Trang chủ » Top 20+ quá trình nào sau đây là đẳng quá trình đầy đủ nhất

Top 20+ quá trình nào sau đây là đẳng quá trình đầy đủ nhất

Top 20+ quá trình nào sau đây là đẳng quá trình đầy đủ nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về quá trình nào sau đây là đẳng quá trình mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT . ĐỊNH LUẬT BÔI – LƠ – MA – RI – ÔT

A)Tóm tắ lý thuyết:

1,Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái:

-Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng các thông số trạng thái là: thể tích V, áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối T.

-Lượng khí có thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác bằng các quá trình biến đổi trạng thái.

-Những quá trình trong đó chỉ có hai thông số biến đổi còn một thông số không đổi gọi là đẳng quá trình.

2,Quá trình đẳng nhiệt:

-Quá trình đẳng nhiệt là quá trình biến đổi trạng thái khi nhiệt độ không đổi.

3,Định luật Bôi – lơ – Ma – ri – ôt:

-Trong quá trình đẳng nhiệt của một khối lượng khí xác định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

$psim frac{1}{V}$ hay pV = hằng số

Hoặc: ${{p}_{1}}{{V}_{1}}={{p}_{2}}{{V}_{2}}=…$

Trong đó áp suất đơn vị (Pa), thể tích đơn vị (lít).

1 atm = 1,013.10$^{5}$ Pa ; 1 mmHg = 133,32 Pa ; 1 Bar = 10$^{5}$ Pa

1 m$^{3}$ = 1000 lít ; 1 cm$^{3}$ = 0,001 lít ; 1 dm$^{3}$ = 1 lít

-Công thức tính khối lượng riêng: $m=rho .V$

Trong đó: $rho $ là khối lượng riêng (kg/m$^{3}$)

4,Đường đẳng nhiệt:

-Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng nhiệt.

-Dạng đường đẳng nhiệt:

Trong hệ tọa độ p, V đường đẳng nhiệt là đường hypebol.

-Áp suất của điểm M nằm ở độ sâu h trong chất lỏng: ${{p}_{M}}={{p}_{0}}+{{p}_{h}}$

-Đối với cột chất lỏng: ${{p}_{h}}=rho gh$

B)Ví dụ minh họa:

Xem thêm: Top 13 trang tử nói gà rừng đi mười bước

Hướng dẫn

1 atm = 1,013.10$^{5}$ Pa

${{p}_{1}}{{V}_{1}}={{p}_{2}}{{V}_{2}}Rightarrow {{V}_{2}}$ = 300 lít

Chọn đáp án D.

Xem thêm: Top 13 trang tử nói gà rừng đi mười bước

Hướng dẫn

${{p}_{1}}{{V}_{1}}={{p}_{2}}{{V}_{2}}Rightarrow {{p}_{1}}=frac{({{p}_{2}}+0,75).4}{6}$ = 1,5 atm

Chọn đáp án C.

Xem thêm: Top 13 trang tử nói gà rừng đi mười bước

Hướng dẫn

${{V}_{2}}=frac{{{p}_{1}}{{V}_{1}}}{{{p}_{2}}}Rightarrow Delta V={{V}_{1}}-{{V}_{2}}={{V}_{1}}-frac{{{p}_{1}}{{V}_{1}}}{{{p}_{2}}}$ = 12 lít

Chọn đáp án B.

Xem thêm: Top 13 trang tử nói gà rừng đi mười bước

Hướng dẫn

Ở đktc có p$_{0}$ = 1atm $Rightarrow m={{V}_{0}}.{{rho }_{0}}$

Ở 0$^{0}$C, áp suất 150 atm $Rightarrow m=V.rho $

Khối lượng không đổi $Leftrightarrow {{V}_{0}}.{{rho }_{0}}=V.rho Rightarrow V=frac{{{rho }_{0}}.{{V}_{0}}}{rho }$

$Rightarrow rho =frac{p.{{rho }_{0}}}{p{{}_{0}}}=214,5kg/{{m}^{3}}$

$Rightarrow m=V.rho $ = 2,145 kg.

Chọn đáp án A.

Xem thêm: Top 13 trang tử nói gà rừng đi mười bước

Hướng dẫn

${{p}_{1}}{{V}_{1}}={{p}_{2}}{{V}_{2}}Leftrightarrow {{p}_{1}}{{V}_{1}}=({{p}_{1}}+{{2.10}^{5}})({{V}_{1}}-3)$

${{p}_{1}}{{V}_{1}}={{p}_{2}}{{V}_{2}}Leftrightarrow {{p}_{1}}{{V}_{1}}=({{p}_{1}}+{{5.10}^{5}})({{V}_{1}}-5)$

Từ 2 phương trình trên $Rightarrow {{p}_{1}}={{4.10}^{5}}Pa;{{V}_{1}}$ = 9 lít

Chọn đáp án D.

Xem thêm: Top 13 trang tử nói gà rừng đi mười bước

Hướng dẫn

Khi pít – tông dịch chuyển được 2 cm tức là thể tích khí tăng lên 1 lượng:

V = 2.24 = 48 cm$^{3}Rightarrow {{V}_{2}}$ = 288 cm$^{3}$

Trạng thái khí lúc trước khi pít – tông dịch chuyển: ${{p}_{1}}={{P}_{0}}$ , V$_{1},{{T}_{1}}$.

Trạng thái khí lúc sau khi pít – tông dịch chuyển: ${{p}_{2}}={{p}_{0}}-frac{F}{S},{{V}_{2}},{{T}_{1}}$

$Rightarrow {{p}_{1}}{{V}_{1}}={{p}_{2}}{{V}_{2}}Leftrightarrow frac{{{p}_{1}}}{{{p}_{2}}}=frac{{{p}_{0}}}{{{p}_{0}}-frac{F}{S}}=frac{6}{5}Leftrightarrow $ F = 40 N

Chọn đáp án C.

Xem thêm: Top 13 trang tử nói gà rừng đi mười bước

Hướng dẫn

Trước khi lật ngược, trạng thái khí là: ${{p}_{1}}={{p}_{0}}+h,{{V}_{1}}={{l}_{1}}.S,{{T}_{1}}$

Khi lật ngược, trạng thái khí là: ${{p}_{2}}={{p}_{0}}-h,{{V}_{2}}={{l}_{2}}.S,{{T}_{1}}$

$Rightarrow {{p}_{1}}{{V}_{1}}={{p}_{2}}{{V}_{2}}Leftrightarrow ({{p}_{0}}+h).{{l}_{1}}=({{p}_{0}}-h).{{l}_{2}}Leftrightarrow {{l}_{2}}$ = 60 cm

Ống phải dài tối thiểu là : 40 + 60 = 100 cm

Chọn đáp án C.

C)Bài tập tự luyện:

Câu 1: Trạng thái của một lượng khí được xác định bởi các thông số:

A.Thể tích và áp suất.

B.Khối lượng và nhiệt độ.

C.Thể tích, khối lượng và nhiệt độ.

D.Nhiệt độ, thể tích và áp suất.

Câu 2: Chọn phương án đúng:

A.Khi một thông số trạng thái không đổi ta gọi đó là các đẳng quá trình.

B.Áp suất không đổi là quá trình đẳng nhiệt.

Xem thêm: Top 10+ phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 chi tiết nhất

C.Thể tích không đổi là quá trình đẳng áp.

D.Nhiệt độ không đổi là quá trình đẳng tích.

Câu 3: Quá trình đẳng nhiệt là:

A.Quá trình biến đổi trạng thái trong đó áp suất được giữ không đổi.

B.Quá trình biến đổi trạng thái trong đó thể tích được giữ không đổi.

C.Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi.

D.Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ và thể tích được giữ không đổi.

Câu 4: Khi nén khí đẳng nhiệt thì số phân tử trong một đơn vị thể tích:

A.tăng tỉ lệ thuận với áp suất.

B.không đổi.

C.tăng tỉ lệ với bình phương áp suất.

D.giảm tỉ lệ nghịch với áp suất.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí xác định?

A.Áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

B.Tích của áp suất và thể tích là một hằng số.

C.Trên giản đồ p – V, đồ thị là một đường hypebol.

D.Áp suất tỉ lệ với thể tích.

Câu 6: Đường đẳng nhiệt là đường:

A.Biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo thể tích khi nhiệt độ không đổi.

B.Biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi thể tích không đổi.

C.Biểu diễn sự biến thiên của áp suất và nhiệt độ khi thể tích không đổi.

D.Biểu diện sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi.

Câu 7: Trong tọa độ (p,V) đường đẳng nhiệt là:

A.Đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

B.Đường hypebol.

C.Đường thẳng song song với trục OV.

D.Cung parabol.

Câu 8: Đặc điểm nào sau đây không phải đặc điểm của quá trình đẳng nhiệt?

A.Nhiệt độ khối khí tăng thì áp suất tăng.

B.Nhiệt độ của khối khí không đổi.

C.Khi áp suất tăng thì thể tích khối khí giảm.

D.Khi thể tích khối khí tăng thì áp suất giảm.

Câu 9: Khi một lượng khí dãn đẳng nhiệt thì sô phân tử khí trong một đơn vị thể tích sẽ:

A.Giảm, tỉ lệ thuận với áp suất.

Xem thêm: Top 18 event organisers should plan everything

B.Tăng, không tỉ lệ với áp suất.

C.Không thay đổi.

D.Tăng, tỉ lệ nghịch với áp suất.

Câu 10: Một khối khí lí tưởng chuyển từ trạng thái 1 (6 atm ; 4 l ; 270 K) sang trạng thái 2 (p ; 3l ; 270 K). Giá trị của p là:

A.8 atm B.2 atm C.4,5 atm D.5 atm

Câu 11: Một bọt khí có thể tích 1,5 cm$^{3}$ được tạo ra từ khoang tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 100 m dưới mực nước biển. Hỏi khi bọt khí này nổi lên mặt nước sẽ có thể tích là bao nhiêu? Giá sử nhiệt độ của bọt khí là không đổi, biết khối lượng riêng của nước biển là 10$^{3}$ kg/m$^{3}$, áp suất khí quyển là ${{p}_{0}}={{10}^{5}}$ Pa.

A.15 cm$^{3}$ B.15,5 cm$^{3}$ C.16 cm$^{3}$ D.16,5 cm$^{3}$

Câu 12 :Một ống thủy tinh tiết diện đều S, một đầu kín một đầu hở, chứa một cột thủy ngân dài h = 16cm. Khi đặt ống thẳng đứng, đầu hở ở trên thì chiều dài của cột không khí là 15 cm, áp suất khí quyển bằng 76 cmHg. Khi đặt ống thủy tinh nghiêng một góc $alpha ={{30}^{0}}$ đối với phương thẳng đứng, đầu hở ở trên thì chiều cao của cột không khí trong ống bằng:

A.14 cm B.15 cm C.20 cm D.22 cm

Đáp án:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

D

A

C

A

D

D

B

A

A

A

D

B

Bài viết gợi ý:

Top 20 quá trình nào sau đây là đẳng quá trình tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình? 

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 11/18/2021
 • Đánh giá: 4.86 (979 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án: D. Đun nóng khí trong một bình đậy kín thì thể tích của bìn không thay đổi, nhiệt độ tăng và áp suất tăng → có thể coi đây là quá trình đẳng tích.

Câu 41 quá trình nào sau đây là đẳng quá trình A khí trong quả bóng bay bị phơi nắng nóng lên nở ra làm căng bóng B đun nóng khí trong xilanh khí nở

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 05/17/2022
 • Đánh giá: 4.6 (283 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án: 41. D. Giải thích các bước giải: Đun nóng khí trong một bình đậy kín thì thể tích của bìn không thay đổi, nhiệt độ tăng và áp suất …

Quá trình nào sau đây là một đẳng quá trình

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 09/27/2022
 • Đánh giá: 4.53 (508 vote)
 • Tóm tắt: ID 575117. Quá trình nào sau đây là một đẳng quá trình A. Đun nóng khí tron 1 bình đậy kín. B. Khí trong 1 quả bóng phơi nắng, nóng lên, nở căng ra.

Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình ? 

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 06/22/2022
 • Đánh giá: 4.19 (381 vote)
 • Tóm tắt: C. Đun nóng khí trong một xilanh, khí nở ra đẩy pit-tông chuyển động. D. Cả ba quá trình trên đều không phải là đẳng quá trình.

18 quá trình nào sau đây là đẳng quá trình mới nhất

 • Tác giả: rdone.net
 • Ngày đăng: 02/19/2022
 • Đánh giá: 3.92 (479 vote)
 • Tóm tắt: Cập nhật thông tin và kiến thức về quá trình nào sau đây là đẳng quá trình chi tiết và đầy đủ nhất, bài viết này đang là chủ đề đang được …

Xem thêm: Top 9 trong các phương pháp tạo giống sau đây

Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình ?

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 03/17/2022
 • Đánh giá: 3.79 (487 vote)
 • Tóm tắt: Đẩy pit-tông của một xilanh đủ chậm để nén lượng khí chứa trong xilanh sao cho thể tích của lượng khí này giảm đi 2 lần ở nhiệt độ không đổi.

Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 10/03/2022
 • Đánh giá: 3.41 (275 vote)
 • Tóm tắt: Đun nóng khí trong một xilanh, khí nở ra đẩy pit-tông chuyển động. d. Cả ba quá trình trên đều không phải là đẳng quá trình.

Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình? A. Khí trong quả bóng bay bị phơi nắng

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 05/27/2022
 • Đánh giá: 3.32 (217 vote)
 • Tóm tắt: Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình? A. Khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nở ra làm căng bóng; B. Đun nóng khí trong một xilanh, …

Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình? Đun nóng khí trong một bình đậy kín

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 09/01/2022
 • Đánh giá: 3.07 (217 vote)
 • Tóm tắt: Đun nóng khí trong một xilanh, khí nở ra đẩy pit-tông chuyển động. D. Cả ba quá trình trên đều không phải là đẳng quá trình. Lời giải: A – đúng vì trong quá …

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
 • Tác giả: tailieu.com
 • Ngày đăng: 11/16/2021
 • Đánh giá: 2.92 (60 vote)
 • Tóm tắt: Tập hợp ba thông số trạng thái của khí lý tưởng bao gồm nhiệt độ (T), thể tích (V) và áp suất (p). Câu 3: Quá trình nào dau đây là đẳng quá trình. A. Đun nóng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 9: Một bóng thám không được chế tạo để có thể tăng bán kính lên tới 10 m khi bay ở tầng khí quyển có áp suất 0,03 atm và nhiệ đô 200K. Khi bóng được bơm không khí ở áp suất 1 atm và nhiệt độ 300 K thì bán kinh …

Xem thêm: Top 8 thành phần chính của phân ure chi tiết nhất

Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình ?

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 04/16/2022
 • Đánh giá: 2.77 (99 vote)
 • Tóm tắt: B. Không khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nở ra làm căng bóng. C. Đun nóng khí trong một xilanh, khí nở ra đẩy pit-tông chuyển động.

Quá trình nào sau đây là một đẳng quá trình ? – hoidapvietjack.com

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 05/14/2022
 • Đánh giá: 2.65 (53 vote)
 • Tóm tắt: Đun nóng khí trong xi lanh, khí nở ra đẩy pit tông chuyển động.D. Cả 3 quá trình đều không phải là đẳng quá trình.

bài kiểm trra 1 tiết lần 2 lớp 10 cơ bản

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 04/11/2022
 • Đánh giá: 2.61 (147 vote)
 • Tóm tắt: Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình ? A. Đun nóng khí trong một bình đậy kín … Phương trình nào sau đây là phương trình trạng thái của khí lí tưởng ?

Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình?

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 08/24/2022
 • Đánh giá: 2.51 (177 vote)
 • Tóm tắt: A. Không khí trong quà bóng bay bị phơi nắng, nắng lên, nở ra làm căng bóng. B. Đun nóng khí trong 1 xilanh, khí nở ra đầy pittong chuyển …

Quá trình nào sau đây là một đẳng quá trình? 

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 08/12/2022
 • Đánh giá: 2.34 (187 vote)
 • Tóm tắt: C. Đun nóng khí trong xi lanh, khí nở ra đẩy pittông chuyển động. D. Cả 3 quá trình trên đều không phải là đẳng …

Xem thêm: Top 15 it must without delay

Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình Đun nóng khí t

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 12/01/2021
 • Đánh giá: 2.32 (157 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải của Tự Học 365. Phương pháp giải: Đẳng quá trình là quá trình biến đổi trạng thái của chất khí mà có một trong 3 thông số trạng thái không đổi.

Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình?

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 2.29 (118 vote)
 • Tóm tắt: Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình? A Khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nở ra làm căng bóng; B Đun nóng khí trong xilanh, …

Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình Đun nóng khí tr

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Ngày đăng: 03/13/2022
 • Đánh giá: 2.14 (183 vote)
 • Tóm tắt: Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình? A. Đun nóng khí trong một bình đậy kín. B. Không khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nở ra làm căng bóng …

Bài 29.2, 29.3, 29.4, 29.5 trang 67 SBT Lý 10 Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 06/20/2022
 • Đánh giá: 1.98 (194 vote)
 • Tóm tắt: C. Đun nóng khí trong một xilanh, khí nở ra đẩy pit-tông chuyển động. D. Cả ba quá trình trên đều không phải là đẳng …

Câu 41 quá trình nào sau đây là đẳng quá trình A khí trong quả bóng bay bị phơi nắng nóng lên nở ra làm căng bóng B đun nóng khí trong xilanh khí nở ra đẩy pit tông chuyển động C khí trong một căn phòng khi nhiệt độ tăng D đun nóng khí trong một bình đậy kín

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 01/22/2022
 • Đánh giá: 1.89 (157 vote)
 • Tóm tắt: Câu 41 quá trình nào sau đây là đẳng quá trình A khí trong quả bóng bay bị phơi nắng nóng lên nở ra làm căng bóng B đun nóng khí trong xilanh …
Scroll to Top