Trang chủ » Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Bài 1:

Đề bài: Đảng và chính quyền cách mạng đã có chủ trương và biện pháp gì nhằm giải quyết những nhiệm vụ cấp bách sau khi kháng chiến chống Mĩ thắng lợi.
 
Lời giải chi tiết
 
1. Chính trị: công tác tiếp quản từ thành thị đến nông thôn, đất liền, hải đảo, căn cứ quân sự, cơ sở sản xuất, hành chính, văn hóa được tiến hành khẩn trương và đạt được những kết quả tốt.
 
2. Kinh tế:
 
– Tịch thu toàn bộ tài sản và ruộng đất của bọn phản động.
 
– Xóa bỏ bóc lột phong kiến, điều chỉnh ruộng đất trong nội bộ nông dân
 
– Quốc hữu hóa ngân hàng, thay đổi đồng tiền của chính quyền Sài Gòn bằng đồng tiền của chính quyền cách mạng.
 
– Chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp và thủ công nghiệp.
 
3. Văn hóa, giáo dục, y tế: được đẩy mạnh.
 
⟹ Những nhiệm vụ ban đầu nhưng có ý nghĩa quan trọng đến việc hoàn thành thống nhất đất nước.
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Ý nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước
 
Lời giải chi tiết
 
– Là yêu cầu tất yếu, khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam.
 
– Thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã thể chế hóa thống nhất lãnh thổ.
 
– Tạo cơ sở pháp lý để hoàn thành thống nhất đất nước trên các lãnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa.
 
– Tạo điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn dân và cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top