Trang chủ » Lớp 10 » Tiếng Anh Lớp 10

Tiếng Anh Lớp 10

Tiếng anh lớp 10. Review 4: Unit: 9-10. Skills

Reading (Đọc)   1. Read about three people describing some environmental problems and solutions.   (Đọc về việc 3 người miêu tả một sô vân đề môi trường và giải pháp.)     Tạm dịch:   Những vấn đề và giải pháp môi trường   Lỉnda: Tôi đã đọc về vấn đề bãi rác thải. …

Tiếng anh lớp 10. Review 4: Unit: 9-10. Skills Đọc thêm »

Tiếng anh lớp 10. Unit 10. Ecotourism. Communication and Culture

Communication (Giao tiếp)   1. If you have a chance to go on an eco tour, which destination in Viet Nam will you choose? Read the information about the places mentioned in this unit (Bach Ma National Park, Sa Pa, Central Highlands, Can Gio Biosphere Reserve, the Mekong Delta, etc.). Decide on one place and …

Tiếng anh lớp 10. Unit 10. Ecotourism. Communication and Culture Đọc thêm »

Tiếng anh lớp 10. Unit 9: Preserving The Environment. Project

1. Imagine the area in which your school is located has suffered from environmental pollution. Work in groups.   (Tưởng tượng một khu vực trong đó trường em nằm ở khu vực đó đã chịu ô nhiễm môi trường. Làm theo nhóm.)     Tạm dịch:   –   Thảo luận một loại ô nhiễm và …

Tiếng anh lớp 10. Unit 9: Preserving The Environment. Project Đọc thêm »

Tiếng anh lớp 10. Unit 9: Preserving The Environment. Communication and Culture

Communication (Giao tiếp)   1. Work in pairs.   (Làm theo cặp.)   a. Label the photos.   (Gọi tên hình.)     Hướng dẫn giải:   a. Photo a: A man is spraying pesticides.   Photo b: Forest trees were cut down.   Tạm dịch:   Hình a: Một người dàn ông dang phun …

Tiếng anh lớp 10. Unit 9: Preserving The Environment. Communication and Culture Đọc thêm »

Scroll to Top