Trang chủ » Tiếng anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? – Lesson 1

Tiếng anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? – Lesson 1

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? - Lesson 1
a)   Where are you going for your summer holiday, Tom?
 
I'm going back to my hometown.
 
b)  Where in the USA do you live?
 
In New York City.
 
c)  What's it like?
 
It's very big.
 
d)  Which one is big, New York City or Sydney?
 
I think New York City is.
 
Tạm dịch:
 
a) Bạn sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ hè của bạn vậy Tom ? Mình sẽ trở về quê nhà.
 
b) Ở Mỹ bạn sống ở đâu? Ở Thành phố New York.
 
c) Nó thế nào? Nó rất lớn.
 
d) Cái nào lớn, Thành phố New York hay Sydney? Tôi nghĩ Thành phố New York.
 
2. Point and say (Chỉ và đọc)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? - Lesson 1
 
a)  Which one is small, Hoan Kiem Lake or West Lake?
 
I think Hoan Kiem Lake is.
 
b)  Which one is large, Ben Thanh Market or Dong Xuan Market?
 
I think Ben Thanh Market is.
 
c)  Which one is noisy, life in the city or life in the countryside?
 
I think life in the city is.
 
d)  Which one is busy, life in the city or life in the countryside?
 
I think life in the city is.
 
Tạm dịch:
 
a) Cái nào nhỏ, hồ Hoàn Kiếm hay hồ Tây? Tôi nghĩ hồ Hoàn Kiếm.
 
b) Cái nào rộng lớn, chợ Bến Thành hay chợ Đồng Xuân? Tôi nghĩ chợ Bến Thành.
 
c) Cái nào ồn ào, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở miền quê? Tôi nghĩ cuộc sống ở thành phố.
 
d) Cái nào bận rộn, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở miền quê? Tôi nghĩ cuộc sống ở thành phố.
 
3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)
 
Hỏi và trả lời những câu hỏi về so sánh một vài thành phố thị trấn.
 
Which one is……… or…?
 
I think…                                       
 
Tạm dịch:
 
Cái nào…………………. hay…?
 
Tôi nghĩ…
 
4. Listen and write (Nghe và viết)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? - Lesson 1
 
Đáp án:
 
1. Tony lives in Sydney. It's noisier than Nha Trang.
 
2. Linda lives in London. It's larger than Da Nang.
 
3. Tom lives in New York City. It's busier than Da Lat.
 
Audio script
 
1. Mai: Where in Australia do you live, Tony?
 
Tony: I live in Sydney.
 
Mai: What's it like?
 
 
2. Nam: Where do you live, Linda?Tony: It's noisy.
 
Linda: I live in London.
 
Nam: What's it like?
 
Linda: It's large.
 
Nam: Which one is larger, London or Da Nang?
 
Linda: I think London is.
 
3. Phong: Do you live in New York City, Tom?
 
Tom: Yes, I do.
 
Phong: Is it a big city?
 
Tom: Yes, it is And it's busy.
 
Phong: Which one is busier, New York City or Dơ Lat?
 
Tom: I think New York City IS.
 
Tạm dịch:
 
Tony sống Ở Sydney. Nó ồn ào hơn Nha Trang.
Linda sống ở Luân Đôn.Nó rộng lớn hơn Đà Nẵng.
Tom sống ở Thành phố New York. Nó bận rộn hơn Đà Lạt.
5. Read and complete (Đọc và hoàn thành)
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? - Lesson 1
 
Đáp án:
 
New York City is bigger/larger than Sydney.
New York City is noisier than Da Lat.
Nha Trang is smaller than New York City.
Tạm dịch:
 
1. Sydney nhỏ hơn Thành phố New York.
 
Thành phố New York lớn hơn/rộng lớn hơn Sydney.
 
2. Đà Lạt yên tĩnh hơn Thành phố New York.
 
Thành phố New York ồn ào hơn Sydney.
 
3. Thành phố New York rộng lớn hơn Nha Trang.
 
Nha Trang nhỏ hơn Thành phố New York.
 
6. Let's sing (Chúng ta cùng hát.)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
Which one is…?
 
Which one is bigger,
 
New York City or Miami?
 
I'm sure, I'm sure,
 
I'm sure that it's New York City.
 
Which one is busier,
 
New York City or San Francisco?
 
I'm sure. I'm sure,
 
I'm sure that it's New York City.
 
Which one is noisier,
 
New York City or Chicago?
 
I don't know, I don't known,
 
It may be Chicago.
 
Tạm dịch:
 
Cái nào lớn hơn,
 
Thành phố New York hay Miami?
 
Tôi chắc chắn, tôi chắc chắn,
 
Tôi chắc chắn đó là Thành phố New York.
 
Cái nào bận rộn hơn,
 
Thành phố New York hay Son Francisco?
 
Tôi chắc chắn, tôi chắc chắn,
 
Tôi chắc chắn đó là Thành phố New York.
 
Cái nào ồn ào hơn,
 
Thành phố New York hay Chicago?
 
Tôi không biết, tôi không biết Nó có thể là Chicago.
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top