Trang chủ » Lớp 5 » Tiếng Anh Lớp 5

Tiếng Anh Lớp 5

Tiếng anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? – Lesson 1

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)   Click tại đây để nghe:       a)   Where are you going for your summer holiday, Tom?   I'm going back to my hometown.   b)  Where in the USA do you live?   In New York City.   c)  What's it like? …

Tiếng anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? – Lesson 1 Đọc thêm »

Tiếng anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? – Lesson 2

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)   Click tại đây để nghe:         a)   What are you going to do on your summer holiday?   I'm going to stay with my grandparents.   b)   Where in Viet Nam do they live?   In Ha Long City.   c)  …

Tiếng anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? – Lesson 2 Đọc thêm »

Tiếng anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? – Lesson 3

1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)   Click tại đây để nghe:         1. Which one is bigger, London  or Hue?   I think London is.   2. Which one is more beautiful, Ha Long City or Nha Trang?   I think Ha Long City is   Tạm dịch:   …

Tiếng anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? – Lesson 3 Đọc thêm »

Tiếng anh lớp 5 Unit 19: Which place would you like to visit? – Lesson 1

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)   Click tại đây để nghe:         a)  The weather is beautiful in Ha Noi today.   Hôm nay thời tiết đẹp ở Hà Nội.   Yes, it is. Vâng, đúng rồi.   b;would you like to go somewhere, Tom?   Bạn …

Tiếng anh lớp 5 Unit 19: Which place would you like to visit? – Lesson 1 Đọc thêm »

Tiếng anh lớp 5 Unit 19: Which place would you like to visit? – Lesson 2

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)   Click tại đây để nghe:         a)  What did you do yesterday? Ngày hôm qua bạn đã làm gì?   I visited Tran Quoc Pagoda. Mình đã viếng chùa Trấn Quốc.   b)  Where is it? Nó ở đâu?   It's …

Tiếng anh lớp 5 Unit 19: Which place would you like to visit? – Lesson 2 Đọc thêm »

Tiếng anh lớp 5 Unit 19: Which place would you like to visit? – Lesson 3

1. :Listen and repeat (Nghe và lặp lại)   Click tại đây để nghe:       1. Which place would you like to visit . Trang Tien Bridge or Thien Mu Pagoda?    Bạn muốn viếng nơi nào, cầu Tràng Tiền hay chùa Thiên Mụ   2. I'd like to visit Thien Mu Pagoda …

Tiếng anh lớp 5 Unit 19: Which place would you like to visit? – Lesson 3 Đọc thêm »

Tiếng anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow? – Lesson 1

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)   Click tại đây để nghe:           a)   Good evening and welcome to the weather forecast. Let's take a look at the weather today.   Xin chào buổi tối và chào đón các bạn đến với chương trình dự báo thời …

Tiếng anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow? – Lesson 1 Đọc thêm »

Tiếng anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow? – Lesson 2

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)   Click tại đây để nghe:           a)   It's so hot today! Is it always like this in summer, Nam?   Trời hôm nay quá nóng! Có phải trời thường như thế vào mùa hè không Nam ?   Yes, it …

Tiếng anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow? – Lesson 2 Đọc thêm »

Tiếng anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow? – Lesson 3

1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)   Click tại đây để nghe:       1. What will the weather be like tomorrow?    Thời tiết sẽ thế nào vào ngày mai?   It will be hot and sunny.   Trời sẽ nóng và có nắng.   2. What's spring like in your …

Tiếng anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow? – Lesson 3 Đọc thêm »

Scroll to Top