Trang chủ » Giải bài tập Axit axetic SGK hóa học 9

Giải bài tập Axit axetic SGK hóa học 9

Bài 1. Hãy điền những từ thích hợp vào chỗ trống

a) Axit axetic là chất… không màu, vị….tan….trong nước.

b) Axit axetic là nguyên liệu để điều chế …..

c) Giấm ăn là dung dịch….. từ 2 đến 5%.

d) Bằng cách …… butan với chất xúc tác thích hợp người ta thu được…..

Hướng dẫn giải

a) Axit axetic là chất lỏng không màu, vị chua tan vô hạn trong nước.

b) Axit axetic là nguyên liệu để điều chế dược phẩm, phẩm nhuộm, chất dẻo và tơ nhân tạo

c) Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ 2 đến 5%.

d) Bằng cách oxi hóa butan với chất xúc tác thích hợp người ta thu được axit axetic.

Bài 2: Trong các chất sau đây

Giải bài tập trang 143 SGK Hóa lớp 9

chất nào tác dụng với Na, NaOH, Mg, CaO?

Hướng dẫn giải

Chất tác dụng với Na là a, b, c, d

Chất tác dụng với NaOH là b, d

Chất tác dụng với Mg là b, d

Bài 3: Axitaxxetic có tính axit vì trong phân tử

a) Có 2 nguyên tử

b) Có nhóm -OH

c) Có nhóm -OH và =C=O

d) có nhóm -OH kết hợp với nhóm =C=O tạo thành nhốm O=C-OH

Hướng dẫn giải. Câu d đúng vì trong phân tử axit axetic có nhóm -COOH

Bài 4: Trong các chất sau đây, chất nào có tính axit? Giải thích.

Giải bài tập trang 143 SGK Hóa lớp 9

Hướng dẫn giải: Chất có tính axit là a vì trong phân tử có nhóm -COOH

Bài 5. Axit axetic có thể tác dụng được với những chất nào trong các chất sau đây: ZnO, Na2SO4, KOH, Na2CO3, Cu, Fe?

Viết các phương trình phản ứng hóa học nếu có:

Hướng dẫn giải

Axit axetic có thể tác dụng được với những chất: ZnO,  KOH, Na2CO3, Fe

2CH3COOH + ZnO -> (CH3COO)2Zn + 2H2O

CH3COOH + KOH -> CH3COOK + H2O

2CH3COOH + Na2CO3 -> 2CH3COONa + CO2 + H2O

2CH3COOH + Fe -> (CH3COO)2Fe + H2.

Bài 6. Hãy viết phương trình hóa học điều chế axit axetic từ:

a) natri axetat và axit sunfuric.

b) rượu etylic.

Hướng dẫn giải.

a) CH3 – CH2OH + H2SO4 đặc -> 2CH3COOH + Na2SO4.

b) CH3 – CH2OH + O2 Giải bài tập trang 143 SGK Hóa lớp 9 CH3COOH + H2O

Bài 7. Cho 60 gam CH3COOH tác dụng với 100 gam CH3CH2OH thu được 55 gam CH3 –COOC2H5.

a) Viết phương trình hóa học và gọi tên sản phẩm của phản ứng.

b) Tính hiệu suất của phản ứng trên.

Hướng dẫn giải.

Số mol CH3COOH = 60 : 60 = 1 mol; số mol C2H5OH = 100 : 46 ≈ 2,17 mol.

a) Phương trình hóa học của phản ứng.

CH3COOH + C2H5OH Giải bài tập trang 143 SGK Hóa lớp 9 CH3 –COOC2H5 + H2O.
                                                          (etylaxetat)

b) Theo phương trình phản ứng, vì lượng C2H5OH dư nên lượng CH3 –COOC2H5theo lí thuyết phải tính theo lượng CH3COOH. Theo phản ứng số mol của CH3COOH là 1 mol.

Khối lượng CH3COOH theo lí thuyết = 1.88 = 88 gam.

Thực tế chỉ thu được 55 gam.

Vậy hiệu suất của phản ứng là: H% = (55/88).100% = 62,5%.

Bài 8. Cho dung dich axit axetic nồng độ a% tác dụng vừa đủ với dung dich NaOH nồng độ 10%, thu được dung dịch có nồng độ 10,25%. Hãy tính a.

Hướng dẫn giải.

Ta có phương trình phản ứng:

CH3COOH + NaOH -> CH3COONa + H2O

Gọi khối lượng dung dịch CH3COOH và NaOH lần lượt là m và m' gam.

Giải bài tập trang 143 SGK Hóa lớp 9

Giải ra ta được m = m'.

Thay vào (1) ta tính được a = 15. Vậy dung dịch CH3COOH có nồng độ a = 15%.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top