Trang chủ » Giải bài tập vật lý 12, Bài 38. Phản ứng phân hạch

Giải bài tập vật lý 12, Bài 38. Phản ứng phân hạch

Bài 1 (trang 198 SGK Vật Lý 12): So sánh quá tình phóng xạ α và quá trình phân hạch.

Lời giải:

So sánh quá trình phân rã và quá trình phân hạch:

– Quá trình phóng xạ α là quá trình phân hủy tự phát của một hạt nhân không bền vững còn quá trình phân hạch tự phát xảy ra với xác suất rất nhỏ, đa số là các phản ứng phân hạch kích thích.

– Các phản ứng phân hạch khác với phóng xạ các hạt tạo ra từ phản ứng phân hạch có cùng một cỡ khối lượng

– Năng lượng tạo ra từ phản ứng phân hạch rất lớn so với năng lượng phóng xạ.

– Phản ứng phân hoạch có thể tạo ra phản ứng dây chuyền còn sự phóng xạ α không thể tạo ra phản ứng dây chuyền.

Bài 2 (trang 198 SGK Vật Lý 12): Căn cứ vào độ lớn của Wlk/A chứng tỏ rằng, quá trình phân hạch thường chỉ xảy ra đối với các hạt nhân có số nuclon lớn hơn hay bằng 200.

Lời giải:

Giải bài tập vật lý 12, Bài 38. Phản ứng phân hạch

Bài 3 (trang 198 SGK Vật Lý 12): Chọn đáp án đúng. Phần năng lượng giải phóng trong phân hạch là?

A. động năng của các nơtron phát ra.

B. động năng các mảnh.

C. năng lượng tỏa ra do phóng xạ của các mảnh.

D. năng lượng các photon của tia γ

Lời giải:

Chọn đáp án B.

Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch là động năng của các mảnh.

Ví dụ: Mỗi phân hạch Urani giải phóng năng lượng 200MeV, lượng năng lượng này được phân bố như sau:

Động năng của các mảnh: 168MeV

Tia γ: 11 MeV

Các nơtron + β + Nitrino: 21MeV

Bài 4 (trang 198 SGK Vật Lý 12): Hoàn chỉnh các phản ứng:

Giải bài tập vật lý 12, Bài 38. Phản ứng phân hạch

Lời giải:

Giải bài tập vật lý 12, Bài 38. Phản ứng phân hạch

Bài 5 (trang 198 SGK Vật Lý 12): Xét phản ứng phân hạch:

Giải bài tập vật lý 12, Bài 38. Phản ứng phân hạch

Lời giải:

Giải bài tập vật lý 12, Bài 38. Phản ứng phân hạch

Bài 6 (trang 198 SGK Vật Lý 12): Tính năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1 kg235U. Cho rằng mỗi phân hạch tỏa ra năng lượng 200MeV.

Lời giải:

Giải bài tập vật lý 12, Bài 38. Phản ứng phân hạch

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top