Trang chủ » Giải bài tập Bài 32. Ankin trang 145 SGK hóa học lớp 11

Giải bài tập Bài 32. Ankin trang 145 SGK hóa học lớp 11

Bài 1 (trang 145 SGK Hóa 11):

a. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankin có công thức C4H6 và C5H8.

b. Viết công thức cấu tạo của các ankin có tên sau: pent-2-in ; 3-metylpent-1-in; 2,5- đimetylhex-3-in

Lời giải:

Giải bài tập SGK  hóa học lớp 11, Bài 32. Ankin

Bài 2 (trang 145 SGK Hóa 11): Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin và các chất sau:

 

a. hidro có xúc tác Pd/PbCO3

b. dung dịch brom (dư)

c. dung dịch bạc nitrat trong amoniac

d. hidro clorua có xúc tác HgCl2

Lời giải:

a. CH ≡ C – CH3 + H2 –Pb/PbCO3, to→ CH2 = CH – CH3

b. CH ≡ C – CH3 + 2Br2 → CHBr2 – CBr2 – CH3 dd(dư)

c. CH ≡ C – CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC ≡ C – CH3 + NH4NO3

 

d. CH ≡ C – CH3 + HCl –HgCl2→ CH2 = CCl – CH3

Bài 3 (trang 145 SGK Hóa 11): Trình bày phương pháp hóa học:

 

a. Phân biệt axetilen với etilen

b. Phân biệt ba bình không dán nhãn chứa mỗi khí không màu sau: metan, etilen, axetilen

Lời giải:

a. Cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, chất nào tạo kết tủa thì đó là axetilen, chất nào không tạo kết tủa thì là etilen.

Phương trình phản ứng:

CH ≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg↓ +2NH4NO3

b. Lấy từ 3 bình các mẫu nhỏ để phân biệt.

– Lần lượt dẫn các mẫu khí qua dung dịch AgNO3/NH3, mẫu nào làm dung dịch xuất hiện kết tủa thì đó là axetilen

CH ≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg↓ +2NH4NO3

– Lần lượt dẫn 2 mẫu khí còn lại qua dung dịch brom, mẫu khí nào làm nhạt màu nước brom là etilen.

CH2=CH2 + Br2 → BrCH2=CH2Br

 

– Mẫu còn lại là metan.

Bài 4 (trang 145 SGK Hóa 11): Cho các chất sau: metan,etilen, but-2-in và axetilen. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Cả 4 chất đều có khả năng làm mất màu dung dịch brom

B. Có 2 chất tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac

C. Có ba chất có khả năng làm mất màu dung dịch Brom

D. Không có chất nào làm nhạt màu dung dịch kali pemangalat

Lời giải:

– Đáp án C

– Phương trình hóa học:

    CH2=CH2 +Br2→CH2Br-CH2Br

   CH3-C≡C-CH3 + 2Br2→CH3-CBr2-CBr2 –CH3

   CH≡CH + 2Br2→CHBr2 -CHBr2

Bài 5 (trang 145 SGK Hóa 11): Dẫn 3,36 lít khí hỗn hợp A gồm propin và eilen đi vào một lượng dư dung dịch AgNO3trong NH3 thấy còn 0,840 lít khí thoát ra và có m gam kết tủa. Các thể tích khí đo ở đktc

a. Tính phần trăm thể tích etilen trong A

b. Tính m

Lời giải:

a. Khi dẫn hỗn hợp A đi qua dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì propin sẽ tác dụng hết với AgNO3/NH3, etilen không tác dụng.

Vậy 0,840 lít khí thoát ra là etilen.

Giải bài tập SGK  hóa học lớp 11, Bài 32. Ankin

b. Thể tích proprin là: 3,36 – 0,84 = 2,52 (l)

nC3H4 = 2,52/22,4 = 0,1125(mol)

CH ≡ C – CH3    +    AgNO3    +    NH3    →    AgC ≡ C – CH3↓    +    NH4NO3

0,1125                                                    →              0,1125(mol)

⇒ m = 0,1125. 147 = 16,5375 (g)

Bài 6 (trang 145 SGK Hóa 11): Trong số các ankin có công thức phân tử C5H8 có mấy chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3

A. 1 chất ;     B. 2 chất

C. 3 chất ;     D. 4 chất

Hãy chọn đáp án đúng

Lời giải:

CH ≡ C – CH2 – CH2 – CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC ≡ C – CH2 – CH2 – CH3 + NH4NO3

Giải bài tập SGK  hóa học lớp 11, Bài 32. Ankin

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top