Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Ôn tập chương IV – Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Ôn tập chương IV – Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

Bài 38 (trang 129 SGK Toán 9 tập 2): Hãy tính thể tích , diện tích bề mặt một chi tiết máy theo kích thước đã cho trên hình 114.

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

Lời giải

Thể tích phần cần tính gồm:

– Thể tích hình trụ (một đáy) đường kính đáy 11cm, chiều cao 2cm (V1).

 

– Thể tích hình trụ (một đáy) đường kính đáy 6cm, chiều cao 7cm (V2).

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

Bài 39 (trang 129 SGK Toán 9 tập 2): Một hình chữ nhật ABCD có AB > AD, diện tích và chu vi của nó theo thứ tự là 2a2và 6a. Cho hình vẽ quay xung quanh cạnh AB, ta được một hình trụ.

Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ này.

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

Bài 40 (trang 129 SGK Toán 9 tập 2): Hãy tính diện tích toàn phần của các hình tương ứng theo các kích thước đã cho trên hình 115.

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

Bài 41 (trang 129 SGK Toán 9 tập 2): Cho ba điểm A, O, B thẳng hàng theo thứ tự đó, OA = a, OB = b (a,b cùng đơn vị: cm).

Qua A và B vẽ theo thứ tự các tia Ax và By cùng vuông góc với AB và cùng phía với AB. Qua O vẽ hai tia vuông góc với nhau và cắt Ax ở C, By ở D (xem hình 116).

a) Chứng minh AOC và BDO là hai tam giác đồng dạng; từ đó suy ra tích AC.BD không đổi.

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

c) Khi quay hình vẽ xung quanh cạnh AB: ΔAOC tạo nên hình nón, bán kính đáy là AC, chiều cao AO; ΔBOD tạo nên hình nón, bán kính đáy BD, chiều cao OB.

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

Bài 42 (trang 130 SGK Toán 9 tập 2): Hãy tính thể tích các hình dưới đây theo kích thước đã cho (h.117).

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

Lời giải

a) Thể tích của hình cần tính gồm:

Một hình trụ đường kính đáy 14cm chiều cao 5,8cm (V1)

Một hình trụ đường kính đáy 14cm chiều cao 8,1cm (V2)

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

b) Thể tích cần tính là một hình nón cụt, chiều cao 8,2cm; bán kính đường tròn của đáy trên và đáy dưới theo thứ tự là 3,8cm và 7,6cm. Cách tính là lấy thể tích hình nón lớn trừ đi thể tích hình nón bé.

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

Bài 43 (trang 130 SGK Toán 9 tập 2): Hãy tính thể tích các hình dưới đây theo kích thước đã ho (h.118) (đơn vị : cm).

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

Bài 44 (trang 130-131 SGK Toán 9 tập 2): Cho hình vuông ABCD nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R và GEF là tam giác đều nội tiếp đường tròn đó, EF là dây song song với AB (h.119). Cho hình đó quay quanh trục GO. Chứng minh rằng:

a) Bình phương thể tích của hình trụ sinh ra bởi hình vuông bằng tích của thể tích hình cầu sinh ra bởi hình tròn và thể tích hình nón do tam giác đều sinh ra.

b) Bình phương diện tích toàn phần của hình trụ bằng tích của diện tích hình cầu và diện tích toàn phần của hình nón.

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

Bài 45 (trang 131 SGK Toán 9 tập 2): Hình 120 mô tả một hình cầu được đặt khít vào trong một hình trụ, các kích thước cho trên hình vẽ.

Hãy tính:

a)Thể tích hình cầu.

b) Thể tích hình trụ.

c) Hiệu giữa thể tích hình trụ và thể tích hình cầu.

d) Thể tích của một hình nón có bán kính đường tròn đáy là r cm và chiều cao 2r cm.

e) Từ các kết quả a), b), c), d) hãy tìm mối liên hệ giữa chúng.

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

e) Từ các kết quả trên suy ra: Thể tích hình nón "nội tiếp" trong một hình trụ thì bằng thể tích hình trụ trừ đi thể tích hình cầu nội tiếp trong hình trụ ấy.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top