Trang chủ » Giải sách bài tập toán Đại Số - Hình học lớp 6 tập 1

Giải sách bài tập toán Đại Số - Hình học lớp 6 tập 1

Hướng dẫn trả lời câu hỏi, Giải sách bài tập toán Đại Số - Hình học lớp 6 tập 1

PHẦN SỐ HỌC - TOÁN 6 TẬP 1

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN


Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp


Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên


Bài 3. Ghi số tự nhiên


Bài 4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con


Bài 5. Phép cộng và phép nhân


Bài 6: Phép trừ và phép chia


Bài 7: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên, nhân hai luỹ thừa cùng cơ số.


Bài 8: Chia hai luỹ thừa cũng cơ số


Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính


Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng.


Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5


Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9


Bài 13: Ước và bội


Bài 14: Số nguyên tố, hợp số. Bảng nguyên tố.


Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.


Bài 16: Ước chung và bội chung


Bài 17: Ước chung lớn nhất


Bài 18: Bội chung nhỏ nhất


Ôn tập chương I - Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên.


CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

Bài 1: Làm quen với số nguyên âm


Bài 2: Tập hợp các số nguyên


Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên


Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu


Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu


Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên


Bài 7: Phép trừ số nguyên


Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc


Bài 9: Quy tắc chuyển vế


Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu


Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu


Bài 12: Tính chất của phép nhân


Bài 13: Bội và ước của một số nguyên


Ôn tập chương II - Số nguyên


PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 6 TẬP 1

CHƯƠNG I. ĐOẠN THẲNG

Bài 1: Điểm. Đường thẳng


Bài 2: Ba điểm thẳng hàng


Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm.


Bài 4: Thực hành trồng cây thẳng hàng


Bài 5: Tia


Bài 6: Đoạn thẳng


Bài 7: Độ dài đường thẳng


Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?


Bài 9: Viết đoạn thẳng cho biết độ dài.


Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng


Ôn tập chương I - Đoạn thẳng

Quay lại