Trang chủ » Giải bài tập SGK hóa học 12, Bài 8. Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

Giải bài tập SGK hóa học 12, Bài 8. Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

Thí nghiệm 1: Điều chế etyl axetat

– Hiện tượng: có lớp este mùi thơm tạo thành nổi lên trên dd NaCl.

C2H5OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O

Thí nghiệm 2: Phản ứng xà phòng hoá

– Hiện tượng: có lớp chất rắn nhẹ nổi lên trên mặt dd.

– Giải thích: đó là muối natri của axit béo, thành phần chính của xà phòng.

(RCOO)3C3H5+3NaOH

3RCOONa+C3H5(OH)3

Thí nghiệm 3: Phản ứng của glucozơ với Cu(OH)2

– Hiện tượng: Nhỏ dd glucozơ vào kết tủa Cu(OH)2 bị tan cho phức đồng glucozơ, dd xanh lam.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top