Trang chủ » Giải sách bài tập Hóa Học lớp 9

Giải sách bài tập Hóa Học lớp 9

Chương 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit


Bài 2: Một số oxit quan trọng


Bài 3: Tính chất hóa học của axit


Bài 4: Một số axit quan trọng


Bài 5: Luyện tập : Tính chất hóa học của oxit và axit


Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ


Bài 8: Một số bazơ quan trọng


Bài 9: Tính chất hóa học của muối


Bài 10: Một số muối quan trọng


Bài 11: Phân bón hóa học


Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ


Chương 2: KIM LOẠI


Bài 15, 16, 17: Tính chất của kim loại và dãy hoạt động hóa học của kim loại


Bài 18: Nhôm


Bài 19: Sắt

Bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép


Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn


Bài 22: Luyện tập chương 2 – Kim loại


Chương 3: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bài 25: Tính chất của phi kim


Bài 26: Clo


Bài 27: Cacbon


Bài 28: Các oxit của cacbon


Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat


Bài 30: Silic. Công nghiệp silicat


Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học


Bài 32: Luyện tập chương 3 – Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học


Chương 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LỆU

Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và Hóa học hữu cơ


Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ


Bài 36: Metan


Bài 37: Etilen


Bài 38: Axetilen


Bài 39: Benzen


Bài 40: Dầu mỏ và khí tự nhiên


Bài 41: Nhiên liệu


Bài 42: Luyện tập chương 4 – Hiđrocacbon. Nhiên liệu


Chương 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

Bài 44: Rượu etylic


Bài 45: Axit axetic


Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic, và axit axetic


Bài 47: Chất béo


Luyện tập – Rượu etylic, axit axetic, và chất béo


Bài 50: Glucozơ


Bài 51: Saccarozơ


Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ


Bài 53: Protein


Bài 54: Polime

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top