Trang chủ » Tiếng anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow? – Lesson 2

Tiếng anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow? – Lesson 2

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow? - Lesson 2
 
a)   It's so hot today! Is it always like this in summer, Nam?
 
Trời hôm nay quá nóng! Có phải trời thường như thế vào mùa hè không Nam ?
 
Yes, it is.
 
Vâng, đúng rồi.
 
b)  It's usually hot in summer. And it rains a lot.
 
Trời thường xuyên nóng vào mùa hè. Và trời mưa nhiều.
 
Really? I like summer here because I can swim in the sea.
 
Thật không? Mình thích mùa hè ở đây bởi vì mình có thể tắm biển.
 
c)  What's summer like in your country, Peter?
 
Mùa hè ở đất nước bạn thế nào Peter?
 
It's cooler than here. But it's very green. There are lots of flowers and plants?
 
Trời mát hơn ở đây. Nhưng trời rất xanh. Có nhiều hoa và cây cối
 
d)   Really? I'd like to visit your country in summer.
 
Thật không? Mình muốn viếng thăm đất nước bạn vào mùa hè.
 
2. Point and say (Chỉ và đọc)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
a) What's spring like in your country? Mùa xuân ở đất nước bạn thế nào?
 
 It's usually cold. Trời thường lạnh.
 
b)  What's summer like in your country? Mùa xuân ở đất nước bạn thế nào?
 
It's usually hot. Trời thường nóng.
 
There are flowers. Có nhiều hoa.
 
c)  What's autumn like in your country? Mùa thu ở đất nước bạn thế nào
 
It's usually cool. Trời thường mát.
 
There is rain. Có mưa.
 
d)  What's winter like in your country? Mùo xuân ở đất nước bạn thế nào?
 
It's very cold. Trời rất lạnh.
 
There is snow. Có tuyết.
 
3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)
 
Hỏi và trả lời những câu hỏi về những mùa trong năm và thời tiết.
 
 
Where do you live?
 
I live…
 
What are they?How many seasons are there? There are…
 
They're…
 
What's your favourite season?
 
I like…
 
What's spring/summer/… like? It's usually…
 
Bạn sống ở đâu?
 
Tôi sống ở..
 
Có bao nhiêu mùa?
 
Có…
 
Chúng thế nào?
 
Chúng…
 
Mùa yêu thích của bạn là gì? Tôi thích…
 
Mùa xuân/hè/… thế nào ?
 
Trời thường…
 
4. Listen and write one word in rach blank
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow? - Lesson 2
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow? - Lesson 2
 
Audio script
 
1. Mai: Do you like winter, Tony?
 
Tony: Yes. I like it very much.
 
Mai: What's winter like in your country?
 
Tony: It's usually very cold. And there's a lot of wind.
 
2. Mai: What's your favourite season in your country, Akiko?
 
Akiko: I like winter.
 
Mai: Is it cold in winter?
 
Akiko: Yes, it is. And there's a lot of snow.
 
3. Hakim: What's your favourite season, Mai?
 
Mai: I like summer.
 
Hakim: What's summer like in your country?
 
Mai: It's usually hot. There's a lot of rain.
 
5. Write about your favorite season and weather (Viết về mùa yêu thích của bạn và thời tiết)
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow? - Lesson 2
 
1. Mùa yêu thích của bạn là mùa nào?
 
My favourite season is spring.
 
 Mùa yêu thích của tôi là mùa xuân
 
2. Thời tiết như thế nào vào mùa yêu thích của bạn?
 
It's cool. Trời mát.
 
3. Hôm nay thời tiết thế nào?
 
It's hot and sunny. Trời nóng và có nắng.
 
4. Thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai?
 
It's cold and windy. Trời lạnh và có gió.
 
6. Let's sing (Chúng ta cùng hát)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
 
The weather song
 
What's the weather like?
 
What's the weather like?
 
What's the weather like today?
 
It's sunny and it's windy.
 
And there will be rain later.
 
What will the weather be like?
 
What will the weather be like?
 
What will the weather be like tomorrow?
 
It will be cold. It wil be wet.
 
And there will be snow as well.
 
Bài hát thời tiết
 
Thời tiết thế nào?
 
Thời tiết thế nào?
 
Hôm nay thời tiết thế nào? Trời có nắng và có gió.
 
Và sẽ mưa sau đó.
 
Thời tiết sẽ thế nào?
 
Thời tiết sẽ thế nào?
 
Ngày mai thời tiết sẽ thế nào? Trời sẽ lạnh.
 
Trời sẽ ẩm ướt. Và sẽ cũng có tuyết.
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top