Trang chủ » Giải sách bài tập Hóa Học lớp 12

Giải sách bài tập Hóa Học lớp 12

CHƯƠNG I. ESTE- LIPIT

Bài 1. ESTE


Bài 2. LIPIT


Bài 3. KHÁI NIỆM VỀ XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP


Bài 4. Luyện tập ESTE VÀ CHẤT BÉO


CHƯƠNG II. CACBOHIDRAT

Bài 5. GLUCOZƠ


Bài 6. SACCAROZƠ, TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ


Bài 7. Luyện tập. CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CACBOHIĐRAT


CHƯƠNG III. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

Bài 9. AMIN


Bài 10. AMINO AXIT


Bài 11. PEPTIT VÀ PROTEIN


Bài 12. Luyện tập CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN


CHƯƠNG IV. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Bài 13. ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME


Bài 14. VẬT LIỆU POLIME


Bài 15. LUYỆN TẬP. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME


CHƯƠNG V. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bài 17. VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN VÀ CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI


Bài 18. TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI. DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI


Bài 19. HỢP KIM


Bài 20. SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI


Bài 21. ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI


Bài 22. Luyện tập. TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI


Bài 23. Luyện tập ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI VÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI


CHƯƠNG VI. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

Bài 25. KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM


Bài 26. KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ


Bài 27. NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM


Bài 28. Luyện tập . TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG


Bài 29. Luyên tập . TÍNH CHẤT CỦA NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM


CHƯƠNG VII. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

Bài 31. SẮT


Bài 32. HỢP CHẤT CỦA SẮT


Bài 33. HỢP KIM CỦA SẮT


Bài 34. CROM VÀ HỢP CHẤT CỦA CROM


Bài 35. ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG


Bài 36. SƠ LƯỢC VỀ NIKEN, KẼM, CHÌ. THIẾC


Bài 37. Luyện tập. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA SÁT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT


Bài 38. LUYỆN TẬP. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CROM, ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG


CHƯƠNG VIII. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

Bài 40. NHẬN BIẾT MỘT SỐ ION TRONG DUNG DỊCH


Bài 41. NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT KHÍ


Bài 42. Luyện tập . NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ


CHƯƠNG IX: HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIEN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MỒI TRƯỜNG

Bài 43: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ


Bài 44: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ XÃ HỘI


Bài 45. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top