Trang chủ » Top 10 trong pascal câu lệnh nào sau đây là sai đầy đủ nhất

Top 10 trong pascal câu lệnh nào sau đây là sai đầy đủ nhất

Top 10 trong pascal câu lệnh nào sau đây là sai đầy đủ nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về Trong pascal câu lệnh nào sau đây là sai mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

1 Trong ngôn ngữ lập trình Pascal câu lệnh nào sau đây là sai cú pháp?

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 08/31/2022
 • Đánh giá: 4.87 (757 vote)
 • Tóm tắt: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal câu lệnh nào sau đây là sai cú pháp? A For i:=10 downto 1 do if a[i] div 2 = 0 then write(a[i] = 1); B For i:=10 downto 1 do 

2 Trong Pascal, câu lệnh gán nào dưới đây sai ? | VietJack.com

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 12/18/2021
 • Đánh giá: 4.69 (255 vote)
 • Tóm tắt: Trong Pascal, cú pháp câu lệnh gán là: … Trong các tên sau đây, tên nào không hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal? A. A2;. B. Tamgiac;

Xem thêm: Top 8 tiếng anh 8 unit 1 skills 1 chính xác nhất

3 Trong Pascal Câu Lệnh Gán Nào Sau đây Là Sai

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 01/07/2022
 • Đánh giá: 4.39 (229 vote)
 • Tóm tắt: Câu 2: Trong các tên sau đây, tên nào không hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal? A. A2; B. Tamgiac; C. 8a; D. Chuongtrinh;. Câu 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: a) While i:=1 to t:=10;b) While ac) While 1=1 do write(‘Toi lap trinh gioi’);d) i:=1; while ie) i:=1; x:=5;while iBài 2: Hãy cho biết câu lệnh writeln in ra màn hình giá trị của i, j và k là bao nhiêu?a) Đoạn chương trình 1i:=1; j:=2; k:=3;While …

4 Trong Pascal, Câu Lệnh Nào Sau đây Là Sai A) X:x1 B) X:5x C) X:123 D) X:1,4 – MTrend

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 09/27/2022
 • Đánh giá: 4.25 (395 vote)
 • Tóm tắt: d, `x := 1,4`. Vì trong pascal. Dấu phẩy thập phân viết `.` tức là phải là `1.4`
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: a) While i:=1 to t:=10;b) While ac) While 1=1 do write(‘Toi lap trinh gioi’);d) i:=1; while ie) i:=1; x:=5;while iBài 2: Hãy cho biết câu lệnh writeln in ra màn hình giá trị của i, j và k là bao nhiêu?a) Đoạn chương trình 1i:=1; j:=2; k:=3;While …

5 Trong pascal, câu lệnh gán nào sau đây là sai?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 06/12/2022
 • Đánh giá: 4.15 (563 vote)
 • Tóm tắt: Trong pascal, câu lệnh gán nào sau đây là sai: A. c-1:=d;. B. c:=x 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: a) While i:=1 to t:=10;b) While ac) While 1=1 do write(‘Toi lap trinh gioi’);d) i:=1; while ie) i:=1; x:=5;while iBài 2: Hãy cho biết câu lệnh writeln in ra màn hình giá trị của i, j và k là bao nhiêu?a) Đoạn chương trình 1i:=1; j:=2; k:=3;While …

Xem thêm: Top 20 chỉ ra phát biểu sai

6 Trong Pascal, câu lệnh gán nào dưới đây sai ?

 • Tác giả: qa.haylamdo.com
 • Ngày đăng: 06/30/2022
 • Đánh giá: 3.97 (420 vote)
 • Tóm tắt: Để chạy chương trình trong ngôn ngữ Pascal ta dùng tổ hợp phím nào? … Cho a:= 2; b:= 3; Kết quả sau khi thực hiện câu lệnh dưới đây là: if a>b then 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: a) While i:=1 to t:=10;b) While ac) While 1=1 do write(‘Toi lap trinh gioi’);d) i:=1; while ie) i:=1; x:=5;while iBài 2: Hãy cho biết câu lệnh writeln in ra màn hình giá trị của i, j và k là bao nhiêu?a) Đoạn chương trình 1i:=1; j:=2; k:=3;While …

7 trong pascal, câu lệnh nào sau đây là sai a) X:x1 b) X:5x c) X:123 d) X:1,4 câu hỏi 1310272 –

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 01/09/2022
 • Đánh giá: 3.76 (474 vote)
 • Tóm tắt: trong pascal, câu lệnh nào sau đây là sai; a) X:=x+1; b) X:=5*x; c) X:=123; d) X:=1,4 câu hỏi 1310272 – hoidap247.com
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: a) While i:=1 to t:=10;b) While ac) While 1=1 do write(‘Toi lap trinh gioi’);d) i:=1; while ie) i:=1; x:=5;while iBài 2: Hãy cho biết câu lệnh writeln in ra màn hình giá trị của i, j và k là bao nhiêu?a) Đoạn chương trình 1i:=1; j:=2; k:=3;While …

Xem thêm: Top 10+ nguyên tử luôn trung hòa về điện nên chính xác nhất

8 Trong Pascal, lệnh nào sau đây là Sai? A. IF a&gt 0 THEN Write(&039 A la so khong am&039) B.IF a&gtb THEN a b C.IF a&gt b THEN a: b ELSE b:a D.IF a &lt b THEN a: a 1 ELSE b: b 1

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 05/15/2022
 • Đánh giá: 3.49 (467 vote)
 • Tóm tắt: D.IF a < b THEN a:= a + 1 ELSE b:= b + 1;. Trả Lời. Hỏi chi tiết. Trả lời trong APP VIETJACK …Xem câu hỏi chi tiết. Quảng cáo 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: a) While i:=1 to t:=10;b) While ac) While 1=1 do write(‘Toi lap trinh gioi’);d) i:=1; while ie) i:=1; x:=5;while iBài 2: Hãy cho biết câu lệnh writeln in ra màn hình giá trị của i, j và k là bao nhiêu?a) Đoạn chương trình 1i:=1; j:=2; k:=3;While …

9 Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là sai :A. x: 2.5B. b: (a4) or (c7)C. c: pi12D. a:3,12m. – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 01/27/2022
 • Đánh giá: 3.35 (491 vote)
 • Tóm tắt: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là sai :A. x:= 2.5;B. b:= (a=4) or (c=7);C. c:= pi*12;D. a:=3,12;m
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: a) While i:=1 to t:=10;b) While ac) While 1=1 do write(‘Toi lap trinh gioi’);d) i:=1; while ie) i:=1; x:=5;while iBài 2: Hãy cho biết câu lệnh writeln in ra màn hình giá trị của i, j và k là bao nhiêu?a) Đoạn chương trình 1i:=1; j:=2; k:=3;While …

10 Top 9 trong ngôn ngữ lập trình pascal, câu lệnh nào sau đây la khai báo hằng 2022

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 06/09/2022
 • Đánh giá: 3.11 (261 vote)
 • Tóm tắt: Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là khai báo hằng?A. Const max = 50;B. Const max := 50;C. Const integer max 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: a) While i:=1 to t:=10;b) While ac) While 1=1 do write(‘Toi lap trinh gioi’);d) i:=1; while ie) i:=1; x:=5;while iBài 2: Hãy cho biết câu lệnh writeln in ra màn hình giá trị của i, j và k là bao nhiêu?a) Đoạn chương trình 1i:=1; j:=2; k:=3;While …
Scroll to Top