Trang chủ » Top 19 sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì chi tiết nhất

Top 19 sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì chi tiết nhất

Top 19 sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Đề thi Học kì 2 Tin học 12 có đáp án – Đề 1

ĐỀ BÀI

Câu 1: Thao tác trên dữ liệu có thể là:

A. Xoá bản ghi

B. Thêm bản ghi

C. Sửa bản ghi

D. Tất cả đáp án trên

Câu 2: Trước khi tạo mẫu hỏi để giải quyết các bài toán liên quan tới nhiều bảng, thì ta phải thực hiện thao tác nào?

A. Thực hiện gộp nhóm

B. Liên kết giữa các bảng

C. Chọn các trường muốn hiện thị ở hàng Show

D. Nhập các điều kiện vào lưới QBE

Câu 3: Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là:

A. Mô hình cơ sỡ quan hệ

B. Mô hình hướng đối tượng

C. Mô hình phân cấp

D. Mô hình dữ liệu quan hệ

Câu 4: Trong quá trình tạo cấu trúc của một bảng, khi tạo một trường, việc nào sau đây không nhất thiết phải thực hiện?

A. Đặt kích thước

B. Mô tả nội dung

C. Đặt tên, các tên của các trường cần phân biệt

D.Chọn kiểu dữ liệu

Câu 5: Thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm:

A. Khai báo kích thước của trường, tạo liên kết giữa các bảng và chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường

B. Khai báo kích thước của trường, đặt tên các trường và chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường

C. đặt tên các trường và chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường

D. Tạo liên kết giữa các bảng và chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường

Câu 6: Thuật ngữ “quan hệ” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:

A. Hàng

B. Cột

C. Bảng

D. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính

Câu 7: Mẫu hỏi thường được sử dụng để:

A. Chọn các bản ghi thỏa mãn điều kiện cho trước

B. Sắp xếp các bản ghi, chọn các trường để hiển thị, thực hiện tính toán

C. Tổng hợp và hiển thị thông tin từ nhiều bảng hoặc mẫu hỏi khác

D. Tất cả các câu còn lại đúng

Câu 8: Mô hình dữ liệu quan hệ được E. F. Codd đề xuất năm nào?

A. 1995

B. 1970

C. 2000

D. 1975

Xem thêm: Top 16 đóng vai người lính kể lại bài thơ đồng chí

Câu 9: Cho các thao tác sau:

B1: Tạo bảng B2: Đặt tên và lưu cấu trúc B3: Chọn khóa chính cho bảng B4: Tạo liên kết

Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực hiện lần lượt các bước sau:

A. B1-B3-B4-B2

B. B2-B1-B2-B4

C. B1-B2-B3-B4

D. B1-B3-B2-B4

Câu 10: Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các:

A. Hàng (Record)

B. Bảng (Table)

C. Báo cáo (Report)

D. Cột (Field)

Câu 11: Chỉnh sửa dữ liệu là:

A. Xoá một số thuộc tính

B. Xoá giá trị của một vài thuộc tính của một bộ

C. Xoá một số quan hệ

D. Thay đổi các giá trị của một vài thuộc tính của một bộ

Câu 12: Để tạo một báo cáo, cần trả lời các câu hỏi gì?

A. Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào? Tạo báo cáo bằng cách nào?

B. Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào?

C. Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo?

D. Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào? Hình thức báo cáo như thế nào?

Câu 13: Để làm việc với báo cáo, chọn đối tượng nào trong bảng chọn đối tượng?

A. Forms

B. Reports

C. Tables

D. Queries

Câu 14: Đối tượng nào sau đây không thể cập nhật dữ liệu?

A. Bảng

B. Báo cáo

C. Mẫu hỏi, báo cáo

D. Bảng, biểu mẫu

Câu 15: Để hiển thị một số bản ghi nào đó trong cơ sở dữ liệu, thống kê dữ liệu, ta dùng:

A. Trả lời

B. Mẫu hỏi

C. Liệt kê

D. Câu hỏi

Câu 16: Truy vấn dữ liệu có nghĩa là:

A. In dữ liệu

B. Xóa các dữ liệu không cần đến nữa

Xem thêm: Top 20 bài tập tiếng việt lớp 3 tuần 9 chính xác nhất

C. Cập nhật dữ liệu

D. Tìm kiếm và hiển thị dữ liệu

Câu 17: Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?

A. Sao chép CSDL thành bản sao dự phòng

B. Nhập dữ liệu ban đầu

C. Sửa những dữ liệu chưa phù hợp

D. Thêm bản ghi

Câu 18: Để tạo nhanh một báo cáo, thường chọn cách nào trong các cách dưới đây:

A. Dùng thuật sĩ tạo báo cáo và sau đó sửa đổi thiết kế báo cáo được tạo ra ở bước trên

B. Dùng thuật sĩ tạo báo cáo

C. Người dùng tự thiết kế

D. Tất cả các trên đều sai

Câu 19: Xoá bản ghi là:

A. Xoá một hoặc một số cơ sở dữ liệu

B. Xoá một hoặc một số quan hệ

C. Xoá một hoặc một số bộ của bảng

D. Xoá một hoặc một số thuộc tính của bảng

Câu 20: Sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì:

A. Không thể sửa lại cấu trúc

B. Phải nhập dữ liệu ngay

C. Khi tạo cấu trúc cho bảng xong thì phải cập nhật dữ liệu vì cấu trúc của bảng không thể sửa đổi

D. Có thể lưu lại cấu trúc và nhập dữ liệu sau

Câu 21: Các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố nào sẽ tạo thành mô hình dữ liệu quan hệ?

A. Các thao tác, phép toán trên dữ liệu

B. Các ràng buộc dữ liệu

C. Cấu trúc dữ liệu

D. Tất cả câu trên

Câu 22: Nếu những bài toán mà câu hỏi chỉ liên quan tới một bảng, ta có thể:

A. Thực hiện thao tác tìm kiếm và lọc trên bảng hoặc biểu mẫu

B. Sử dụng mẫu hỏi

C. A và B đều đúng

D. A và B đều sai

Câu 23: Các chế độ làm việc với mẫu hỏi là:

A. Trang dữ liệu và mẫu hỏi

B. Mẫu hỏi

C. Trang dữ liệu và thiết kế

D. Mẫu hỏi và thiết kế

Câu 24: Kết quả thực hiện mẫu hỏi cũng đóng vai trò như:

A. Một biểu mẫu

B. Một báo cáo

Xem thêm: Top 18 món ăn không sử dụng nhiệt

C. Một mẫu hỏi

D. Một bảng

Câu 25: Khi cần in dữ liệu theo một mẫu cho trước, cần sử dụng đối tượng:

A. Báo cáo

B. Bảng

C. Mẫu hỏi

D. Biểu mẫu

Câu 26: Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ?

A. Nhập dữ liệu ban đầu

B. Tạo cấu trúc bảng

C. Chọn khoá chính

D. Ðặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng

Câu 27: Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là:

A. Tạo ra một hay nhiều bảng

B. Tạo ra một hay nhiều mẫu hỏi

C. Tạo ra một hay nhiều báo cáo

D. Tạo ra một hay nhiều biểu mẫu

Câu 28: Khi muốn sửa đổi thiết kế báo cáo, ta chọn báo cáo rồi nháy nút:

Câu 29: Giả sử bảng HOCSINH gồm có các trường MAHS, HOTEN, DIEM. LOP. Muốn hiển thị thông tin điểm cao nhất của mỗi lớp để sử dụng lâu dài, trong Access ta sử dụng đối tượng nào trong các đối tượng sau?

A. Queries

B. Forms

C. Reports

D. Tables

Câu 30: Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?

A. Phần mềm Microsoft Access

B. Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ

C. Phần mềm dùng để xây dựng các CSDL quan hệ

D. Phần mềm để giải các bài toán quản lí có chứa các quan hệ giữa các dữ liệt

Câu 31: Thuật ngữ “bộ” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:

A. Cột

B. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính

C. Bảng

D. Hàng

Câu 32: Nếu những bài toán phức tạp, liên quan tới nhiều bảng, ta sủ dụng:

A. Báo cáo

B. Mẫu hỏi

C. Biểu mẫu

D. Bảng

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Đáp án D B D AB B C D B D B D B B C B D Câu 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Đáp án A A C D D A C D A A A B B B D B

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 12, Tin Học 12

Top 19 sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Để sửa cấu trúc bảng, sau khi chọn tên bảng ta nhấn nút

 • Tác giả: thatim.com
 • Ngày đăng: 09/20/2022
 • Đánh giá: 4.66 (370 vote)
 • Tóm tắt: Tạo và sửa cấu trúc bản. a) Tạo cấu trúc bảng. 1. Nháy Create Table Design. 2. Sau khi thực hiện lệnh trên ta được giao diện như sau: Cấu trúc của bảng thể …

Tin Học 12 – BÀI 11: CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Tin Học 12 - BÀI 11: CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
 • Tác giả: thpttrungphu.hcm.edu.vn
 • Ngày đăng: 11/02/2022
 • Đánh giá: 4.43 (503 vote)
 • Tóm tắt: Khai báo cấu trúc bảng bao gồm: … 3) Đặt tên và lưu cấu trúc bảng. … Sau khi tạo bảng, hệ quản trị CSDL không cho phép thay đổi cấu trúc …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thông tin trong một báo cáo được thu thập bằng cách tập hợp dữ liệu theo các tiêu chí do người dùng đặt ra. Báo cáo thường được in ra hay hiển thị trên màn hình theo khuôn mẫu định sẵn. Cũng như biểu mẫu, báo cáo có thể xây dựng dựa trên các truy …

[DOC] Bài 2: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Câu 1 – THPT Núi Thành

 • Tác giả: thptnuithanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/18/2022
 • Đánh giá: 4.36 (236 vote)
 • Tóm tắt: Câu 21: Khi tạo bảng, trường “DiaChi” có kiểu dữ liệu là Text, trong mục Field size ta nhập vào số 300. Sau đó ta lưu cấu trúc bảng lại. A. Access báo lỗi B.

Tin học 12 Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

Tin học 12 Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ
 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 08/07/2022
 • Đánh giá: 4.1 (382 vote)
 • Tóm tắt: 1. Tạo lập CSDL. Tạo bảng: Việc đầu tiên trong việc tạo lập một CSDL quan hệ là tạo ra một hay nhiều bảng. · 2. Cập nhật dữ liệu Sau khi tạo cấu trúc ta có thể …

Xem thêm: Top 10+ nghị luận về 1 đoạn thơ bài thơ

Khi tạo cấu trúc của Table thuộc tính Required dùng để

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 01/03/2022
 • Đánh giá: 3.86 (309 vote)
 • Tóm tắt: Câu 4: Khi tạo cấu trúc của Table cột MSV có kiểu TEXT, tại thuộc tính Input mask nếu định dạng 00900000L thì dữ liệu của trường MSV sẽ chấp nhận các giá …

Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 11 (có đáp án): Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 07/01/2022
 • Đánh giá: 3.6 (248 vote)
 • Tóm tắt: Câu 3: Cho các thao tác sau : B1: Tạo bảng. B2: Đặt tên và lưu cấu trúc. B3: Chọn khóa chính cho bảng. B4: Tạo liên kết. Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực …

Bài 11: Các thao tác với CSDL quan hệ

 Bài 11: Các thao tác với CSDL quan hệ
 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 03/29/2022
 • Đánh giá: 3.53 (363 vote)
 • Tóm tắt: Tạo bảng: Để tạo một bảng ta cần phải khai báo cấu trúc bảng bao gồm các bước: … Phần lớn các hệ QTCSDL cho phép tạo ra biểu mẫu nhập dữ liệu Hình.76 để …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Thông tin trong một báo cáo được thu thập bằng cách tập hợp dữ liệu theo các tiêu chí do người sử dụng đặt ra. Báo cáo thường được in ra hay hiển thị trên màn hình theo khuôn mẫu định sẵn. Cũng như các biểu mẫu, các báo cáo có thể xây dựng dựa …

Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 10 (có đáp án): Cơ sở dữ liệu quan hệ

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 12/03/2021
 • Đánh giá: 3.25 (214 vote)
 • Tóm tắt: Câu 3: Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các: … Câu 6: Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai khi nói về miền?

Câu nào là đúng: Sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 05/26/2022
 • Đánh giá: 3.02 (580 vote)
 • Tóm tắt: * Một số tính chất thường dùng của trường: + Field size: Cho phép đặt kích thước tối đa cho dữ liệu của trường kiểu text, number, autonumber;. + Format: Quy …

Xem thêm: Top 20+ công nghiệp dệt may thuộc nhóm ngành công nghiệp nào chính xác nhất

Việc đầu tiên để tạo lập một cơ sở dữ liệu là việc nào trong các việc dưới đây

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 05/08/2022
 • Đánh giá: 2.87 (107 vote)
 • Tóm tắt: Tạo bảng: Bước đầu tiên trong việc tạo lập một CSDL quan hệ là tạo ra một hay nhiều bảng. … Sau khi tạo cấu trúc ta có thể nhập dữ liệu cho bảng.

Câu nào là đúng. Sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì:A. Không thể sửa

 • Tác giả: giainhanh.vn
 • Ngày đăng: 03/21/2022
 • Đánh giá: 2.84 (101 vote)
 • Tóm tắt: Đã có App Dicamon trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT, bài kiểm tra, đề thi học kì … miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên ANDROID và IOS.

Sau khi tạo cấu trúc cho bảng

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 04/23/2022
 • Đánh giá: 2.77 (82 vote)
 • Tóm tắt: Khi tạo cấu trúc cho bảng xong thì phải cập nhật dữ liệu vì cấu trúc của bảng không thể sửa đổi. C. Có thể lưu lại cấu trúc và nhập dữ liệu sau.

Bài giảng Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ

 • Tác giả: giaoan.com.vn
 • Ngày đăng: 05/21/2022
 • Đánh giá: 2.52 (130 vote)
 • Tóm tắt: B. Kích thước tối đa cho phép của tệp trong hệ điều hành … Sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì: không thể sửa lại cấu trúc phải nhập dữ liệu ngay có thể lưu …

Sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì:

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 03/18/2022
 • Đánh giá: 2.52 (150 vote)
 • Tóm tắt: C. Có thể lưu lại cấu trúc và nhập dữ liệu sau. D. Khi tạo cấu trúc cho bảng xong thì phải cập nhật dữ liệu vì cấu trúc của bảng không thể sửa đổi.

Xem thêm: Top 8 since i started working with disabled đầy đủ nhất

Sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì ta phải làm gì?

 • Tác giả: monica.vn
 • Ngày đăng: 08/06/2022
 • Đánh giá: 2.4 (131 vote)
 • Tóm tắt: Sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì ta phải làm gì? · Tổng hợp giftcode và cách nhập code Đỉnh Phong Tam Quốc. 53 phút trước · Code Goddess of …

Sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì

 • Tác giả: thidaihoc.vn
 • Ngày đăng: 09/22/2022
 • Đánh giá: 2.34 (179 vote)
 • Tóm tắt: B. Có thể lưu lại cấu trúc và nhập dữ liệu sau. C. Phải nhập dữ liệu ngay. D. Khi tạo cấu trúc cho bảng xong thì phải cập nhật dữ liệu vì …

Bài 4: Cấu trúc bảng – Lý thuyết Tin học 12 – Tìm đáp án, giải bài

Bài 4: Cấu trúc bảng - Lý thuyết Tin học 12 - Tìm đáp án, giải bài
 • Tác giả: timdapan.com
 • Ngày đăng: 10/03/2022
 • Đánh giá: 2.28 (71 vote)
 • Tóm tắt: Field size: Cho phép đặt kích thước tối đa cho dữ liệu của trường kiểu text, number, autonumber;. Format: Quy định cách hiển thị và in dữ liệu;. Default value: …

Giải bài tập Tin học lớp 12 Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ (Đầy đủ nhất)

 • Tác giả: tailieu.com
 • Ngày đăng: 11/30/2021
 • Đánh giá: 2.13 (185 vote)
 • Tóm tắt: Câu 2: Sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì: A. Không thể sửa lại cấu trúc. B. Phải nhập dữ liệu ngay. C. Khi tạo cấu trúc cho bảng xong thì phải cập nhật dữ …

Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 07/30/2022
 • Đánh giá: 1.94 (178 vote)
 • Tóm tắt: Tạo bảng: Bước đầu tiên trong việc tạo lập một CSDL quan hệ là tạo ra một hay … Sau khi tạo cấu trúc ta có thể nhập dữ liệu cho bảng.
Scroll to Top