Trang chủ » Top 20+ nếu ghép 3 pin nối tiếp chính xác nhất

Top 20+ nếu ghép 3 pin nối tiếp chính xác nhất

Top 20+ nếu ghép 3 pin nối tiếp chính xác nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về nếu ghép 3 pin nối tiếp mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

<span class=’text_page_counter’>(1)</span><div class=’page_container’ data-page=1>

<i><b>Chuyên đề 5:</b></i>

<i><b>Chuyên đề 5: GHÉP NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ.</b><b> GHÉP NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ.</b></i><i><b>CÂ</b></i>

<i><b>CÂ</b></i><i><b>U</b></i>

<i><b>U</b></i> <i><b>ĐỀ BÀI</b></i>

<i><b>ĐỀ BÀI</b></i> <i><b>GIẢI</b><b>GIẢI</b></i>

<i><b>1</b></i>

<i><b>1</b></i> <sub>Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 3V </sub><sub>Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 3V </sub>và có điện trở trong 1

và có điện trở trong 1  thành một bộ nguồn thì suất điện động và thành một bộ nguồn thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là:

điện trở trong của bộ nguồn là:<b>A.</b>

<b>A.9V và 3</b>9V và 3.. <b>B.B.</b> 3V và 3 3V và 3..<b>C.</b>

<b>C.</b> 9V và 1/3 9V và 1/3.. <b>D.D.</b> 3V và 1/3 3V và 1/3..<i><b>2</b></i>

<i><b>2</b></i> <sub>Nếu song song ghép 3 pin giống nhau, loại 9V – 1 </sub><sub>Nếu song song ghép 3 pin giống nhau, loại 9V – 1 </sub><sub> thì suất điện </sub><sub> thì suất điện </sub>động và điện trở trong của bộ nguồn là

động và điện trở trong của bộ nguồn là <b>A.</b>

<b>A.</b>3V – 33V – 3.. <b>B.B.</b> 9V – 3 9V – 3..<b>C.</b>

<b>C.</b> 3V -1 3V -1.. <b>D.D. 3V – 1/3</b> 3V – 1/3..<i><b>3</b></i>

<i><b>3</b></i> <sub>Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7,5V – 3</sub><sub>Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7,5V – 3</sub><sub> </sub>thì khi mắc ba pin đó song song thu được bộ nguồn:

thì khi mắc ba pin đó song song thu được bộ nguồn:<b>A.</b>

<b>A.2,5V – 1/3</b>2,5V – 1/3.. <b>B.B.</b> 7,5V – 1 7,5V – 1..<b>C.</b>

<b>C.</b> 7,5V -3 7,5V -3.. <b>D.D.</b> 2,5V – 3 2,5V – 3..<i><b>4</b></i>

<i><b>4</b></i> <sub>Người ta mắc một bộ ba pin giống nhau song song thì thu được </sub><sub>Người ta mắc một bộ ba pin giống nhau song song thì thu được </sub>một bộ nguồn có suất điện động 9V và điện trở trong 3

một bộ nguồn có suất điện động 9V và điện trở trong 3. Mỗi pin có . Mỗi pin có suất điện động và điện trở trong là:

suất điện động và điện trở trong là: <b>A.</b>

<b>A.</b>27V – 927V – 9.. <b>B.B.</b> 9V – 3 9V – 3..<b>C.</b>

<b>C. 9V – 9</b> 9V – 9.. <b>D.D.</b> 3V – 3 3V – 3..<i><b>5</b></i>

<i><b>5</b></i> <sub>Có 10 pin 2,5V, điện trở trong 1</sub><sub>Có 10 pin 2,5V, điện trở trong 1</sub><sub> mắc thành 2 dãy có số pin bằng </sub><sub> mắc thành 2 dãy có số pin bằng </sub>nhau. Suất điện động và điện trở trong của bộ pin này là:

nhau. Suất điện động và điện trở trong của bộ pin này là: <b>A.</b>

<b>A.12,5V – 2,5</b>12,5V – 2,5.. <b>B.B.</b> 12,5V – 5 12,5V – 5..<b>C.</b>

<b>C.</b> 5V – 2,5 5V – 2,5.. <b>D.D.</b> 5V – 5 5V – 5..<i><b>6</b></i>

<i><b>6</b></i> Người ta mắc nối tiếp 3 pin có sđđ lần lượt là 2,2V;1,1V;0,9V và Người ta mắc nối tiếp 3 pin có sđđ lần lượt là 2,2V;1,1V;0,9V và các điện trở trong là 0,2

các điện trở trong là 0,2

;0,4;0,4

;0,5;0,5

tạo thành nguòn điện cho tạo thành nguòn điện cho mạch.Trong mạch có dịng điện cường độ 1A chạy qua.Điện trở ngồimạch.Trong mạch có dịng điện cường độ 1A chạy qua.Điện trở ngoàicủa mạch này :

của mạch này :<b>A</b>

<b>A</b>.5,1.5,1

<b>BB</b>.4,5.4,5

<b>C</b>

<b>C</b>.3,8.3,8

<b>DD.3,1</b>.3,1

..<i><b>7</b></i>

<i><b>7</b></i> Cho bộ nguồn gồm 7 pin mắc như hình vẽ, suất điện động và điệnCho bộ nguồn gồm 7 pin mắc như hình vẽ, suất điện động và điệntrở trong của các pin giống nhau và bằng

trở trong của các pin giống nhau và bằng E<sub>E</sub>oo, r, r00. Ta có thể thay bộ. Ta có thể thay bộ

Xem thêm: Top 9 sách toán lớp 5 trang 164 chi tiết nhất

nguồn trên bằng một nguồn có E

nguồn trên bằng một nguồn có Ebb và r và rbb là là

<b>A.</b>

<b>A.</b>E<sub>E</sub> b b = 7= 7EE o o; r; rbb = 7r = 7r00 <b>B.B.</b>EE b b = 5 = 5EE o o; r; rbb = 7r = 7r00

<b>C.</b>

<b>C.</b>EE b b = 7 = 7EE 0 0; r; rbb = 4r = 4r00 <b>D.D. </b>EE b b = 5 = 5EE o o; r; rbb = 4r = 4r00

<i><b>8</b></i>

<i><b>8</b></i> Cho bộ nguồn gồm 12 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện độngCho bộ nguồn gồm 12 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động2V và điện trở trong 0,5

2V và điện trở trong 0,5 mắc như hình vẽ. Thay 12 pin bằng một mắc như hình vẽ. Thay 12 pin bằng mộtnguồn có suất điện động

nguồn có suất điện động <sub>E</sub><sub>E</sub> b b và điện trở trong r và điện trở trong rbb có giá trị là bao có giá trị là bao

nhiêu?nhiêu?<b>A.</b>

<b>A.</b><sub>E</sub><sub>E</sub>bb = 24V; r = 24V; rbb = 12 = 12 <b>B.B.</b>EE b b = 16V; r = 16V; rbb = 12 = 12

<b>C.</b>

<b>C.</b>E<sub>E</sub> b b = 24V; r = 24V; rbb = 4 = 4 <b>D.D. </b>EE b b = 16V; r = 16V; rbb = 3 = 3

<i><b>9</b></i>

<i><b>9</b></i> Cho 6 acquy moãi acquy <sub>Cho 6 acquy moãi acquy </sub> =2V; r = 1 =2V; r = 1,R=3,5,R=3,5. Tính . Tính bb, r, rbb.Suất.Suất

điện động và điện trở trong của bộ nguồn và hiệu điện thế của đoạnđiện động và điện trở trong của bộ nguồn và hiệu điện thế của đoạnBC là:

BC là:<b>A.</b>

<b>A.</b> bb = 5 = 5=10V ; r=10V ; rbb = 6r=6 = 6r=6; U; UBCBC=2V=2V

<b>B.</b>

<b>B.</b> bb = 2 = 2=3V ; r=3V ; rbb = 3r=4,5 = 3r=4,5;; U UBCBC=4V=4V

<b>C.</b>

<b>C.</b>  = 3 = 3 =6V; =6V;

3

2

<i>b</i>

<i>r</i>

<i>r</i>

=1,5

=1,5;; U UBCBC=1V=1V

<b>D.</b>

<b>D.</b>bb = 5 = 5=10V ; r=10V ; rbb = 4r=4 = 4r=4;; U UBCBC=8/3V.=8/3V.<i><b>10</b></i>

<i><b>10</b></i> <b>Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Trong đó các pin giống Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Trong đó các pin giống </b>

hình 7

hình 8

</div><span class=’text_page_counter’>(2)</span><div class=’page_container’ data-page=2>

<b>nhau, mỗi pin có suất điện động E = 1,5V và có điện trở trong </b>

<b>nhau, mỗi pin có suất điện động E = 1,5V và có điện trở trong </b>

<b>r = 1</b>

<b>r = 1</b>. Điện trở của mạch ngoài R = 6<b>. Điện trở của mạch ngoài R = 6</b>. <b>. </b>

<b>a. </b>

<b>a. Tính cường độ dịng điện chạy trong mạch chính.Tính cường độ dịng điện chạy trong mạch chính.</b><b>b.</b>

<b>b.Tính hiệu điện thế UABTính hiệu điện thế UAB..</b>

<b>c. </b>

<b>c. Tính cơng suất của mỗi pin.Tính cơng suất của mỗi pin.</b>

Xem thêm: Top 11 vietnam always desires to work

<i><b>11</b></i>

<i><b>11</b></i> <b>Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Trong đó các pin giống Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Trong đó các pin giống </b>

<b>nhau, mỗi pin có suất điện động E = 1,5V và có điện trở trong </b>

<b>nhau, mỗi pin có suất điện động E = 1,5V và có điện trở trong </b>

<b>r = 0,5</b>

<b>r = 0,5</b>. Các điện trở mạch ngoài R<b>. Các điện trở mạch ngoài R11 = 6,75 = 6,75</b>, R<b>, R22 = 2 = 2</b>, R<b>, R33 = 4 = 4</b>, <b>, </b>

<b>R</b>

<b>R44 = R5 = R5 = 3 = 3</b>.<b>.</b>

<b>a. </b>

<b>a. Tính Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.Tính Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.</b><b>b.</b>

<b>b.Tính cường độ dịng điện chạy qua các điện trở và hiệu điện Tính cường độ dịng điện chạy qua các điện trở và hiệu điện </b><b>thế U</b>

<b>thế UCDCD. . </b>

<b>c. </b>

<b>c. Tính cơng suất tiêu thụ của mạch ngồi và cơng suất của mỗi Tính cơng suất tiêu thụ của mạch ngồi và cơng suất của mỗi </b><b>pin.</b>

<b>pin.</b>

<i><b>12</b></i>

<i><b>12</b></i> <b>Cho mạch điện như hình vẽ. Các nguồn giống nhau, mỗi nguồn Cho mạch điện như hình vẽ. Các nguồn giống nhau, mỗi nguồn </b>

<b>điện có suất điện động E = 6V, và điện trở trong r = 1</b>

<b>điện có suất điện động E = 6V, và điện trở trong r = 1</b>. Các điện<b>. Các điện</b>

<b>trở mạch ngoài R</b>

<b>trở mạch ngoài R11 = 3 = 3 </b>, R<b>, R22 = R3 = R3 = 4 = 4</b>, R<b>, R55 = 6 = 6</b>. Điện trở của <b>. Điện trở của </b>

<b>ampe kế không đáng kể.</b>

<b>ampe kế không đáng kể.</b>

<b>a</b>

<b>a. Điều chỉnh R4. Điều chỉnh R4 để số chỉ ampe kế là 0. Tìm R để số chỉ ampe kế là 0. Tìm R44, cường độ dịng , cường độ dịng </b>

<b>điện qua các điện trở và hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở, tìm </b>

<b>điện qua các điện trở và hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở, tìm </b>

<b>U</b>

<b>UPNPN..</b>

<b>b</b>

<b>b. Điều chỉnh R4. Điều chỉnh R4 để cường độ dòng điện qua R2 để cường độ dòng điện qua R2 bằng bằng </b>

<b>0,5 A. Tìm số chỉ của ampe kế và công suất của mỗi nguồn điện.</b>

<b>0,5 A. Tìm số chỉ của ampe kế và cơng suất của mỗi nguồn điện.</b>

<i><b>13</b></i>

<i><b>13</b></i>

<b>Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Trong đó các nguồn</b>

<b>giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động ξ và có điện trở</b>

<b>trong r = 1. </b>

<b>Các điện trở mạch ngoài </b>

<b>R</b>

<b>3</b>

<b> = 2,5, R</b>

<b>2</b>

<b> = 12.</b>

<b>Biết ampe kế chỉ 4 A, vơn kế chỉ 48V. </b>

<b>a.Tính giá trị R</b>

<b>1</b>

<b> và suất điện động của mỗi nguồn. </b>

<b>Tính hiệu suất của mỗi nguồn.</b>

<b>b.Tính hiệu điện thế U</b>

<b>b.Tính hiệu điện thế UMNMN..</b>

<i><b>14</b></i>

Xem thêm: Top 17 when carol last night i my favorite show on television

<i><b>14</b></i> <b>Cho mạch điện nhưCho mạch điện như</b>

<b>hình vẽ, bỏ qua điện trở</b>

<b>hình vẽ, bỏ qua điện trở</b>

<b>của dây nối. </b>

<b>của dây nối. ChoCho</b>E

E<b>11=18V;=18V;</b>EE<b>22=10,8V;r1=10,8V;r1=4=4</b>

<b>; r</b>

<b>; r22=2,4=2,4</b>; R<b>; R11=1=1</b>;<b>;</b>

<b>R</b>

<b>R22=3=3</b>;R<b>;RAA=2=2</b>; C= 4<b>; C= 4</b>F.<b>F.</b>

<b>I. Khi K đóng am pe kế chỉ:</b>

<b>I. Khi K đóng am pe kế chỉ:</b>

<b>A. 1,6A</b>

<b>A. 1,6A</b> <b>B.B. 1,8A 1,8A</b>

<b>C. 1,2A</b>

<b>C. 1,2A</b> <b>D. 0,8AD. 0,8A</b>

<b>II. Điện tích tích trên tụ là</b>

<b>II. Điện tích tích trên tụ là</b>

<b>A.0,266.10</b>

<b>A.0,266.10-6-6<sub>C</sub><sub>C</sub></b> <b><sub>B. 21,6.10</sub><sub>B. 21,6.10</sub>-66<sub>C</sub><sub>C</sub></b>

<b>C. 26,1.10</b>

<b>C. 26,1.10-6-6<sub>C</sub><sub>C</sub></b> <b><sub>D. 2,16.10</sub><sub>D. 2,16.10</sub>-6-6<sub>C</sub><sub>C</sub></b>

<b>III. Khi K mở ampe kế chỉ:</b>

<b>III. Khi K mở ampe kế chỉ:</b>

<b>A. 0,2A</b>

<b>A. 0,2A</b> <b>B. 0,4AB. 0,4A</b>

<b>C.</b>

<b>C. 0A 0A</b> <b>D. 0,1AD. 0,1A</b>

<b>IV. Điện tích tích trên tụ là</b>

<b>IV. Điện tích tích trên tụ là</b>

<b>A. 7,2.10</b>

<b>A. 7,2.10-5-5<sub>C</sub><sub>C</sub></b> <b><sub>B. </sub><sub>B. 2,7.10</sub><sub>2,7.10</sub>-5-5<sub>C</sub><sub>C</sub></b>

<b>C. 2,6.10</b>

<b>C. 2,6.10-5-5</b> <b><sub>D.</sub><sub>D.</sub></b><sub> 6,2.10</sub><sub> 6,2.10</sub>-5-5<sub>C</sub><sub>C</sub>

<b>A</b>

<b>B</b>

<b>R1</b>

<b>R2</b>

<b>R3</b>

<b>R4</b>

<b>C</b>

<b>R5</b>

<b>D</b>

<b>C</b>

<b> D</b>

<b>M</b>

<b>N</b>

<b>R2</b>

<b>R3</b>

<b>R5</b>

<b>R1</b>

<b>A</b>

<b>P</b>

<b>R</b>

<b>V</b>

<b>A</b>

<b>R1</b>

<b>R2</b>

<b>R3</b>

<b>M</b>

<b>N</b>

AR2

R1

KC

E1,r1E2,r

</div><!-links->

Top 21 nếu ghép 3 pin nối tiếp tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 3V và có điện trở trong 1 Ôm thành một bộ nguồn thì suất điện động và điện trở của bộ ng

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 10/30/2022
 • Đánh giá: 4.83 (618 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án: 9V. Giải thích các bước giải: Khi ghép nối tiếp 3 pin giống nhau có r = 1 Ω → r b = 3 r = 3 Ω. E=3V, suy ra E b = 3 = 3.3 = 9 V.

Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 9V và có điện trở trong 2 Ω thành một bộ nguồn thì điện tr?

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 04/19/2022
 • Đánh giá: 4.74 (249 vote)
 • Tóm tắt: ID 684590. Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 9V và có điện trở trong 2 Ω thành một bộ nguồn thì điện trở trong của bộ nguồn là :

Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7,5 V và 3 Ω thì khi mắc 3 pin đó song song thu được bộ nguồn

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 06/14/2022
 • Đánh giá: 4.46 (394 vote)
 • Tóm tắt: Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7,5 V và 3 Ω thì khi mắc 3 … Ghép song song một bộ 3 pin giống nhau loại 9 V – 1 Ω thì thu được bộ …

Muốn ghép 3 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện 9V thành bộ nguồn 18v thì

 • Tác giả: biquyetxaynha.com
 • Ngày đăng: 07/17/2022
 • Đánh giá: 4.34 (316 vote)
 • Tóm tắt: Mắc điện trở R = 2 Ω vào bộ nguồn gồm hai pin có suất điện động và điện trở trong giống nhau. Nếu hai pin ghép nối tiếp thì cường độ dòng điện qua R là I 1 = 0 …

Có 6 chiếc pin giống nhau, mỗi cái có suất điện động 1,5 V và điện

 • Tác giả: zix.vn
 • Ngày đăng: 07/13/2022
 • Đánh giá: 4.06 (366 vote)
 • Tóm tắt: Có 6 chiếc pin giống nhau, mỗi cái có suất điện động 1,5 V và điện trở trong 0,6 Ω. Nếu ghép 3 pin song song với nhau rồi ghép nối tiếp với …

Xem thêm: Top 9 species become extinct or endangerment

Nếu ghép cả 3 pin giống nhau thành một bộ pin, biết mối pin có suất

 • Tác giả: giainhanh.vn
 • Ngày đăng: 03/29/2022
 • Đánh giá: 3.93 (593 vote)
 • Tóm tắt: Khi 3 pin song song Eb = E = 3V. Khi 2 pin song song và mắc nối tiếp với pin còn lại Eb = E + E = 6V. Như vậy, chọn đáp …

Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7,5 V và 3 Ω thì khi mắc 3 pin đó song song thu được bộ nguồn

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 01/15/2022
 • Đánh giá: 3.7 (383 vote)
 • Tóm tắt: Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7,5 V và 3 Ω thì khi mắc 3 pin đó song song thu được bộ nguồn A 2,5 V và 1 Ω. B 7,5 V và 1 Ω. C 7,5 V …

Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7,5V−3Ω thì khi mắc 3 pin đó song song thu được bộ nguồn:

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 03/24/2022
 • Đánh giá: 3.39 (364 vote)
 • Tóm tắt: Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7,5V−3Ω thì khi mắc 3 pin đó song song thu được bộ nguồn: A. 7,5V−1Ω. B. 2,5V−1/3Ω. C. 2,5V−3Ω.

Có 6 chiếc pin giống nhau, mỗi cái có suất điện động 1,5 V và

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 09/09/2022
 • Đánh giá: 3.19 (352 vote)
 • Tóm tắt: Nếu ghép 3 pin song song với nhau rồi ghép nối tiếp với 3 pin còn lại thì suất điện động và điện trở trong của hộ nguồn là. A. 6 V và 2 Ω. B. 9 V và 3, …

Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ ngu

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 04/26/2022
 • Đánh giá: 2.99 (517 vote)
 • Tóm tắt: Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7,5V−3Ω thì khi mắc 3 pin đó song song thu được bộ nguồn:Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn …

Xem thêm: Top 20+ nêu nội dung chính của đoạn trích chính xác nhất

Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7, 5 V và 3 Ω thì khi mắc 3 pin đó song song thu được bộ nguồn

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 10/21/2022
 • Đánh giá: 2.82 (136 vote)
 • Tóm tắt: Nếu ghép cả 3 pin giống nhau thành một bộ pin, biết mỗi pin có suất điện động 9 V thì bộ nguồn sẽ không thể đạt được giá trị suất điện động.

Nếu ghép nối tiếp ba pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 1

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 12/15/2021
 • Đánh giá: 2.78 (128 vote)
 • Tóm tắt: Nếu ghép nối tiếp ba pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 1,5V điện trở trong 0,5Ω thì bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong tương ứng là.

Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 3V và có điện trở trong 1 Ôm thành một bộ nguồn thì suất điện động và điện trở của bộ nguồn là ?

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 04/16/2022
 • Đánh giá: 2.6 (159 vote)
 • Tóm tắt: Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 3V và có điện trở trong 1 Ôm thành một bộ nguồn thì suất điện động và điện trở …

Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ … – Loigiaihay.com

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 10/04/2022
 • Đánh giá: 2.52 (69 vote)
 • Tóm tắt: Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7, 5 V và 3 Ω thì khi mắc 3 pin đó song song thu được bộ nguồn.

Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7,5 V và 3 Ω thì khi mắc 3 pin đó song song thu được bộ nguồn

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Đánh giá: 2.57 (125 vote)
 • Tóm tắt: Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7,5 V và 3 Ω thì khi … Ghép song song một bộ 3 pin giống nhau loại 9 V – 1 Ω thì thu …

Xem thêm: Top 20 vở bài tập toán lớp 5 bài 6 chi tiết nhất

Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 06/08/2022
 • Đánh giá: 2.44 (179 vote)
 • Tóm tắt: Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7,5V−3Ω thì khi mắc 3 pin đó song song thu được bộ nguồn: A. 7,5V−1Ω. B. 2,5V− …

Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7,5v và 3 ôm

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 12/15/2021
 • Đánh giá: 2.21 (176 vote)
 • Tóm tắt: Rnt = r1 + r2 + r3 = 3r = 3 Ω => r = 1Ω. Khi mắc song song. E = E1 = E2 = E3 = 2,5V. Rss = r/3= 1/3 Ω. Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn …

Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7 5v

 • Tác giả: thatim.com
 • Ngày đăng: 12/11/2021
 • Đánh giá: 2.01 (159 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7, 5 V và 3 Ω thì khi mắc 3 pin đó song song thu được …

Nếu ghép 3 pin giống nhau thành một bộ pin nối tiếp biết mối pin có suất điện động 9V

 • Tác giả: hanghieugiatot.com
 • Ngày đăng: 07/09/2022
 • Đánh giá: 1.9 (139 vote)
 • Tóm tắt: Điện trở của 2 pin mắc song song là 1 Ω. Khi nối tiếp với nguồn còn lại thì điện trở của bộ nguồn là 3 Ω; CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ; Nếu ghép 3 pin giống nhau …

Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7, 5 V và 3

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 06/08/2022
 • Đánh giá: 1.84 (80 vote)
 • Tóm tắt: Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7, 5 V và 3 Ω thì khi mắc 3 pin đó song song thu được bộ nguồnA. 2,5 V và 1 ΩB.

Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn (7,5V – 3Omega ) thì khi mắc 3 pin đó song song thu được bộ nguồn:

 • Tác giả: tuyensinh247.com
 • Ngày đăng: 09/13/2022
 • Đánh giá: 1.76 (67 vote)
 • Tóm tắt: Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn (7,5V – 3Omega ) thì khi mắc 3 pin đó song song thu được bộ nguồn:
Scroll to Top