Trang chủ » Giải bài tập Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng SGK Toán 8

Giải bài tập Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng SGK Toán 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 1 trang 35: Điền dấu thích hợp (=, <, >) vào chỗ trống:

a) 1,53 ……. 1,8;

b) – 2,37 ……. -2,41;

c) 12/(-18)…….(-2)/3

d) 3/5…….13/20

Lời giải

a) 1,53 < 1,8;

b) – 2,37 > -2,41;

c) 12/(-18) = (-2)/3

d) 3/5 < 13/20

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 1 trang 36:

a) Khi cộng – 3 và cả hai vế của bất đẳng thức – 4 < 2 thì được bất đẳng thức nào?

b) Dự đoán kết quả: Khi cộng số c vào cả hai vế của bất đẳng thức – 4 < 2 thì được bất đẳng thức nào?

Lời giải

a) -4 + (-3) = -7; 2 + (-3) = -1

⇒ ta có bất đẳng thức: -7 < -1

b) Khi cộng số c vào cả hai vế của bất đẳng thức – 4 < 2 thì được bất đẳng thức: -4+c < 2+c

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 1 trang 36: So sánh – 2004 + (- 777) và – 2005 + (- 777) mà không tính giá trị của từng biểu thức.

Lời giải

-2004 > -2005 ⇒ – 2004 + (- 777) > – 2005 + (- 777)

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 1 trang 36: Dựa vào thứ tự √2 và 3, hãy so sánh √2 + 2 và 5.

Lời giải

√2 < 3 ⇒ √2 + 2 < 3 + 2 ⇒ √2 + 2 < 5

Bài 1 (trang 37 SGK Toán 8 tập 2): Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

a, (-2) + 3 ≥ 2 

b, -6 ≤ 2.(-3)

c, 4 + (-8) < 15 + (-8)

d, x² + 1 ≥ 1

Lời giải:

(Kí hiệu: VP = vế phải; VT = vế trái)

a) Ta có: VT = (-2) + 3 = 1

VP = 2

=> VT < VP nên khẳng định (-2) + 3 ≥ 2 là sai.

b) Ta có: VT = -6

VP = 2.(-3) = -6

=> VT = VP nên khẳng định -6 ≤ 2.(-3) là đúng.

c) Ta có: VT = 4 + (-8) = -4

VP = 15 + (-8) = 7

=> VP > VT nên khẳng định 4 + (-8) < 15 + (-8) là đúng.

d) Vì x2 ≥ 0 với mọi x ∈ R

=> x2 + 1 ≥ 0 + 1

=> x2 + 1 ≥ 1

Vậy khẳng định x2 + 1 ≥ 1 là đúng.

(Lưu ý: Có thể bạn nghĩ rằng sẽ có cách trình bày ngắn hơn, nhưng đây là cách trình bày chuẩn theo những gì bạn đã được học trong SGK, và mình nghĩ rằng Thầy/Cô giáo của bạn cũng yêu cầu các bạn trình bày như vậy.)

Bài 2 (trang 37 SGK Toán 8 tập 2): Cho a < b, hãy so sánh:

a) a + 1 và b + 1;             b) a – 2 và b – 2

Lời giải:

Áp dụng tính chất cộng cùng một số vào hai vế của một bất đẳng thức (trang 36 SGk Toán 8 Tập 2):

a) Vì a < b => a + 1 < b + 1

b) Vì a < b => a – 2 < b – 2

Bài 3 (trang 37 SGK Toán 8 tập 2): So sánh a và b nếu:

a) a – 5 ≥ b – 5;            b) 15 + a ≤ 15 + b

Lời giải:

a) Vì a – 5 ≥ b – 5

=> a – 5 + 5 ≥ b – 5 + 5 (cộng 5 vào hai vế)

=> a ≥ b

b) 15 + a ≤ 15 + b

=> 15 + a + (-15) ≤ 15 + b (-15) (cộng -15 vào hai vế)

=> a ≤ b

Bài 4 (trang 37 SGK Toán 8 tập 2): Đố: Một biển báo giao thông với nền trắng, số 20 màu đen, viền đỏ (xem minh họa ở hình bên) cho biết vận tốc tối đa mà các phương tiện giao thông được đi trên quãng đường có biển quy định là 20km/h. Nếu một ô tô đi trên đường đó có vận tốc là a (km/h) thì a phải thỏa mãn điều kiện nào trong các điều kiện sau?

a > 20;   a < 20;    a ≤ 20;           a ≥ 20

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Lời giải:

Ô tô đi trên đường có biển báo giao thông với nền trắng, số 20 màu đen, viền đỏ thì vận tốc ô tô phải thỏa mãn điều kiện: a ≤ 20

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top