Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 1 (trang 168 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau :

Bài 1 trang 168 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 2 (trang 168 SGK Đại số 11): Giải các bất phương trình sau :

Bài 2 trang 168 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 3 (trang 169 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau :

Bài 3 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 4 (trang 169 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Bài 4 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

a.y’=[(9 - 2x)(2x3 – 9x2 + 1)]’

= (9 – 2x )’ (2x3 – 9x2 + 1) + (9 – 2x)(2x3 – 9x2 + 1)’

= - 2(2x3 – 9x2 + 1) + (9 – 2x)(6x2 – 18x)

= -16x3 – 108x2 – 162x – 2

Giải bài 4 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

 

Bài 5 (trang 169 sgk Đại Số 11): Tính ...

Bài 5 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 5 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 6 (trang 169 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng các hàm số sau có đạo hàm không phụ thuộc x:

Bài 6 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 6 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài 6 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 7 (trang 169 SGK Đại số 11 ): Giải phương trình f'(x) = 0, biết rằng:

Bài 7 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 8 (trang 169 SGK Đại số 11): Giải bất phương trình f'(x) > g'(x), biết rằng :

Bài 8 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

 

 
 
 
 

Bài viết liên quan

Quay lại