Trang chủ » Giải bài tập Chia đơn thức cho đơn thức SGK Toán 8

Giải bài tập Chia đơn thức cho đơn thức SGK Toán 8

Bài 1 (trang 26 SGK Toán đại số 8 tập 1)

Làm tính chia

a) 53 : (-5)2;                               b) (3/4)5: (3/4)3                               c) (-12)3 : 83.

Đáp án và hướng dẫn giải bà

a) 53 : (-5)2 = 5: 52 = 53 – 2 = 5

b) (3/4)5: (3/4)3= (3/4)5-3=(3/4)2= 9/16

c) (-12)3 : 83 = -123 : 83= (-4 . 3)3 : (4 . 2)3 = ((-4.3)/4.2)3= (-3/2)3= – 27/8

Bài 2 (trang 27 SGK Toán đại số 8 tập 1)

Làm tính chia:

a) x10 : (-x)8;                 b) (-x)5 : (-x)3;                            c) (-y)5 : (-y)4.

Đáp án và hướng dẫn giải bài

a) x10 : (-x)8 = x10 : x8 = x10 – 8 = x2

b) (-x)5 : (-x)3= (-x)5 – 3 = (-x)2 = x2

c) (-y)5 : (-y)4 = (-y)5 – 4 = -y

Bài 3 (trang 27 SGK Toán đại số 8 tập 1)

Làm tính chia:

a) 5x2y4 : 10x2y;

b) 3/4x3y3 : (-1/2x2y2);

c) (-xy)10 : (-xy)5.

Đáp án và hướng dẫn giải bài

 Bài tập môn toán lớp 8

Bài 4 (trang 27 SGK Toán đại số 8 tập 1)

Tính giá trị của biểu thức 15x4y3z2 : 5xy2zvới x = 2, y = -10, z = 2004

Đáp án và hướng dẫn giải bài

15x4y3z2 : 5xy2z2 với x = 2, y = -10, z = 200

Ta có 15x4y3z2 : 5xy2z= 3 . x4 – 1 . y3 – 2 . z2 – 2 = 3x3y

Tại x = 2, y = -10, z = 2004

Ta được: 3 . 23(-10) = 3 . 8 . (-10) = -240.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top