Trang chủ » Top 10+ tomorrow i my grandparents

Top 10+ tomorrow i my grandparents

Top 10+ tomorrow i my grandparents

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về tomorrow i my grandparents mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video tomorrow i my grandparents

Câu tường thuật (Reported speech) là một trong những dạng ngữ pháp được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh. Trong bài viết này, hãy cùng ELSA Speak tìm hiểu lý thuyết, ví dụ minh họa và các dạng bài tập câu tường thuật có đáp án chi tiết nhé!

Mục lục

Câu tường thuật trong tiếng Anh

Giới thiệu câu tường thuật, câu gián tiếp, trực tiếp

Câu tường thuật (Reported speech) hay còn gọi là câu gián tiếp, được sử dụng để thuật lại lời nói của người khác.

Có hai kiểu câu tường thuật là:

Cách chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp trong tiếng Anh

Dưới đây là 4 bước cơ bản khi chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp:

Bước 1: Lựa chọn động từ tường thuật phù hợp

Khi làm dạng bài tập câu tường thuật, bạn cần lựa chọn động từ để tường thuật sao cho phù hợp với ý nghĩa của câu. Một số động từ tường thuật phổ biến trong tiếng Anh là:

Ví dụ:

 • She told Maya that she had bought a new bag. (Cô ấy nói với Maya rằng cô ấy đã mua 1 chiếc túi mới)
 • William asked his son which shoes he liked best. (William hỏi con trai mình thích đôi giày nào nhất)
câu tường thuật trong tiếng Anh

Bước 2: Lùi thì của động từ

→ V1→ V2,edis/are V_ing→ was/were V_ing→ have/has V2→ had V2→ have/has been V_ing→ had been V_ing→ V2,ed→ had V2→ was/were V_ing→ had been V_ingCan/ may/ mustcan’t Could/ might/ must; had tocould

Lưu ý cần nắm:

should should rises rises

Bước 3: Đổi các đại từ, tính từ sở hữu, tân ngữ

Chủ ngữTân ngữĐại từ sở hữuĐại từ sở hữuĐại từ chỉ định

Ví dụ 1: “Are you tired?” Jake asked.

→ Jake asked me if I was tired.

→ Jake hỏi tôi có mệt không.

Ví dụ 2: My cat has brown fur,” she said.

→ She said that her cat has brown fur.

→ Cô ấy nói rằng mèo nhà cô ấy có bộ lông màu nâu.

Cách chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp trong tiếng Anh

Bước 4: Đổi lại các trạng từ chỉ thời gian, địa điểm

Ví dụ 1: She said, “I’ll remind you to water the plants tomorrow.”

→ She said she would remind me to water the plants the next day.

→ Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ nhắc tôi tưới cây vào ngày mai.

Ví dụ 2: “I went to visit my grandparents last week,” Lily said.

→ Lily said she had gone to visit her grandparents the week before.

→ Lily nói rằng cô ấy đã tới thăm ông bà vào tuần trước.

>> Xem thêm: câu bị động đặc biệt

Bài tập câu tường thuật trong tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

1. Bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp

1. “What are you doing?” she asked me.

Xem thêm: Top 16 the student failed to meet the necessary

She asked me ………………………….

2. “Close the door,” Anne said.

Anne told them ………………………….

3. “Will you come to my party?” Linda said to them.

Linda invited them ………………………….

4. “Are you going by bus?” my teacher asked.

My teacher wanted to ………………………….

5. “I don’t like this pink carpet,” she said.

She told me ………………………….

6. Nhung said: “She can not help you tomorrow.”

Nhung said ………………………….

7. “What would you do if you passed the exam?” The professor asked me.

The professor asked me ………………………….

8. “Do you and your big brother go to the same school?” Maya asked her friend.

Maya asked her friend ………………………….

9. “Give me the red cup,” Selena told him.

Selena asked him ………………………….

10. “Hurry up,” He said to me.

He told me ………………………….

11. “You stole my phone, Alex!” said Lily.

Lily accused Alex ………………………….

12. “I want a blue jacket for my birthday,” she said.

She said that ………………………….

13. “Don’t forget to turn off the light.” He said.

He reminded me ………………………….

14. “I should go home to do my homework”, said Lily.

Lily told me ………………………….

15. “Stand up, Daniel,” he said.

He asked Daniel ………………………….

16. “She works in a station,” He said.

He said that ………………………….

17. “They have not eaten dinner”

He told me ………………………….

18. “I was brushing my teeth when Minh called,” he said.

He said ………………………….

19. “I will visit my grandparents tomorrow.”

He told me that ………………………….

20. Daniel said: “Where are you going on your vacation this week?

Daniel asked me ………………………….

21. “Are you serious?” she asked him.

She asked him ………………………….

22. “Can I meet you at the meeting?” He asked me.

He asked me ………………………….

23. “Dinner will be served after 6 m.m,” said my aunt.

My mother said ………………………….

24. “Are you going to the restaurant?” she asked me.

He wanted to know ………………………….

25. “Did you see the black cat?” she asked me.

Xem thêm: Top 16 the student failed to meet the necessary

She asked me ………………………….

2. Dạng bài tập viết lại câu tường thuật

1. “Where is my phone?” he asked.

2. “What are you doing?” he asked.

3. “Has Emily talked to Jessica?” my sister asked me.

4. “Are you going to bed?” she asked me.

5. “Did you lock the door?” she asked me.

6. “I could play the guitar when I was seven,” she said.

7. “I don’t like peanut butter,” he said.

8. “You should go to school early,” Lily said.

9. “Will you help me, please?” Becky asked.

10. ”Don’t play the guitar in this room,” the music teacher said.

11. ”What are they talking about?”

12. “I have just sent a letter to Hoa,” Bella said.

13. “Do you like listening to music?” Alex asked.

14. “Which bike do you like best?” My brother asked me.

15. “Why don’t you help Jack?” Jenny asked her.

16. “Can I pick you up at 8 p.m?” she asked.

17. “Where is the ideal place to go camping?” Nhung asked.

18. “Hank, please don’t tell anyone your salary.” said Tom.

19. “I’ll call you tomorrow.”

20. “When was your daughter born?” said the doctor to Linda.

21. “Did Daniel send the book to you?” He asked.

22. “Can I help you, David?” asked Harry.

23. “Don’t tell her about it.” she said.

24. “Did you buy the red dress?” she asked me.

25. The boy asked, “Who made the noise?”

Bài tập câu tường thuật dạng viết lại câu

3. Bài tập câu tường thuật trắc nghiệm

1. Lily said she was leaving for Hanoi _________.

A. next week

B. the week previous

C. following week

D. the following week

2. The teacher asked students_________ .

A. why did they slept

B. why they were sleeping

C. why they sleep

D. why were they sleeping

3. Daniel said that Tokyo _________ more lively than Seoul.

A. is

B. be

C. was

D. were

4. Jack was pessimistic about the exam. I advised him _________.

A. no worry

B. not worry

C. no to worry

D. not to worry

5. He wanted to know where they _________.

A. had lived

B. lived

C. was lived

D. has lived

6. He asked me if I _________.

A. had seen that car

B. saw that car

C. has seen that car

D. see that car

7. Henry told me that he _________ home after the event.

A. walked

B. had walked

C. walking

D. was walking

8. Leo asked her _________ .

A. what time does the meeting end

B. what time the meeting end

C. what time the meeting ended

D. what time did the meeting end

9. My friend _________ me there’s been an accident on that street.

A. asked

B. said

C. spoke

Xem thêm: Top 10+ how much time do you spend đầy đủ nhất

D. told

10. Jenny wonders _________ doing well at school.

A. whether her sisters are

B. if her sisters were

C. her sisters were

D. her sisters are if

11. David asked Timmy why _________ the film on television the day before.

A. didn’t he watch

B. hadn’t he watched

C. he doesn’t watch

D. he hadn’t watched

12. She asked me if I _________ speak Vietnamese.

A. could

B. can

C. will

D. was

13. She wanted to know what they _________.

A. doing

B. were doing

C. did

D. had been doing

14. The mother asked her son where _________.

A. was

B. is

C. had been

D. has been

15. Mimi wanted to know if he _________.

A. was going to the cinema

B. went to the cinema

C. goes to the cinema

D. had gone to the cinema

16. Bloom asked where_________.

A. her book is

B. her book was

C. her book had been

D. her book had been being

17. The manager asked us what we_________.

A. talked about

B.had been talked about

C. were talking about

D. talking about

18. Max asked whether I _________ this game.

A. had played

B. have played

C. was played

D. played

19. My sister asked me how long I _________ to study in America.

A. planned

B. was planning

C. had been planning

D. planning

20. Minh advised her husband _________ too much.

A. wasn’t drinking

B. don’t drink

C. had not drunk

D. not to drink

21. She told me she _________.

A. didn’t finish her homework

B. hadn’t finished her homework

C. had not been finishing her homework

D. wasn’t finishing her homework

22. He says he _________ London the next week.

A. goes

B. was going to

C. is going to

D. had been gone

23. I told Nick that my parents would come there to visit us _________.

A. the following day

B. tomorrow

Xem thêm: Top 9 have you ever visited đầy đủ nhất

C. yesterday

D. next day

24. Emma told me that she _________ anymore.

A. didn’t love me

B. not to love me

C. wasn’t loving me

D. would not be loving me

25. My dad said that he had done it the week before.

A. the following week

B. the week before

C. the next week

D. last week

bài tập câu tường thuật dạng trắc nghiệm

>> Xem thêm:

 • Bài tập câu bị động
 • Bài tập câu điều kiện loại 2

Đáp án chi tiết

1. Bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp

1. She asked me what I was doing.

2. Anne told them to close the door.

3. Linda invited them to come to her party.

4. My teacher wanted to know whether she was going by bus.

5. She told me that she didn’t like that pink carpet.

6. Nhung said she could not help me the next day.

7. The professor asked me what I would do if I had had that scholarship.

8. Maya asked her friend whether she and her big brother went to the same school.

9. Selena asked him to give her the red cup.

10. He told me to hurry up.

11. Lily accused Alex of stealing his phone.

12. She said that she wanted a blue jacket for her birthday.

13. He reminded me to turn off the light.

14. Lily told me that she should go home to do her homework.

15. He asked Daniel to stand up.

16. He said that she worked at a station.

17. He told me that they hadn’t eaten dinner.

18. He said he had been brushing his teeth when Minh called.

19. He told me that he had visited his grandparents the following day.

20. Daniel asked me where I was going on my vacation that week.

21. She asked him if he was serious.

22. He asked me if he could meet me at the meeting.

23. My mother said that lunch would be served before 11 a.m

24. He wanted to know if I was going to the restaurant.

25. She asked me if I had seen the black cat.

2. Dạng bài tập viết lại câu tường thuật

1. He asked where his phone was.

2. He wanted to know what I was doing.

3. My sister asked me if Emily had talked to Jessica.

4. She wanted to know if I was going to bed.

5. He asked me if I had locked the door.

6. She said she could play the guitar when she was three.

7. He said that he didn’t like peanut butter.

8. Lily said that I should go to school early.

9. Becky asked me to help her.

10. The music teacher told us not to play guitar in that room.

11. She asked me what they were talking about.

12. Bella told me that she had just sent a letter to Hoa.

13. Alex asked me if I liked listening to music.

14. My brother asked me which bike I liked best.

15. Jenny wanted to know why she didn’t help Jack.

16. She asked me if she could pick me up at 8 p.m.

17. Nhung asked where the ideal place to go camping was.

18. Tom asked Hank not to tell anyone about his salary.

19. I told him that I would call him the next day.

20. The doctor asked Linda where her daughter had been born.

21. He asked if Daniel had sent the book to me.

22. Harry asked David if he could help him.

23. She told me not to tell her about it.

24. She asked me if I had bought the red dress.

25. The boy wanted to know who was making the noise.

3. Bài tập câu tường thuật trắc nghiệm

Trên đây là 70+ bài tập câu tường thuật mà ELSA Speak đã tổng hợp được. Bạn hãy chăm chỉ ôn luyện để đạt kết quả cao trong các kỳ thi nhé.

Ngoài ra, để nâng cao trình độ tiếng Anh một cách toàn diện, bạn hãy luyện tập thường xuyên cùng App ELSA Speak. Đây là ứng dụng luyện nói tiếng Anh hàng đầu thế giới, sử dụng A.I. để nhận diện giọng nói và sửa lỗi phát âm ngay lập tức.

Học tiếng Anh cùng ứng dụng ELSA Speak

Đồng thời, qua 5.00+ bài học, 25.000+ bài luyện tập tại ELSA Speak, bạn sẽ được nâng cao kỹ năng toàn diện, từ nghe, phát âm, nhấn âm, hội thoại,… Nhờ việc ôn luyện các mẫu câu, bạn còn có thể luyện tập thêm nhiều cấu trúc, ngữ pháp khác trong tiếng Anh.

Chỉ với 10 phút luyện tập mỗi ngày cùng ELSA Speak, trình độ ngoại ngữ của bạn sẽ được cải thiện đến 40%. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký ELSA Pro để xóa bỏ “nỗi sợ giao tiếp” tiếng Anh ngay hôm nay!

Top 15 tomorrow i my grandparents tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentences which is closest in meaning to the given one     “I will visit my g randparents tomorrow”. She said  

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 07/28/2022
 • Đánh giá: 4.92 (934 vote)
 • Tóm tắt: Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentences which is closest in meaning to the given one “I will visit my grandparents tomorrow”. She said ___.

I will visit my grandparents tomorrow. She said

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 08/10/2022
 • Đánh giá: 4.74 (346 vote)
 • Tóm tắt: “I will visit my grandparents tomorrow”. She said ______. Trang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục Việt Nam. Giúp học sinh rèn luyện nâng cao kiến …

Tomorrow I_______ my grandparents. a. am going to visit

 • Tác giả: qa.haylamdo.com
 • Ngày đăng: 10/15/2022
 • Đánh giá: 4.28 (579 vote)
 • Tóm tắt: Tomorrow I_______ my grandparents. … When their first child was born, they_____ married for three years. Xem đáp án » 20/10/2022 15 …

Xem thêm: Top 10+ miêu tả trong văn tự sự chi tiết nhất

Tomorrow I……………my grandparents – Hoc247.net

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 02/09/2022
 • Đánh giá: 4.07 (293 vote)
 • Tóm tắt: Tomorrow I……………my grandparents. A. am going to visit. B. will have visited. C. have visited. D. visit. Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A.

To Make a Better Tomorrow, Lets Fix Education Today

 • Tác giả: tomorrow.university
 • Ngày đăng: 09/04/2022
 • Đánh giá: 3.81 (534 vote)
 • Tóm tắt: Learn more about Tomorrow University of Applied Sciences, our community, our learning … Only my grandparents said I needed to study to become successful.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Since my classes didn’t hold my attention, I decided to start a school magazine. I enjoyed learning about editing, printing, selling Ads, distribution, and more. Many things worked out, and some things didn’t, but I ended up publishing the magazine …

Welcome to the kiddipedia blog

 • Tác giả: kiddipedia.com.au
 • Ngày đăng: 12/22/2021
 • Đánh giá: 3.63 (236 vote)
 • Tóm tắt: For many of us we have had grandparents who fought in WW2, Korean and Vietnam wars and throughout our lives we may have had the honour of emotionally …

Complete the following centences with WIIL/ BE GOING TO A: What(do) tomorrow? B: I(visit) my grandparents

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 10/17/2022
 • Đánh giá: 3.4 (445 vote)
 • Tóm tắt: Complete the following centences with WIIL/ BE GOING TO A: What_____(do) tomorrow? B: I_____(visit) my grandparents câu hỏi 2331668 …

Xem thêm: Top 20+ biểu đồ thể hiện cơ cấu gdp đầy đủ nhất

Tom said: Im going to visit my grandmother tomorrow (Use

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 02/27/2022
 • Đánh giá: 3.19 (299 vote)
 • Tóm tắt: Tom said: “I’m going to visit my grandmother tomorrow.” (Use “Reported Speech”)=>

Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) – Cấu trúc, cách dùng, dấu hiệu và bài tập

 • Tác giả: topicanative.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/02/2022
 • Đánh giá: 3.12 (222 vote)
 • Tóm tắt: I will be having breakfast at 7 a.m tomorrow. (Tôi sẽ đang ăn sáng vào 7 giờ sáng mai.) She will be doing her homework when her grandparents …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để ghi nhớ hoàn toàn những kiến thức phía trên, bây giờ chúng ta hãy cùng vận dụng kiến thức để làm một bài tập nho nhỏ về cách chia thì tương lai tiếp diễn dưới đây nhé. Bài tập có câu trúc rất cơ bản nên chắc chắn là bạn sẽ dễ dàng hoàn thành …

My family (visit) ______ my grandparents tomorrow

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 03/09/2022
 • Đánh giá: 2.89 (73 vote)
 • Tóm tắt: My family (visit) ______ my grandparents tomorrow. Trả Lời. Hỏi chi tiết. Trả lời trong APP VIETJACK …Xem câu hỏi chi tiết. Quảng cáo …

Tomorrow,i (visit)-my grandparents thì tương lai tiép diẽn ?

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 08/18/2022
 • Đánh giá: 2.74 (188 vote)
 • Tóm tắt: Tomorrow ,i (visit)….my grandparents. → Tomorrow,i will be visiting my grandparents. Answer : will be visiting. * Cấu trúc :.

Xem thêm: Top 10+ buồn trông cửa bể chiều hôm chính xác nhất

Tomorrow I_______ my grandparents. a. am going to … – Hamchoi.vn

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 07/10/2022
 • Đánh giá: 2.74 (195 vote)
 • Tóm tắt: Tomorrow I_______ my grandparents. · A. am going to visit · B. will have visited · C. have visited · D. visit · Chọn đáp án A · Câu trả lời này có hữu ích không?

Choose the best answer:  Tomorrow I my grandparents

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 09/05/2022
 • Đánh giá: 2.54 (126 vote)
 • Tóm tắt: Choose the best answer: Tomorrow I_______ my grandparents. A. am going to visit. B. will have visited. C. have visited. D. visit.

Tomorrow là thì gì? Chỉ 5 phút thành thạo ngay ngữ pháp và cách dùng thú vị của Tomorrow

Tomorrow là thì gì? Chỉ 5 phút thành thạo ngay ngữ pháp và cách dùng thú vị của Tomorrow
 • Tác giả: flyer.vn
 • Ngày đăng: 01/05/2022
 • Đánh giá: 2.53 (77 vote)
 • Tóm tắt: “I will visit my grandparents tomorrow”, David said. “Tôi sẽ đi thăm ông bà tôi vào ngày mai.”, David nói. => Câu tường thuật gián tiếp: David …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Tomorrow” có thể được dùng trong câu tường thuật trực tiếp. Câu tường thuật trực tiếp (Direct speech) là câu được dùng để thuật lại hay kể lại chính xác từng câu chữ mà người khác đã nói. Khi chuyển sang câu tường thuật gián tiếp, “tomorrow” sẽ …

Tomorrow I_______ my grandparents. a. am going to visit – Khóa học

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 04/16/2022
 • Đánh giá: 2.35 (69 vote)
 • Tóm tắt: Tomorrow I_______ my grandparents. ; Câu 1: Through the rain, I ______ a lighted window and a sign wich said “Sam’s Place”. A. have seen. B. was …
Xem thêm
Scroll to Top