẳng thức (với a, b không âm và a ≠ b)

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Ôn tập chương I

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Ôn tập chương I

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Ôn tập chương I

Bài 106 trang 23 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Cho biểu thức Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

a. Tìm điều kiện để A có nghĩa

b. Khi A có nghĩa, chứng tỏ giá trị của A không phụ thuộc vào a.

Lời giải:

 
Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Ôn tập chương I
Bài 107 trang 23 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Cho biểu thức:
Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Ôn tập chương I

a. Rút gọn B     b. Tìm x để B = 3

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Ôn tập chương I

Bài 108 trang 23 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Cho biểu thức:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Ôn tập chương I

a. Rút gọn C     b. Tìm x sao cho C < -1

Lời giải:

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 1). Ôn tập chương I

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top