Trang chủ » Giải bài tập Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Giải bài tập Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Bài 1: 

Đề bài: Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được?
 
Lời giải chi tiết
 
Thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng cây lúa không thể sống được vì nitơ là nguyên tố khoáng thiết yếu, có tầm quan trọng đặc biệt đối với quá trình sống, sinh trưởng, phát triển của cây lúa:
 
 – Nitơ tham gia cấu tạo nên protein, enzim, côenzim, axit nuclêic, diệp lục vì thế cây lúa thiếu nitơ sẽ yếu, quang hợp kém, kém phát triển, năng suất và chất lượng thấp.
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat?
 
Lời giải chi tiết
 
 Thực vật chỉ có thể sử dụng nitơ ở dạng khử là NH4+. Tuy nhiên khi cây hấp thụ nitơ thì chúng hấp thụ ở cả dạng NH4+. và NO3- . Do vậy trong mô thực vật cần diễn ra quá trình khử nitrat để chuyển NO3- thành NH4+ để cây có thể sử dụng.
 
Bài 3:
 
Đề bài: Thực vật đã có đặc điểm thích nghi như thế nào trong việc bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH4+ đầu độc?
 
Lời giải chi tiết
 
Khi lượng NH4+ trong cơ thể thực vật quá nhiều chúng sẽ khử độc NH4+ đồng thời dự trữ NH4+ bằng cách hình thành amit:
 
   Axit amin đicacbôxilic + NH4+ → Amit.
 
   Ví dụ: Axil glutamic + NH4+ → Glutamin.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top