Trang chủ » Lớp 11 » Hóa học Lớp 11

Hóa học Lớp 11

Giải bài tập SGK hóa học lớp 11, Bài 47. Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

A. Chuẩn Bị 1. Dụng cụ thí nghiệm: Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, cốc thủy tinh 100ml, đũa thủy tinh, đèn cồn, giá thí nghiệm, giá để ống nghiệm. 2. Hóa chất: Andehit fomic, axit axetic đặc, H2SO4 đặc, dung dịch AgNO3 1%, dung dịch NH3, dung dịch Na2CO3 đặc, dung dịch NaCl bão hòa, giấy quỳ. B. …

Giải bài tập SGK hóa học lớp 11, Bài 47. Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic Đọc thêm »

Giải bài tập SGK hóa học lớp 11, Bài 46. Luyện tập: Anđehit – xeton – axit cacboxylic

Bài 1 (trang 212 SGK Hóa 11): Điền Đ (đúng) hoặc S ( sai) vào ô vuông bên cạnh các câu sau : a) Anđehit vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa. b) Anđehit là hợp chất lưỡng tính. c) Khi tác dụng với hiđro có xúc tác Ni, anđehit chuyển thành ancol bậc …

Giải bài tập SGK hóa học lớp 11, Bài 46. Luyện tập: Anđehit – xeton – axit cacboxylic Đọc thêm »

Giải bài tập SGK hóa học lớp 11, Bài 45. Axit cacboxylic

Bài 1 (trang 210 SGK Hóa 11): Thế nào là axit cacbonxylic? Viết công thức cấu tạo, gọi tên các axit có công thức phân tử C4H8O2. Lời giải: – Định nghĩa axit cacboxylic : là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm cacboxyl (-COOH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon(1) hoặc …

Giải bài tập SGK hóa học lớp 11, Bài 45. Axit cacboxylic Đọc thêm »

Giải bài tập SGK hóa học lớp 11, Bài 44. Anđehit – xeton

Bài 1 (trang 203 SGK Hóa 11): Thế nào là anđehit? Viết công thức cấu tạo của các anđehit có công thức phân tử C4H8O và gọi tên chúng. Lời giải: – Định nghĩa anđehit: Anđehit là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm -CH=O liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon(1) hoặc …

Giải bài tập SGK hóa học lớp 11, Bài 44. Anđehit – xeton Đọc thêm »

Giải bài tập SGK hóa học lớp 11, Bài 43. Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

I. CHUẨN BỊ 1. Dụng cụ: Ống nghiệm, đèn cồn, ống hút nhỏ giọt, giá để ống nghiệm, kẹp hóa chất. 2. Hóa chất: glixerol, phenol, etanol khan, Na, dd NaOH 10%, dd CuSO4 2%, dd Br2, nước cất. II. Nội dung và cách tiến hành Thí nghiệm 1: Etanol tác dụng với Na 1. Dụng …

Giải bài tập SGK hóa học lớp 11, Bài 43. Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol Đọc thêm »

Giải bài tập SGK hóa học lớp 11, Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol

Bài 1 (trang 195 SGK Hóa 11): Viết công thức cấu tạo, gọi tên các dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Cl; các ancol mạch hở có công thức phân tử C4H10O, C4H8O. Lời giải: Bài 2 (trang 195 SGK Hóa 11): Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa etyl bromua với: dung …

Giải bài tập SGK hóa học lớp 11, Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol Đọc thêm »

Giải bài tập SGK hóa học lớp 11, Bài 41. Phenol

Bài 1 (trang 193 SGK Hóa 11): Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau : Lời giải: Bài 2 (trang 193 SGK Hóa 11): Từ benzen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất sau:      2,4,6-tribomphenol (1) ;        2,4,6-trinitrophenol (2) Viết phương …

Giải bài tập SGK hóa học lớp 11, Bài 41. Phenol Đọc thêm »

Giải bài tập SGK hóa học lớp 11, Bài 40. Ancol

Bài 1 (trang 186 SGK Hóa 11): Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân có công thức phân tử C5H12O? Lời giải: – Công thức cấu tạo và gọi tên: Bài 2 (trang 186 SGK Hóa 11): Viết phương trình hóa học của phản ứng propan-1-ol với mỗi chất sau: a. Natri …

Giải bài tập SGK hóa học lớp 11, Bài 40. Ancol Đọc thêm »

Giải bài tập SGK hóa học lớp 11, Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Bài 1 (trang 177 SGK Hóa 11): Gọi tên mỗi chất sau: CH3-CH2Cl, CH2=CH-CH2Cl, CHCl3. C6H5Cl. Viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế mỗi chất trên từ hiđrocacbon tương ứng. Lời giải: Điều chế: CH3-CH3 + Cl2 –as, 1:1→ CH3-CH2Cl + HCl CH2=CH-CH3 + Cl2 –as, to→ CH2=CH-CH2Cl + HCl CH4 + 3Cl2 –as, 1:1→ CHCl3 + 3HCl   …

Giải bài tập SGK hóa học lớp 11, Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon Đọc thêm »

Scroll to Top