Trang chủ » Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Câu 1
 
a, Vấn đề nghị luận: phẩm chất văn hóa trong mỗi con người.
 
Có thể đặt tên văn bản: Văn hóa và ứng xử văn hóa, Văn hóa của con người…
 
   – Giải thích: văn hóa là gì?
 
   – Phân tích các khía cạnh của văn hóa.
 
   – Bình luận: sự cần thiết phải có văn hóa
 
b. Tác giả sử dụng các thao tác lập luận.
 
   + Giải thích + chứng minh.
 
   + Phân tích + bình luận.
 
   + Đoạn từ đầu đến "hạn chế về trí tuệ và văn hoá": Giải thích + khẳng định vấn đề (chứng minh).
 
   + Những đoạn còn lại là thao tác bình luận.
 
   + Cách diễn đạt rõ ràng, giàu hình ảnh.
 
c. Cách diễn đạt của văn bản rất sinh động, luôi cuốn: sử dụng hàng loạt câu hỏi tu từ, kết thúc văn bản, trích dẫn thơ Hi Lạp vừa tóm lược các luận điểm, vừa tạo ấn tượng với người đọc.
 
Câu 2:
 
1. Mở vài: dẫn dắt, nêu vấn đề cần nghị luận.
 
2. Thân bài
 
    – Giải thích lí tưởng là gì?
 
   – Phân tích vai trò, giá trị của lí tưởng: ngọn đèn chỉ dẫn lối sống cho con người. (Lấy dẫn chứng).
 
   – Bình luận: Vì sao sống cần có lí tưởng?
 
   – Suy nghĩ của bản thân đối với ý kiến của nhà văn. Từ đó liên hệ với bản thân (lựa chọn và phấn đấu cho lí tưởng).
 
3. Kết bài
 
   – Khẳng định vai trò của lí tưởng trong cuộc sống con người.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top