Trang chủ » Giải bài tập Đoạn mạch nối tiếp SBT vật lý 9

Giải bài tập Đoạn mạch nối tiếp SBT vật lý 9

Bài 1 trang 9 sách bài tập Vật Lí 9:

Hai điện trở R1 và R2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau vào hai điểm A và B.

a) Vẽ sơ đồ mạch điện trên

b) Cho R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, ampe kế chỉ 0,2A. Tính hiệu điện thế của đoạn mạch AB theo hai cách.

Lời giải:

a) Sơ đồ mạch điện như hình dưới:

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

b) Tính hiệu điện thế theo hai cách:

Cách 1: U1 = I1R1 = 1V; U2 = I2R2 = 2V; Do mạch được mắc nối tiếp nên I = I1 = I1 nên UAB = U1 + U2 = 1 + 2 = 3V.

Cách 2: Ta có R = R1 + R2 = 5 + 10 = 15 Ω

UAB = IR = 0,2 × 15 = 3V.

Bài 2 trang 9 sách bài tập Vật Lí 9:

Một điện trở 10Ω được mắc vào hiệu điện thế 12V

a) Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở đó

b) Muốn kiểm tra kết quả tính trên, ta có thể dùng ampe kế để đo. Muốn ampe kế chỉ đúng giá trị cường độ dòng điện đã tính được phải có điều kiện gì đối với ampe kế? Vì sao?

Lời giải:

a) Cường độ dòng điện chạy qua điện trở là:

I = U/R = 12/10 = 1,2A.

b) Ampe kế phải có điện trở rất nhỏ so với điện trở của mạch, khi đó điện trở của ampe kế không ảnh hưởng đến điện trở của đoạn mạch. Dòng điện chạy qua ampe kế chính là cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đang xét.

Bài 3 trang 9 sách bài tập Vật Lí 9:

Có mạch điện có sơ đồ như hình 4.1, trong đó điện trở R1 = 10Ω, R2 = 20Ω, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB bằng 12V.

a) Số chỉ của vôn kế và ampe kế là bao nhiêu?

b) Chỉ với hai điện trở trên đây, nêu hai cách làm tăng cường độ dòng điện trong mạch lên gấp ba lần (có thể thay đổi UAB)

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

Lời giải:

a) Ta có số chỉ của ampe kế là: I = UAB/R = UAB/(R1 + R2 ) = 12/30 = 0,4A; U = IR1 = 0,4.10 = 4V.

Vậy số chỉ của vôn kế là 4V, ampe kế là 0,4A.

b) Cách 1:

Giữ nguyên hai điện trở mắc nối tiếp nhưng tăng hiệu điện thế của đoạn mạch lên gấp 3 lần.

Cách 2:

Chỉ mắc điện trở R1 = 10Ω ở trong mạch, giữ hiệu điện thế như ban đầu.

Bài 4 trang 9 sách bài tập Vật Lí 9:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 4.2, trong đó có điện trở R1 = 5Ω, R2 = 15Ω. Vôn kế chỉ 3V

a) Số chỉ của ampe kế là bao nhiêu?

b) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

Lời giải:

a) Số chỉ của ampe kế là: I = U2/R2 = 3/15 = 0,2A.

b) Hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch là:

UAB = IR = I(R1 + R2) = 0,2.20 = 4V.

Bài 5 trang 10 sách bài tập Vật Lí 9:

Ba điện trở có giá trị là 10Ω, 20Ω , 30Ω. Có thể mắc các điện trở này như thế nào vào mạch có hiệu điện thế 12V để dòng điện trong mạch có cường độ 0,4A? Vẽ sơ đồ cách mắc đó.

Lời giải:

Điện trở của đoạn mạch là: R = U/I = 12/0,4 = 30Ω

Có ba cách mắc điện trở đó vào mạch. Cách thứ nhất là chỉ mắc điện trở R = 30Ω trong đoạn mạch; cách thứ hai là mắc hai điện trở R = 10Ω và R = 20Ω nối tiếp nhau trong đoạn mạch. Cách thứ ba là mắc ba điện trở R = 10Ω nối tiếp nhau.

Bài 6 trang 10 sách bài tập Vật Lí 9:

Cho hai điện trở R1 = 20Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa là 2A và R2 = 40Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 1,5A. Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1 nối tiếp R2 là:

A. 210V

B. 120V

C. 90V

D. 100V

Lời giải:

Chọn C. 90V

Hướng dẫn: Khi R1, R2 mắc nối tiếp thì dòng điện chạy qua hai điện trở có cùng cường độ. Do đó đoạn mạch này chỉ chịu được cường độ dòng điện tối đa là: U = I x R = I x (R1 + R2)= 1,5A.

Vậy hiệu điện thế tối đa là: U = 1,5 × (20 + 40) = 90V.

Bài 7 trang 10 sách bài tập Vật Lí 9:

Ba điện trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, R3 = 15Ω được mắc nối tiếp nhau vào hiệu điện thế 12V

a) Tính điện trở trương đương của đoạn mạch

b) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở

Lời giải:

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

R = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 15 = 30Ω

b) Ta có cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn: I = U/R = 12/30 = 0,4A.

Hiệu điện thế giữ hai đầu mỗi điện trở là:

U1 = IR1 = 0,4 × 5 = 2V

U2 = IR2 = 0,4 × 10 = 4V

U3 = IR3 = 0,4 × 15 = 6V

Bài 8 trang 10 sách bài tập Vật Lí 9:

Đặt hiệu điện thế U = 12V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R1 = 40Ω và R2 = 80Ω mắc nối tiếp. Hỏi cường độ dòng điện chạy qua mạch này là bao nhiêu?

A. 0,1A

B. 0,15A

C. 0,45A

D. 0,3A

Lời giải:

Chọn A. 0,1A.

Cường độ dòng điện chạy qua mạch này là: I = U/R = U/(R1 + R2) = 12/(40 + 80) = 0,1A

Bài 9 trang 10 sách bài tập Vật Lí 9:

Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 = 1,5R1 mắc nối tiếp với nhau. Cho dòng điện chạy qua đoạn mạch này thì thấy hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là 3V. Hỏi hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu?

A. 1,5V

B. 3V

C. 4,5V

D. 7,5V

Lời giải:

Chọn D. 7,5V

Hướng dẫn: Vì hai điện trở mắc nối tiếp với nhau nên ta có: U1/U2 = (IR1)/(IR2 ) = R1/(1,5R1)

⇒ U2 = 1,5U1 = 1,5 × 3 = 4,5V

U = U1 + U2 = 3 + 4,5 = 7,5V.

Bài 10 trang 10 sách bài tập Vật Lí 9:

Phát biểu nào sau đây không đúng đối với đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp?

A. Cường độ dòng điện là như nhau tại mọi vị trí của đoạn mạch.

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong mạch

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong mạch tỉ lệ thuận với điện trở đó

Lời giải:

Chọn C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch vì trong đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch.

Bài 11 trang 11 sách bài tập Vật Lí 9:

Đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp là đoạn mạch không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Đoạn mạch có những điểm nối chung của nhiều điện trở

B. Đoạn mạch có những điểm nối chung của hai điện trở

C. Dòng điện chạy qua các điện trở của đoạn mạch có cùng cường độ

D. Đoạn mạch gồm những điện trở mắc liên tiếp với nhau và không có mạch rẽ.

Lời giải:

Chọn B. Đoạn mạch có những điểm nối chung chỉ của hai điện trở. Vì đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp là đoạn mạch có những điểm nối chung của nhiều điện trở.

Bài 12 trang 11 sách bài tập Vật Lí 9:

Đặt một hiệu điện thế UAB vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tương ứng là U1, U2. Hệ thức nào sau đây là không đúng?

A. RAB = R1 + R2

B. IAB = I1 = I2

C. U1/U2 = R2/R1

D. UAB = U1 + U2

Lời giải:

Chọn C vì hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó: U1/U2 = R1/R2

Bài 13 trang 11 sách bài tập Vật Lí 9:

Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch có sơ đồ như trên hình 4.3, trong đó các điện trở R1 = 3Ω, R2 = 6Ω. Hỏi số chỉ của ampe kế khi công tắc K đóng lớn hơn hay nhỏ hơn bao nhiêu lần so với khi công tắc K mở?

A. Nhỏ hơn 2 lần

B. Lớn hơn 2 lần

C. Nhỏ hơn 3 lần

D. Lớn hơn 3 lần

Lời giải:

Chọn D. Lớn hơn ba lần.

Bài 14 trang 11 sách bài tập Vật Lí 9:

Đặt một hiệu điện thế U = 6V vào hai đầu đoạn mạch gồm ba điện trở R1 = 3Ω, R2 = 5Ω, R3 = 7Ω mắc nối tiếp.

a) Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở của đoạn mạch trên đây

b) Trong số ba điện trở đã cho, hiệu điện thế giữa hai dầu điện trở nào là lớn nhất? Vì sao? Tính trị số của hiệu điện thế lớn nhất này

Lời giải:

a) Điện trở tương đương của mạch là: R = R1 + R2 + R3 = 3 + 5 + 7 = 15Ω

⇒ Do ba điện trở mắc nối tiếp nên cường độ dòng điện chạy

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top