Trang chủ » Top 20+ giá trị cực đại của vận tốc

Top 20+ giá trị cực đại của vận tốc

Top 20+ giá trị cực đại của vận tốc

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về giá trị cực đại của vận tốc mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Câu 1: Trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là không đúng.

A. Cứ sau một khoảng thời gian T thì vật lại trở về trạng thái ban đầu.

B. Cứ sau một khoảng thời gian T thì vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.

C. Cứ sau một khoảng thời gian T thì gia tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.

D. Cứ sau một khoảng thời gian T thì biên độ vật lại trở về giá trị ban đầu.

Hướng dẫn

Do biên độ không đổi

Chọn đáp án D

Câu 2: Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi

A. lực tác dụng lên chất điểm đổi chiều.

B. lực tác dụng lên chất điểm bằng không.

C. lực tác dụng lên chất điểm có độ lớn cực đại.

D. lực tác dụng lên chất điểm có độ lớn cực tiểu.

Hướng dẫn

Chất điểm đổi chiều chuyển động tại 2 biên tức khi F có độ lớn cực đại.

Chọn đáp án C

Câu 3: Vận tốc của vật dao động điều hoà có độlớn cực đại khi

A. vật ở vị trí có li độ cực đại

B. gia tốc của vật đạt cực đại.

C. vật ở vị trí có li độ bằng không

D. vật ở vị trí có pha dao động cực đại.

Hướng dẫn

[{{v}_{max }}=omega A] tại VTCB ( x=0) theo chiều dương

Chọn đáp án C

Câu 4: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động điều hoà?

A. Dao động điều hòa là dao động có tính tuần hoàn.

B. Biên độcủa dao động là giá trịcực đại của li độ.

C. Vận tốc biến thiên cùng tần số với li độ.

D. Dao động điều hoà có quỹ đạo là đường hình sin.

Hướng dẫn

Xem thêm: Giải VBT Địa Lí 9 Bài 12: Sự Phát Triển Và Phân Bố Công Nghiệp

Dao động điều hòa có quỹ đạo là đoạn thẳng từ -A đến A

Chọn đáp án D

Câu 5: Một vật đang dao động điều hoà, khi vật chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

A. vật chuyển động nhanh dần đều

B. vật chuyển động chậm dần đều.

C. gia tốc cùng hướng với chuyển động

D. gia tốc có độ lớn tăng dần.

Hướng dẫn

Từ biên về VTCB vật chuyển động nhanh dần [Rightarrow ] a, v cùng hướng.

Chọn đáp án C

Câu 6: Phát biểu nào sau đây về sự so sánh li độ, vận tốc và gia tốc là đúng. Trong dao động điều hoà, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hoà theo thời gian và có

A. cùng biên độ

B. cùng pha.

C. cùng tần số góc

D. cùng pha ban đầu.

Hướng dẫn

x, v, a biến đổi điều hòa theo thời gian cùng tần số

x, v vuông pha

a, v vuông pha

a, x ngược pha.

Chọn đáp án C

Câu 7: Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn

A. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng.

B. tỉ lệvới bình phương biên độ.

C. không đổi nhưng hướng thay đổi.

D. và hướng không đổi.

Hướng dẫn

F = -kx: F tỉ lệ với li độ x và luôn hướng về VTCB

Chọn đáp án A

Câu 8: Biểu thức li độcủa vật dao động điều hòa có dạng [x=Acos (2omega t+varphi )]vận tốc của vật có giá trị

cực đại là

Xem thêm: Top 13 điện phân 200ml dung dịch cuso4

A.[{{v}_{max }}=omega {{A}^{2}}] B.[{{v}_{max }}=2omega A] C.[{{v}_{max }}={{omega }^{2}}A] D.[{{v}_{max }}=omega A]

Hướng dẫn

Dao động có biên độ = A; có tần số góc = 2ω

[Rightarrow {{v}_{max }}=omega (2A)=2omega A] tại VTCB theo chiều dương

Chọn đáp án B

Câu 9: Trong dao động điều hòa [x=2Acos (omega t+varphi )] , giá trị cực đại của gia tốc là

A.[{{a}_{max }}={{omega }^{2}}A] B.[{{a}_{max }}=2{{omega }^{2}}A] C.[{{a}_{max }}=2{{omega }^{2}}{{A}^{2}}] D.[{{a}_{max }}=-{{omega }^{2}}A]

Hướng dẫn

Dao động có biên độ = 2A; có tần số góc = ω

[Rightarrow {{a}_{max }}={{(omega )}^{2}}2A=2{{omega }^{2}}A] tại biên âm

Chọn đáp án B

Câu 10: Một vật dao động điều hòa, khi vật đi qua vị trí cân bằng thì

A. độ lớn vận tốc cực đại, gia tốc bằng không

B. độlớn gia tốc cực đại, vận tốc bằng không.

C. độ lớn gia tốc cực đại, vận tốc khác không

D. độ lớn gia tốc và vận tốc cực đại.

Hướng dẫn

Tốc độ (độ lớn vận tốc) cực đại tại vtcb. Gia tốc bằng 0 tại VTCB

Chọn đáp án A

Câu 11: Trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là sai.

A. Vận tốc của vật có độ lớn đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.

B. Gia tốc của vật có độ lớn đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.

C. Vận tốc của vật có độ lớn đạt giá trị cực tiểu khi vật ởmột trong hai vị trí biên.

D. Gia tốc của vật có độ lớn đạt giá trị cực tiểu khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.

Hướng dẫn

Gia tốc có độ lớn đạt cực đại [left| {{a}_{max }} right|={{omega }^{2}}A] khi vật ở 2 biên

Chọn đáp án B

Câu 12: Gia tốc trong dao động điều hòa

A. luôn cùng pha với lực kéo về

B. luôn cùng pha với li độ.

C. có giá trị nhỏ nhất khi li độ bằng 0

Xem thêm: Top 10+ ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm chi tiết nhất

D. chậm pha π/2 so với vận tốc

Hướng dẫn

F = ma [Rightarrow ] a và F cùng pha.

[a=-{{omega }^{2}}x][Rightarrow ]a, x ngược pha; [{{a}_{min }}=-{{omega }^{2}}A] ở biên dương

a, v vuông pha nhau, a nhanh pha π/2 so với v.

Chọn đáp án A

Câu 13: Khi thay đổi cách kích thích ban đầu đểvật dao động thì đại lượng nào sau đây thay đổi

A. tần số và biên độ

B. pha ban đầu và biên độ.

C. biên độ

D. tần sốvà pha ban đầu.

Hướng dẫn

Thay đổi cách kích thích ban đầu để vật dao động làm cho biên độ thay đổi, pha ban đầu thay đổi, tần

số không đổi (tần số phụ thuộc vào bản chất, cấu tạo của hệ dao động).

Chọn đáp án B

Câu 14: Một chất điểm có khối lượng m dao động điều hoà xung quanh vịcân bằng với biên độ A. Gọi [{{v}_{max }},{{a}_{max }},{{text{W}}_{max }}] lần lượt là độlớn vận tốc cực đại, gia tốc cực đại và động năng cực đại của chất điểm. Tại thời điểm t chất điểm có ly độx và vận tốc là v. Công thức nào sau đây là không dùng đểtính chu kì dao động điều hoà của chất điểm?

A.[T=frac{2pi }{left| v right|}sqrt{{{A}^{2}}-{{x}^{2}}}]

B.[T=2pi Asqrt{frac{m}{2{{text{W}}_{max }}}}]

C.[T=2pi sqrt{frac{A}{{{a}_{max }}}}]

D.[T=2pi frac{A}{{{v}_{max }}}]

Hướng dẫn

[omega =frac{{{v}_{max }}}{A}=sqrt{frac{{{a}_{max }}}{A}}=frac{1}{A}sqrt{frac{2W}{m}}=frac{left| v right|}{sqrt{{{A}^{2}}-{{x}^{2}}}}]

[Rightarrow T=frac{2pi }{omega }=2pi sqrt{frac{A}{{{a}_{max }}}}=2pi Asqrt{frac{m}{2{{text{W}}_{max }}}}=frac{2pi }{left| v right|}sqrt{{{A}^{2}}-{{x}^{2}}}]

Chọn đáp án A

Câu 15: Một vật dao động điều hòa với tần số góc ω và biên độ B. Tại thời điểm [{{t}_{1}}] thì vật có li độ và tốc độ lần lượt là [{{x}_{1}},{{v}_{1}}] , tại thời điểm [{{t}_{2}}] thì vật có li độ và tốc độ lần lượt là [{{x}_{2}},{{v}_{2}}] . Tốc độ góc ω được xác định bởi công thức

A.[omega =sqrt{frac{x_{1}^{2}-x_{2}^{2}}{v_{2}^{2}-v_{1}^{2}}}] B.[omega =sqrt{frac{x_{1}^{2}-x_{2}^{2}}{v_{1}^{2}-v_{2}^{2}}}]

C.[omega =sqrt{frac{v_{1}^{2}-v_{2}^{2}}{x_{1}^{2}-x_{2}^{2}}}] D.[omega =sqrt{frac{v_{2}^{2}-v_{1}^{2}}{x_{1}^{2}-x_{2}^{2}}}]

Hướng dẫn

x, v vuông pha, nên có:

[{{left( frac{v}{omega A} right)}^{2}}+{{left( frac{x}{A} right)}^{2}}=1Rightarrow {{left( frac{{{v}_{1}}}{omega A} right)}^{2}}+{{left( frac{{{x}_{1}}}{A} right)}^{2}}={{left( frac{{{v}_{2}}}{omega A} right)}^{2}}+{{left( frac{{{x}_{2}}}{A} right)}^{2}}Rightarrow omega =sqrt{frac{v_{1}^{2}-v_{2}^{2}}{x_{2}^{2}-x_{1}^{2}}}]

Chọn đáp án D

Bài viết gợi ý:

Top 24 giá trị cực đại của vận tốc tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Giá trị cực đại của vận tốc là bằng bao nhiêu?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 06/09/2022
 • Đánh giá: 4.81 (647 vote)
 • Tóm tắt: Từ phương trình vận tốc v = – Aωsin(ωt + φ) ta suy ra độ lớn của vận tốc là v =│Aωsin(ωt + φ)│ vận tốc của vật đạt cực đại khi│sin(ωt + …

   Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của vận tốc là

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 05/31/2022
 • Đánh giá: 4.66 (570 vote)
 • Tóm tắt: A. · vmax = ωA. ; B. · vmax = ω2A. ; C. · vmax = – ωA ; D. · vmax = -ω2A.

Công thức tính vận tốc cực đại vật lý 12

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 06/01/2022
 • Đánh giá: 4.51 (346 vote)
 • Tóm tắt: Top 19 công thức gia tốc cực đại của vật mới nhất 2022 … Vận tốc trong dao động điều hòa đạt giá trị cực đại khi đi qua vị trí cân bằng.

Vận tốc cực đại của chất điểm trong dao động điều hòa – vật lý 12

 • Tác giả: vatly247.vn
 • Ngày đăng: 07/27/2022
 • Đánh giá: 4.36 (319 vote)
 • Tóm tắt: Vận tốc cực đại của chất điểm trong dao động điều hòa – vật lý 12. Vật Lý 12. … Vận tốc đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương.

Một vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại là vmax8πcm/s và gia tốc cực đại là 16π2cm/s2. Chu kì dao động của vật là:

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 10/02/2022
 • Đánh giá: 4 (520 vote)
 • Tóm tắt: Một vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại là vmax=8πcm/s và gia tốc cực … Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi tốc độ của vật tăng từ 0 đến giá trị ωA2 …

Biết gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của một dao động điều hòa là a{0} và v{0}. Biên độ dao động là :

 • Tác giả: songco.info
 • Ngày đăng: 12/11/2021
 • Đánh giá: 3.96 (375 vote)
 • Tóm tắt: Chọn đáp án: C Ta có : left{ {begin{array}{*{20}{c}} {{v_0} = Aomega }\ {{a_0} = A{omega ^2}} end{array}} right. to left{ begin{ …

Xem thêm: Top 20+ phát biểu nào sau đây là không đúng chính xác nhất

Vận tốc của vật dao động điều hòa có giá trị cực đại ở vị trí

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 07/12/2022
 • Đánh giá: 3.74 (423 vote)
 • Tóm tắt: Vận tốc của vật dao động điều hòa có giá trị cực đại ở vị trí A. Động năng bằng thế năng. B. Vecto gia tốc đổi chiều. C. Li độ cực tiểu.

Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của gia tốc là

 • Tác giả: zix.vn
 • Ngày đăng: 02/12/2022
 • Đánh giá: 3.52 (270 vote)
 • Tóm tắt: Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của gia tốc là ${{a}_{max }}=omega A$ ${{a}_{max }}={{omega }^{2}}{{A}^{2}}$ ${{a}_{max } …

Vận tốc trong dao động điều hòa ? Gia tốc trong dao động điều hòa ?

 • Tác giả: donghanhchocuocsongtotdep.vn
 • Ngày đăng: 03/04/2022
 • Đánh giá: 3.2 (246 vote)
 • Tóm tắt: ==> Vận tốc trong dao động điều hòa đạt giá trị cực đại khi đi qua vị trí cân bằng. van toc trong giao dong dieu hoa. – Lưu ý: + V (max) = Aω, tại vị trí cân …

   Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của vận tốc là

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Ngày đăng: 06/14/2022
 • Đánh giá: 3.01 (534 vote)
 • Tóm tắt: Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của vận tốc là … ( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao.

Vật lí 10   Tính giá trị cực đại của vận tốc tương đối

 • Tác giả: diendan.hocmai.vn
 • Ngày đăng: 05/30/2022
 • Đánh giá: 2.8 (133 vote)
 • Tóm tắt: Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0.4 m/s^{2} đúng lúc một xe máy vượt qua nó với tốc độ 18 km/h, xe máy chuyển động …

Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của vận tốc là A. v max ωA. B. v max ω 2 A. C. v max – ωA. D. v max – ω 2 A

 • Tác giả: kienrobo.kienguru.vn
 • Ngày đăng: 07/26/2022
 • Đánh giá: 2.85 (51 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án: A. vmax = ωA. Từ phương trình vận tốc v = – Aωsin(ωt + phi ) ta suy ra độ lớn của vận tốc là v =│ …

Xem thêm: Top 10 dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy

Top 13 Công Thức Tính Gia Tốc Cực Đại

 • Tác giả: interconex.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/26/2022
 • Đánh giá: 2.62 (151 vote)
 • Tóm tắt: Vận tốc trong dao động điều hòa đạt giá trị cực đại khi đi qua vị trí cân bằng. Khớp với kết quả tìm kiếm: – Theo ý nghĩa của đạo hàm thì vận tốc được cho bởi …

Vận tốc đạt giá trị cực tiểu khi nào

 • Tác giả: hanghieugiatot.com
 • Ngày đăng: 09/24/2022
 • Đánh giá: 2.59 (136 vote)
 • Tóm tắt: Trong dao động điều hòa, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hòa theo thời gian và có: Cho vật dao động điều hòa. Gọi v là tốc độ dao động …

Công thức tính vận tốc, gia tốc cực đại của dao động điều hòa lớp 12? Hỏi nhanh đáp gọn môn Vật lý

 • Tác giả: khoia.vn
 • Ngày đăng: 05/11/2022
 • Đánh giá: 2.3 (138 vote)
 • Tóm tắt: Công thức tính vận tốc của dao động điều hòa · vmax = ωA · Công thức tính gia tốc của dao động điều hòa · a = v’ = x” = -ω2Acos(ωt + φ) = -ω2x · a …

Chọn phát biểu đúng A. Gia tốc của dao động điều hòa có giá trị cực đại khi vật ở vị trí biên và triệt tiêu khi ở vị trí cân bằng B. Vận tốc của dao đ

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 01/21/2022
 • Đánh giá: 2.2 (174 vote)
 • Tóm tắt: Chọn phát biểu đúng: A. Gia tốc của dao động điều hòa có giá trị cực đại khi vật ở vị trí biên và triệt tiêu khi ở vị trí cân bằng. B. Vận tốc của dao động …

Biết gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của một vật dao động điều hòa là amax và vmax. Biên độ dao động của vật được xác định theo công thức

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 12/12/2021
 • Đánh giá: 2.2 (184 vote)
 • Tóm tắt: Biết gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của một vật dao động điều hòa là amax và vmax. Biên độ dao động của vật được xác định theo công thức · A. A=amaxvmax A = …

Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. Lấy pi 3,14. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là:

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 02/03/2022
 • Đánh giá: 2.14 (112 vote)
 • Tóm tắt: Lấy π=3,14 π = 3 , 14 . Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là: a.

Xem thêm: Top 10+ tiếng việt lớp 5 bài 29a chính xác nhất

Trong dao động điều hòa, vận tốc của vật đạt giá trị cực đại khi vật

 • Tác giả: congthucnguyenham.club
 • Ngày đăng: 01/13/2022
 • Đánh giá: 2.02 (186 vote)
 • Tóm tắt: Trong dao động điều hòa, vận tốc của vật đạt giá trị cực đại khi vật. A. qua vị trí cân bằng. B. qua vị trí cân bằng theo chiều dương.

[ĐÚNG NHẤT] Công thức gia tốc cực đại – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 04/02/2022
 • Đánh giá: 1.85 (195 vote)
 • Tóm tắt: Kiến thức vận dụng để trả lời câu hỏi · 1. Đồ thị trong dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ) · 2. Đồ thị giao động điều hòa · 3. Đồ thị, li độ, vận tốc và gia tốc …

Câu 2 Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của gia tốc là

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 05/30/2022
 • Đánh giá: 1.78 (115 vote)
 • Tóm tắt: Câu 2 Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của gia tốc là. /3) (cm). Vận tốc của vật khi có li độ x = 3 cm bằng. Cơ năng của một vật dao động điều hòa.

Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của vận tốc là

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 09/17/2022
 • Đánh giá: 1.71 (115 vote)
 • Tóm tắt: Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của vận tốc là A vmax = ω A B vmax = ω2 A C vmax = – ω A D v max = – ω2 A.

Câu 11. Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của vận tốc làA

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 08/19/2022
 • Đánh giá: 1.53 (159 vote)
 • Tóm tắt: Câu 11. Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của vận tốc làA. Vmax = WA. B. Vmax = -A. C. Vmax = – WA.D. V max= – W2A. Câu 12.

Tốc độ của chất điểm có giá trị cực đại khi

 • Tác giả: biquyetxaynha.com
 • Ngày đăng: 01/10/2022
 • Đánh giá: 1.45 (110 vote)
 • Tóm tắt: Câu 8: Biểu thức li độcủa vật dao động điều hòa có dạng [x=Acos (2omega t+varphi )]vận tốc của vật có giá trị. cực đại là.
Scroll to Top