Trang chủ » Giải bài tập Định lí Ta – let trong tam giác SGK Toán 8

Giải bài tập Định lí Ta – let trong tam giác SGK Toán 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 1 trang 56: Cho AB = 3cm; CD =5cm; frac{AB}{CD}=? = ?; EF = 4dm; MN = 7cm; frac{EF}{MN}=?

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 1 trang 57: Cho bốn đoạn thẳng AB, CD, A’B’, C’D’ (h.2). So sánh tỉ số

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 1 trang 57: Vẽ tam giác ABC trên giấy kẻ học sinh như trên hình 3. Dựng đường thẳng a song song với cạnh BC, cắt hai cạnh AB, AC theo thứ tự tại B’ và C’.

Đường thẳng a định ra trên cạnh AB ba đoạn thẳng AB’, B’B và AB, và định ra trên cạnh AC ba đoạn thẳng tương ứng là AC’, C’C và AC.

So sánh các tỉ số:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 1 trang 58: Tính các độ dài x và y trong hình 5.

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Lời giải

a) Vì a // BC, theo định lí Ta – lét ta có:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

b) Vì DE // AB (cùng ⊥ AC), theo định lí Ta – lét ta có:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

⇒ y = 4 + 2,8 = 6,8

Bài 1 (trang 58 SGK Toán 8 tập 2): Viết tỉ số của hai đoạn thẳng có độ dài như sau:

a) AB = 5cm và CD = 15 cm

b) EF = 48cm và GH = 16dm

c) PQ = 1,2m và MN = 24cm

(Ghi nhớ (định nghĩa trang 56 sgk Toán 8 Tập 2)

Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.)

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Bài 2 (trang 59 SGK Toán 8 tập 2): Cho biết AB/CD = 3/4 và CD bằng 12cm. Tính độ dài của AB.

Lời giải:

Thay CD = 12cm vào tỉ số độ dài ta được:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Vậy độ dài AB = 9cm

Bài 3 (trang 59 SGK Toán 8 tập 2): Cho biết độ dài của AB gấp 5 lần độ dài của CD và độ dài của A’B’ gấp 12 lần độ dài của CD. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A’B’.

Lời giải:

Độ dài AB gấp 5 lần độ dài của CD nên AB = 5CD.

Độ dài A’B’ gấp 12 lần độ dài của CD nên A’B’ = 12CD.

=> Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A’B’ là:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Bài 4 (trang 59 SGK Toán 8 tập 2): Cho biết AB’/AB = AC’/AC (h.6). Chứng minh rằng:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Hướng dẫn: Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức.

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Bài 5 (trang 59 SGK Toán 8 tập 2): Tính x trong các trường hợp sau (h.7):

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top