Trang chủ » Giải bài tập Bài 12. Hô hấp ở thực vật

Giải bài tập Bài 12. Hô hấp ở thực vật

Bài 1: 
 
Đề bài: Hô hấp ở cây xanh là gì?
 
Lời giải chi tiết
 
Hô hấp là quá trình ôxi hóa sinh học của tế bào sống trong đó các chất hữu cơ bị ôxi hóa thành CO2, H2O đồng thời giải phóng năng lượng.
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí?
 
Lời giải chi tiết
 
– Phân giải 1 phân tử glucôzơ theo con đường  hô hấp hiếu khí tạo ra  38 ATP .
 
– Phân giải 1 phân tử glucôzơ theo con đường  kị hấp hiếu khí tạo ra  2 ATP.
 
 Vậy hô hấp hiếu khí hiệu quả hơn lên men 38/2 = 19 lần.
 
Bài 3: 
 
Đề bài: Trong những trường hợp nào thì diễn ra hô hấp kị khí ở cơ thể thực vật? Cho ví dụ?
 
Lời giải chi tiết
 
Trong điều kiện môi trường thiếu ôxi thì diễn ra quá trình hô hấp kị khí ở thực vật.
 
Ví dụ: cây bị ngập úng dẫ đến hiện tượng đất bị thiếu khí ôxi, rễ cây không thể hô hấp kị khí nên không đủ cung cấp năng lượng cho quá trình sinh trưởng của rễ, các chất độc hại đối với tế bào lông hút dẫn đến hiện tượng lông hút chết →cây mất cân bằng nước và cây bị chết.
 
Bài 4: 
 
Đề bài: Hãy khái quát về ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp của cây xanh?
 
Lời giải chi tiết
 
Hô hấp bao gồm các phản ứng hóa học với sự xúc tác của các enzim, do đó phụ thuộc chặt chẽ vào nhiệt độ.
 
Nước là dung môi, là môi trường cho các phản ứng hóa học xảy ra, nước tham gia trực tiếp vào quá trình oxi hóa nguyên liệu hô hấp. Vì vậy, nước trong cây liên quan trực tiếp đến cường độ hô hấp.
 
Ôxi tham gia trực tiếp vào việc ôxi hóa các chất hữu cơ và là chất nhận điện tử cuối cùng trong chuỗi truyền điện tử. Thiếu ôxi cây chuyển sang phân giải kị khí rất bất lợi cho cơ thể cây.
 
CO2 trong môi trường với hàm lượng cao làm cho hô hấp của cây bị ức chế.
 
→Sự hô hấp của cây xanh phụ thuộc chặt chẽ vào môi trường.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top