Trang chủ » Giải bài tập Bài 16. Tiêu hóa ở động vật( tiếp)

Giải bài tập Bài 16. Tiêu hóa ở động vật( tiếp)

Bài 1: 

Đề bài: Nêu sự khác nhau cơ bản về cấu tạo ống tiêu hóa và quá trình tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và ăn thực vật.
 
Lời giải chi tiết
 
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Tại sao thú ăn thực vật thường phải ăn số lượng thức ăn rất lớn?
 
Lời giải chi tiết
 
Thú ăn thực vật sử dụng thực vật là nguồn thức ăn chính. Thức ăn thực vật nghèo chất dinh dưỡng và khó tiêu hóa. Vì vậy thú ăn thực vật phải ăn số lượng thức ăn rất lớn để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.
 
Bài 3: 
 
Đề bài: Đánh đấu × vào ô trống cho ý trả lời đúng về tiêu hóa xenlulozơ
 
Trong ống tiêu hóa của động vật nhai lại, thành xenlulozơ của tế bào thực vật:
 
    a) không được tiêu hóa nhưng được phá vỡ ra nhờ co hóp mạnh của dạ dày.
 
   b) được nước bọt thủy phân thành các thành phần  đơn giản.
 
  c) được tiêu hóa nhờ các vi sinh vật cộng sinh trong manh tràng và dạ dày.
 
  d) được tiêu hóa hóa học nhờ các enzim tiết ra từ ống tiêu hóa.
 
Lời giải chi tiết
 
Trong ống tiêu hóa của động vật nhai lại có rất nhiều vi sinh vật sống cộng sinh , các vi sinh vật này có khả năng phá vỡ thành tế bào thực vật và tiết ra các enzyme tiêu hóa xenlulozo và các chất hữu cơ khác có trong thức ăn
 
Đáp án C
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top