Trang chủ » Lớp 8 » Tiếng Anh Lớp 8

Tiếng Anh Lớp 8

Tiếng anh lớp 8. Unit 12. Life on other planets. Communication

LIFE ON OTHER PLANET (CUỘC SỐNG TRÊN HÀNH TINH KHÁC)   1. Five teenagers are discussing the possibility of other life forms in our galaxy. Read the comments they have posted on an online forum.   (Năm thiếu niên đang thảo luận khả năng sự sống khác trên thiên hà chúng ta. Đọc bình luận …

Tiếng anh lớp 8. Unit 12. Life on other planets. Communication Đọc thêm »

Tiếng anh lớp 8. Unit 12. Life on other planets. Project

Space Exploration (Khám phá không gian)   1. Write the phrases in the box under the pictures, and then answer the questions.   (Viết những cụm từ trong khung bên dưới hình và trả lời câu hỏi.)     Hướng dẫn giải:   A. space buggy    B. space shuttle    C. Vostok spacecraft   …

Tiếng anh lớp 8. Unit 12. Life on other planets. Project Đọc thêm »

Tiếng anh lớp 8. Unit 11. Science and Technology. A closer look 1

Vocabulary (Từ vựng)   1. Complete the following sentences with nouns indicating people.   (Hoàn thành những câu sau với những danh từ chỉ người.)     Hướng dẫn giải:   1. adviser/ advisor   2. chemist   3. designer   4. programmer   5. biologist   Tạm dịch:   1. Một người mà đưa …

Tiếng anh lớp 8. Unit 11. Science and Technology. A closer look 1 Đọc thêm »

Scroll to Top