Trang chủ » Top 10+ trong access khi nhập dữ liệu cho bảng

Top 10+ trong access khi nhập dữ liệu cho bảng

Top 10+ trong access khi nhập dữ liệu cho bảng

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về trong access khi nhập dữ liệu cho bảng mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Trong phần này sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về các bảng dữ liệu MS Access, các kiểu dữ liệu và sự liên kết giữa các bảng.

Một số khái niệm liên quan đến bảng (table) trong Access

Bảng (Table) là nơi lưu trữ thông tin dữ liệu các đối tượng quản lý. Bảng có cấu trúc hai chiều gồm các dòng (Record – bản ghi – hàng) và các cột (Field – trường dữ liệu)

Ví dụ, bảng HOCSINH lưu trữ thông tin về đối tượng học sinh gồm các trường dữ liệu (field): HOCSINHID, Ho, Ten, Ngaysinh, Dantoc, Noisinh, Diachi

Mỗi đối tượng học sinh được biểu diễn trong một bản ghi (Record, dòng) dữ liệu. Bảng có thể có nhiều, một hoặc không có record nào.

Trong một CSDL thường có nhiều bảng, mỗi bảng lưu trữ dữ liệu của một đối tượng nào đó, các đối tường này có thể có quan hệ với nhau.

Ví dụ, bảng LOP và bảng HOCSINH có liên hệ một – nhiều. Mỗi lớp có nhiều học sinh, mỗi học sinh thuộc về một lớp

Khóa chính – Primary Key

Khóa chính (primary key) là trường dữ liệu (cột) có giá trị duy nhất giữa các hàng (record). Khóa chính để xác định chính xác Record nào đó trong bảng, nên khi ứng dụng hãy chọn một loại dữ liệu chuyên biệt nào đó làm khóa chính, ví dụ như bảng về sản phẩm thì chọn mã sản phẩm, bảng về nhân viên thì là mã nhân viên (hoặc số CMT) … Ví dụ bảng HOCSINH có một cột – trường dữ liệu là HOCSINHID làm khóa chính, nó thiết kế là một con số duy nhất – dành cho mỗi học sinh – biết khóa chính sau này sẽ nhanh chóng tìm đến Record chứa khóa chính đó. Trong sơ đồ quan hệ ở trên, trường có ký hiệu chìa khóa là khóa chính của bảng. Cách thiết lập khóa chính cho bảng ở phần sau.

Khóa ngoại – Foreign key

Khóa ngoại là trường (cột) dữ liệu chứa các giá trị tham chiếu (trỏ đến) một khóa chính của bảng khác. Việc tạo ra các cột (trường) là khóa ngoại sẽ hình thành nên mối quan hệ giữa các bảng.

Như sơ đồ trên, bảng DIEM có trường HOCSINHID là khóa ngoại, nó tham chiếu đến khóa chính HOCSINHID của bảng HOCSINH, từ đó mỗi điểm xác định được của học sinh nào, tương tự có trường MONHOCID là khóa ngoại tham chiếu đến bảng MONHOC

Tạo bảng trong Access

Thiết kế bảng ta phải định nghĩa các thành phần:

Các kiểu dữ liệu

Khi tạo các trường cho bảng, chọn kiểu dữ liệu phù hợp rất quan trọng, nó đảm bảo CSDL vận hành hiểu quả:

Kiểu dữ liệu Mô tả Kích cỡ Short Text Nó còn là Text ở bản 2007 – 2010, biểu diễn dữ liệu dạng chữ (tên người, tên sản phẩm, tiêu đề …) Tối đa 255 ký tự. Long Text Còn là kiểu Memo (2007 – 2010). Để biểu diễn cả câu văn, đoạn văn dài. Đến 1GB Number Các dữ liệu dạng số 1, 2, 4, 8, or 16 byte Date/Time Biểu diễn ngày và tháng 8 bytes. Currency Dữ liệu số, dạng tiền tệ, biểu diễn số chính xác 4 số sau dấu chấm. 8 bytes. AutoNumber Dạng số duy nhất, tự động sinh ra bởi Access 4 bytes. Yes/No Kiểu logic Boolean (true/false); Access lưu nó dưới dạng số, 0 là false và -1 là true 1 byte. Attachment Lưu các loại dữ liệu file như các file hình ảnh, tài liệu, bảng tính …

Xem thêm: Top 18 mẫu trang trí lớp học tiểu học

Tới 2 GB.

Thực hành tạo các bảng dữ liệu

Phần này tiến hành tạo ra các bảng cho một ứng dụng quản lý học sinh đơn giản. Trước tiên nó gồm các bảng có mối quan hệ với sơ đồ ở phần trên.

Bảng NIENKHOA

Cấu trúc bảng

Tên cột (Field Name) Kiểu dữ liệu (Data Type) Ghi chú KHOAID AutoNumber Khóa chính, số tự động tăng. Để thiết bật/tắt là khóa chính, chọn dòng có tên trường rồi bấm chọn Primary Key hoặc phải chuột vào tên trường và chọn Primary Key NamNH Date/Time Năm nhập học, kiểu ngày – giờ. Định dạng trường này hiện thị năm học (không hiện thị ngày, thánh).

 • dd hiện thị ngày; mm hiện thị tháng (số); yyyy hiện thị năm
 • dd/mm/yyyy là kết hợp để hiện thị dạng ngày 22/12/2000
 • mm-yyyy là kết hợp để hiện thị dạng ngày 12-2000

Ở trường này chỉ muốn hiện thị năm, nên nhập vào Format là yyyy

TenKhoa Short Text Kiểu Text, chọn kích thước 10 ký tự (Field Size), có đánh chỉ mục, không được trùng giá trị, dòng chữ có chiều dài khác 0

Chọn kiểu dữ liệu là Text (Short Text), sau đó ở mục thuộc tính, nhóm General chọn: Field Size là 10 – để thiết lập dài tối đa 10 ký tự, mục Allow Zezo length chọn là No để không cho phép bỏ trống dữ liệu này. Tại mục Indexed chọn Yes (No Duplicates) cho biết dữ liệu này được chỉ mục, không cho phép trùng dữ liệu.

Sau khi tạo bảng, lưu lại với tên NIENKHOA tiến hành nhập dữ liệu trực tiếp mẫu

Bảng NGANH

Bảng trình bày về các ngành học: tên ngành học, mã ngành, số năm học. Cấu trúc tạo bảng như hình dưới

Đối với trường nào cần thiết lập giá trị mặc định thì điền giá trị mặc định ở mục Default Value của thuộc tính trường

Sau khi tạo bảng nhập dữ liệu mẫu sau:

Xem thêm: Top 14 tiếng anh lớp 4 tập 2 unit 19 lesson 3

Bảng LOP

Bảng này quản lý danh sách các lớp học, mỗi lớp có tên lớp, và có khóa ngoại tham chiếu đến bảng NIENKHOA và NGANH, phần này vẫn chưa thiết lập các liên kết bảng nên sẽ tạo bảng này với cấu trúc như sau:

Thiết lập Lookup cho trường NGANHID

Một trường dữ liệu có thể thiết lập thuộc tính Lookup cho nó, thuộc tính này giúp tham chiếu đến một nguồn dữ liệu khác trong quá trình nhập liệu (có thể thiết lập một ComboBox, ListBox để nhập liệu). Ví dụ cột NGANHID sẽ tham chiếu đến bảng NGANH và trường NGANHID của bảng đó để hiện thị một danh sách các giá trị, chọn được khi soạn thảo. Từng bước thiết lập như sau:

 • Chọn Display Control là Combo Box : loại này hiện thị một hộp danh sách đổ xuống để chọn
 • Chọn Row Source Type là Table/Query – có nghĩa là nguồn dữ liệu từ bảng, hoặc các Query
 • Row Source là các truy vấn lấy ra dữ liệu – cách viết các truy vấn sẽ trình bày sau. Ở đây muốn tham chiếu đến bảng nào, hãy điền tên bảng đó vào. Điền là NGANH, nó sẽ tham khảo các dòng dữ liệu của bảng ngành
 • Bound Column là thứ tự cột cần liên kết dữ liệu, ở đây cột NGANHID của bảng NGANH là giá trị tham chiếu, cột này có vị trí số 1 – nên điền 1
 • Column Count là số cột – tính từ cột 1 cần lấy dữ liệu đưa vào Combo Box. Cần lấy cột 1 và 2 (tức cột NGANHID và TENGANH)

Làm tương tự cho cột NIENKHOAID tham chiếu đến bảng NIENKHOA

Lúc này khi soạn thảo dữ liệu bảng, nó xuất hiện Combo Box có thể chọn giá trị, những giá trị này tham chiếu từ dữ liệu bảng khác.

Để ý, nếu muốn ẩn đi cột thứ nhất chỉ hiện thị cột thứ hai (tên ngành) để nhìn dữ liệu trực quan hơn. Thì có thể thiết lập độ rộng cột cần ẩn là 0cm vào thuộc tính Colunm Widths. Ví dụ 0cm;2cm có nghĩa cột 1 0cm, cột 2 rộng 2cm (nhớ là cột trong Combo Box). Kết quả sẽ là:

Dữ liệu mẫu

Bảng HOCSINH

Bảng này quản lý danh sách học sinh các lớp, nó có các trường dữ liệu như sau:

LookUp nguồn Value List

Xem thêm: Top 23 chỉ ra và nêu tác dụng chính xác nhất

Trong trường giới tính GT nhận giá trị logic YES/NO, ấn định nếu là YES thì là NAM, và NO là Nữ. Mặc định thì dữ liệu là checkbox (hộp kiểm để lựa chọn). Nếu muốn thay hộp kiểm này bằng Combo Box để có một danh sách đổ xuống chọn NAM/NỮ thì dùng Lookup với thiết lập như sau:

 • Display Control chọn Combo Box
 • Row Source Type chọn Value List
 • Row Source liệt kê các giá trị của bảng nguồn, mỗi giá trị cách nhau bởi dấu ;, chuỗi thì đặt trong dấu “” như bảng -1 NAM 0 NỮ thì điền vào -1;”Nam”;0;”Nữ”
 • Bound Column chọn là 1, nghĩa là cột 1 là nguồn gán giá trị
 • Colunm Widths chọn là 0cm;2cm; để ẩn -1, 0 giữ hiện thị Nam, Nữ

Dữ liệu mẫu:

Bảng MONHOC

Bảng này để quản lý các môn học, cấu trúc như sau

Dữ liệu mẫu:

Bảng DIEM

Bảng này lưu trữ điểm của các môn học, cấu trúc như sau:

Nạp dữ liệu vào MS Access từ file Excel

Có thể nạp dữ liệu từ một Worksheet vào một bảng của MS Access. Ví dụ file Excel, có worksheet tên HOCSINH như sau: có có dòng đầu tiên giống tên các cột của bảng HOCSINH trong Access.

Ví dụ, để nạp dữ liệu vào bảng HOCSINH, nhấn phải chuột vào đối tượng bảng, chọn import từ excel như hình dưới:

Trong cửa số hiện ra, chọn file excel đúng cấu trúc, và thiết lập như hình để nạp:

File dữ liệu mẫu Excel cho bảng HOCSINH: Download

Trên đây là tạo một số bảng mẫu, bài tiếp theo sẽ tiếp tục thiết lập các quan hệ và một số thao tác nâng cao trên các bảng này.

Top 18 trong access khi nhập dữ liệu cho bảng tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Giải Trắc nghiệm Tin học 12: Bài 4 (có đáp án)

 • Tác giả: thpttrinhhoaiduc.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/18/2022
 • Đánh giá: 4.74 (446 vote)
 • Tóm tắt: Trả lời: Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác định dữ liệu kiểu boolean (hay lôgic) …

Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field

 • Tác giả: tracuudichvu.com
 • Ngày đăng: 02/25/2022
 • Đánh giá: 4.48 (554 vote)
 • Tóm tắt: Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác định dữ liệu kiểu boolean (hay …

Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOITINH là True. Khi đó field GIOITINH được xác định kiểu dữ liệu gì?

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 4.23 (391 vote)
 • Tóm tắt: A. Yes/No · B. Boolean · C. True/False · D. Date/Time · Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. · Câu trả lời này có hữu ích …

Trong Access khi nhập dữ liệu cho trường Ngày sinh

 • Tác giả: ancanmarketing.com
 • Ngày đăng: 07/09/2022
 • Đánh giá: 4.06 (446 vote)
 • Tóm tắt: Một số khái niệm liên quan đến bảng (table) trong Access · Khóa ngoại – Foreign key · Tạo bảng trong Access · Các kiểu dữ liệu · Thực hành tạo các …

Xem thêm: Top 10+ the news bad last night đầy đủ nhất

Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị c

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 07/19/2022
 • Đánh giá: 3.83 (325 vote)
 • Tóm tắt: Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác định kiểu dữ liệu gì ?Hỗ trợ học tập, …

Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOITINH là True. Khi đó field GIOITINH được xác định kiểu dữ liệu gì ?

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 03/06/2022
 • Đánh giá: 3.68 (252 vote)
 • Tóm tắt: Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác định kiểu dữ liệu gì ?

Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOITINH là True

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 10/30/2022
 • Đánh giá: 3.54 (347 vote)
 • Tóm tắt: Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác định kiểu dữ liệu gì ?

Trắc nghiệm Tin học 12 Bài tập và thực hành 4(có đáp án): Tạo biểu mẫu đơn giản

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 05/31/2022
 • Đánh giá: 3.31 (309 vote)
 • Tóm tắt: Câu 4: Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác định kiểu dữ liệu gì ?

Bài 4: Cấu trúc bảng – Lý thuyết Tin học 12 – Tìm đáp án, giải bài

Bài 4: Cấu trúc bảng - Lý thuyết Tin học 12 - Tìm đáp án, giải bài
 • Tác giả: timdapan.com
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 3.09 (294 vote)
 • Tóm tắt: Bảng 1. Một số kiểu dữ liệu thường dùng trong Access … Access không cho phép nhập giá trị trùng hoặc để trống giá trị trong trường khóa chính. Bước 4.

Xem thêm: Top 14 1 x 1 1 x 1

Cách tạo bảng trong access

Cách tạo bảng trong access
 • Tác giả: thuthuat.top
 • Ngày đăng: 12/13/2021
 • Đánh giá: 2.94 (118 vote)
 • Tóm tắt: Table access là nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu của CSDL. Các bước tạo bảng trong access như sau: Bước 1: Vào Create chon Table Design.

Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOITINH là nam hoặc nữ. Khi đó field GIOITINH được xác định kiểu dữ liệu gì? A. Yes/No B.text C. True/False D. Date/Time

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 08/18/2022
 • Đánh giá: 2.76 (151 vote)
 • Tóm tắt: Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là nam hoặc nữ. Khi đó field GIOI_TINH được xác định kiểu dữ liệu gì?

[DOC] Bài 2: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Câu 1 – THPT Núi Thành

 • Tác giả: thptnuithanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/29/2022
 • Đánh giá: 2.73 (125 vote)
 • Tóm tắt: Câu 15: Tạo CSDL mới trong CSDL Access, thực hiện trình tự các bước sau: … Câu 12: Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn xóa một bản ghi đã được chọn, …

Đặc điểm của bảng là trắc nghiệm

 • Tác giả: xechieuve.com.vn
 • Ngày đăng: 02/21/2022
 • Đánh giá: 2.65 (120 vote)
 • Tóm tắt: Câu 3: Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True, Khi đó field GIOI_TINH được xác định kiểu dữ liệu gì ?

Xem thêm: Top 18 phát biểu nào về hệ qtcsdl quan hệ là đúng chi tiết nhất

Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOITINH là True. Khi đó field GIOITINH được xác định kiểu dữ liệu gì ?

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 08/29/2022
 • Đánh giá: 2.56 (50 vote)
 • Tóm tắt: Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác định kiểu dữ liệu gì ? A. Yes/No. B. Boolean.

Bài 4: Cấu trúc bảng – Hoc.tv

 • Tác giả: hoc.tv
 • Ngày đăng: 02/20/2022
 • Đánh giá: 2.38 (174 vote)
 • Tóm tắt: Bảng: Là một đối tượng của Access gồm các cột và các hàng để chứa dữ liệu … Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True.

Top 14 Trong Access Khi Nhập Dữ Liệu Cho Bảng hay nhất

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 04/18/2022
 • Đánh giá: 2.26 (146 vote)
 • Tóm tắt: Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác định kiểu …

Hướng dẫn ôn tập tin học khối 12

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 08/05/2022
 • Đánh giá: 2.2 (121 vote)
 • Tóm tắt: <b>Câu 7: Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field … <b>Câu 13: Trong Access khi ta nhập dữ liệu cho trường “Ghi chú” trong CSDL (dữ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. Thay đổi nội dung các tiêu đề B. Sử dụng phông chữ tiếng ViệtC. Di chuyển các trường, thay đổi kích thước trường D. Cả A, B và C đều đúng<b>Câu 8: Chỉnh sửa biểu mẫu (thay đổi hình thức biểu mẫu) chỉ thực hiện được ở chế độ:</b>A. …

Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOITINH là nam hoặc nữ. Khi đó field GIOITINH được xác định kiểu dữ liệu gì? A. Yes/No B

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 09/15/2022
 • Đánh giá: 2.15 (54 vote)
 • Tóm tắt: Bài Làm. Đáp án : A. Yes/ No nhee. CHÚC BẠN HỌC TỐT ^^. @from.ngann.
Scroll to Top