Trang chủ » Top 11 during my dinner the phone rang đầy đủ nhất

Top 11 during my dinner the phone rang đầy đủ nhất

Top 11 during my dinner the phone rang đầy đủ nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về During my dinner the phone rang mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Mục lục

1 I. Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi. 1. My head seems to be on fire now. > I feel as if 2. I had a feeling that I was walking in the air. > I felt as through- 3. Bill doesn’t work hard. > I’d rather-. 4. He spend his money like a prince. > he spend his money as if

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 11/23/2021
 • Đánh giá: 4.99 (625 vote)
 • Tóm tắt: he spend his money as if= … During my dinner, the phone rang. > While===-. … James spoke to his lawyer before signing the contract

2 Bài tập tiếng Anh lớp 12 unit 2 có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 12 unit 2 có đáp án
 • Tác giả: english4u.com.vn
 • Ngày đăng: 03/26/2022
 • Đánh giá: 4.64 (419 vote)
 • Tóm tắt: · I’m sorry I can’t come for dinner. … Unless help arrives within the next few days, thousands are … During my dinner, the phone rang
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: V. Complete these sentences with the future form (will + infinitive; the future continuous; the future perfect or future perfect continuous) and an appropri – ate verb: go, act, attend, revise, leave, do, finish, clear, be, close, jearn, put, sit, …

Xem thêm: Top 16 can you show me the film in this camera

3 In the middle of my meal, the phone rang. – Tài liệu text

 • Tác giả: toc.123docz.net
 • Ngày đăng: 12/15/2021
 • Đánh giá: 4.5 (402 vote)
 • Tóm tắt: In the middle of my meal, the phone rang. Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. … How about having dinner and then go to the theater?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. enjoyableB. happyC. uncomfortableD. comfortable2. What does Christmas celebrates?A. The birth of religious people.B. The day when Christ was bornC. The birth of religious symbols. D. The birth of religious places.3. What is the most important …

4 → ​I Began …………………………………………………………………. 2. ​The Phone Rang During Dinner. → ​While I …………………………………………………………………. 3. ​Sue Left The House, But First She Lo – MTrend

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 4.33 (308 vote)
 • Tóm tắt: While I was having dinner, the phone rang. 3. Before Sue left the house,she locked the doors … After I had done my homework,I went to bed
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. enjoyableB. happyC. uncomfortableD. comfortable2. What does Christmas celebrates?A. The birth of religious people.B. The day when Christ was bornC. The birth of religious symbols. D. The birth of religious places.3. What is the most important …

5 We were having dinner.the phone rang. (since/ for/ when/ as)

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 02/17/2022
 • Đánh giá: 4.04 (286 vote)
 • Tóm tắt: Choose the best answerWe were having dinner…………….the phone rang.(since/ for/ when/ as)
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. enjoyableB. happyC. uncomfortableD. comfortable2. What does Christmas celebrates?A. The birth of religious people.B. The day when Christ was bornC. The birth of religious symbols. D. The birth of religious places.3. What is the most important …

Xem thêm: Top 10+ the course finished with a big party

6 Bài tập tiếng Anh lớp 12 unit 1 có kèm đáp án chuẩn

Bài tập tiếng Anh lớp 12 unit 1 có kèm đáp án chuẩn
 • Tác giả: tienganh247.com.vn
 • Ngày đăng: 02/22/2022
 • Đánh giá: 3.8 (456 vote)
 • Tóm tắt: · The more he fails, the more he loses………………….in his abilities. She is a research………………….for a … During my dinner, the phone rang
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kể từ ngày 01/01/2019, cộng đồng chia sẻ ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh 247 phát triển thêm lĩnh vực đào tạo có tính phí. Chúng tôi xây dựng các lớp đào tạo tiếng Anh online 1 kèm 1 với đội ngũ hơn 200+ giáo viên. Chương trình đào tạo tập trung vào: …

7 I was having my lunch when the phone rang. – English example sentence – Tatoeba

 • Tác giả: tatoeba.org
 • Ngày đăng: 02/16/2022
 • Đánh giá: 3.65 (201 vote)
 • Tóm tắt: I was having my lunch, when the phone rang. added by aandrusiak, November 17, 2010. ➜ #624766 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kể từ ngày 01/01/2019, cộng đồng chia sẻ ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh 247 phát triển thêm lĩnh vực đào tạo có tính phí. Chúng tôi xây dựng các lớp đào tạo tiếng Anh online 1 kèm 1 với đội ngũ hơn 200+ giáo viên. Chương trình đào tạo tập trung vào: …

8 Sentence rewriting – Tiếng Anh phổ thông lớp 12 –

 • Tác giả: ucan.vn
 • Ngày đăng: 12/17/2021
 • Đánh giá: 3.52 (360 vote)
 • Tóm tắt: Anne is the winner of this year’s Grand Prix. (has won). ⇒ . 2. During my dinner, the phone rang. (while). ⇒ . 3. The parcel has been here for two hours
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kể từ ngày 01/01/2019, cộng đồng chia sẻ ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh 247 phát triển thêm lĩnh vực đào tạo có tính phí. Chúng tôi xây dựng các lớp đào tạo tiếng Anh online 1 kèm 1 với đội ngũ hơn 200+ giáo viên. Chương trình đào tạo tập trung vào: …

Xem thêm: Top 12 máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên

9 [Solved] Direction: Answer the following question by selecting the co

 • Tác giả: testbook.com
 • Ngày đăng: 06/18/2022
 • Đánh giá: 3.38 (300 vote)
 • Tóm tắt: The phone rang while I ______ dinner. Here the appropriate verb form would be … He doesn’t drink alcohol on account ______ his health
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kể từ ngày 01/01/2019, cộng đồng chia sẻ ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh 247 phát triển thêm lĩnh vực đào tạo có tính phí. Chúng tôi xây dựng các lớp đào tạo tiếng Anh online 1 kèm 1 với đội ngũ hơn 200+ giáo viên. Chương trình đào tạo tập trung vào: …

10 Trọn bộ bài tập thì quá khứ tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (có đáp án)

 • Tác giả: topicanative.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/07/2022
 • Đánh giá: 2.99 (222 vote)
 • Tóm tắt: · Her phone rang while she ______ (talk) to her new boss. My friends ______ … Tommy ______ (burn) his hand when he ______ (cook) the dinner
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập thì quá khứ tiếp diễn là một phần thường xuyên xuất hiện nhiều trong các bài thi. Để giúp bạn nắm chắc phần kiến thức ngữ pháp quan trọng này, TOPICA Native gửi đến bạn Trọn bộ bài tập thì quá khứ tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (có đáp án) …

11 2. The phone rang while she dinner a. cooks b. was cooking c. is cooking d. has cooked 3. When my mum got home, a. the dinner be cooked b. I was cooking dinner c. I am cooking dinner d. the dinner deing cooked 4. Peter was reading a book by Mark Twain his friends came a. while b. when c. during d. if 5. We have white wine, but we red wine a. didnt/had b. dont/had c. did/didnt d. didnt/have 6. When did you see him? a. recently b. already c. last d. lately 7. I a bath when the phone rang a. was having b. had c. am having d. have 8. I her two week ago a. seen b. was seeing c. saw d. have seen 9. I to his house in 1991 a. moved b. have been moving c. have moved d. was moving 10. He came into the room while they television a. have watched b. watched c. were watching d. have been watching 11. I fell asleep when I television a. am watching b. am being watched c. was watching d. All are correct 12. They last week a. didnt come b. came not c. dont come d. did come

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 10/09/2022
 • Đánh giá: 2.96 (143 vote)
 • Tóm tắt: 2. The phone rang while she ______ dinner a. cooks b. was cooking c. is cooking d. has cooked 3. When my mum got home, ______ a. the dinner 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập thì quá khứ tiếp diễn là một phần thường xuyên xuất hiện nhiều trong các bài thi. Để giúp bạn nắm chắc phần kiến thức ngữ pháp quan trọng này, TOPICA Native gửi đến bạn Trọn bộ bài tập thì quá khứ tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (có đáp án) …
Xem thêm
Scroll to Top