Trang chủ » Top 20+ nhận định nào dưới đây là đúng đầy đủ nhất

Top 20+ nhận định nào dưới đây là đúng đầy đủ nhất

Top 20+ nhận định nào dưới đây là đúng đầy đủ nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về nhận định nào dưới đây là đúng mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

269. Đối với phản ứng có chất khí tham gia thì nhận định nào dưới đây là đúng?A. Khi áp suất tăng, tốc độ phản ứng giảm.B. Khi áp suất tăng, tốc độ phản ứng tăng.C. Khi áp suất giảm, tốc độ phản ứng tăng.D. Áp suất không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.270. Nhận định nào dưới đây là đúng?A. Khi nhiệt độ tăng thì tốc độ phản ứng tăng.B. Khi nhiệt độ tăng thì tốc độ phản ứng giảm.C. Khi nhiệt độ giảm thì tốc độ phản ứng tăng.D. Sự thay đổi nhiệt độ không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.271. Phương án nào dưới đây mô tả đầy đủ nhất các yếu tố ảnh hưởng đếntốc độ phản ứng?A. Nồng độ, nhiệt độ, chất xúc tác, áp suất.B. Nồng độ, nhiệt độ, chất xúc tác.C. Nồng độ, nhiệt độ, chất xúc tác, áp suất, tốc độ khuấy trộn, diện tíchbề mặt chất rắn.D. Nồng độ, nhiệt độ, chất xúc tác, áp suất, tốc độ khuấy trộn, khốilượng chất rắn.272. Trong công nghiệp, người ta tổng hợp NH3 theo phương trình hóa học sau:N2(k) + 3H2(k)  2NH3(k)Khi tăng nồng độ H2 lên hai lần (giữ nguyên nồng độ của khí nitơ và nhiệtđộ của phản ứng) thì tốc độ phản ứng tăng lên bao nhiêu lần?A. 2 lần.B. 4 lần.C. 8 lần.D. 16 lần.273. Cho phản ứng hóa học sau:2SO2(k) + O2(k)  2SO3(k)H= −198 kJỞ nhiệt độ thường phản ứng xảy ra rất chậm. Để thu được nhiều sản phẩmSO3, ta cần tiến hành biện pháp nào dưới đây?A. Tăng nhiệt độ.B. Tăng nồng độ oxi.C. Giảm áp suất bình phản ứng.D. Giảm nhiệt độ, tăng áp suất bình.274. Cho phản ứngN2(k) + 3H2(k)  2NH3(k)H=−92kJ/molKhi tăng áp suất thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nào?A. Chiều nghịch.Trang 47B. Không chuyển dịch.C. Chiều thuận.D. Không xác định được.275. Phản ứng nào dưới đây chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng áp suất hoặcgiảm nhiệt độ của bình?H= +113kJA. COCl2 (k)  CO (k) + Cl2 (k)B. CO (k) + H2O (k)  CO2 (k) + H2 (k)H= −41,8kJC. N2(k) + 3H2(k)  2NH3(k)H= −92kJD. SO3 (k)  SO2 (k) + O2 (k)H= +192kJ276. Trong các phản ứng dưới đây, ở phản ứng nào áp suất không ảnh hưởng đếncân bằng phản ứng?A. N2 + 3H2  2NH3B. N2 + O2  2NOC. 2NO + O2  2NO2D. 2SO2 + O2  2SO3277. Fe có thể được dùng làm chất xúc tác cho phản ứng điều chế NH 3 từ N2 vàH2 theo phản ứng sau:N2 + 3H2  2NH3Nhận định nào dưới đây là đúng về vai trò của Fe trong phản ứng?A. Fe làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.B. Fe làm tăng nồng độ các chất trong phản ứng.C. Fe làm tăng tốc độ phản ứng.D. Fe làm tăng hằng số cân bằng phản ứng.278. Trong phản ứng điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm bằng cách nhiệtphân muối kali clorat, những biện pháp nào dưới đây được sử dụng nhằmmục đích tăng tốc độ phản ứng?a) Dùng chất xúc tác mangan đioxit (MnO2).b) Nung hỗn hợp kali clorat và mangan đioxit ở nhiệt độ cao.c) Dùng phương pháp dời nước để thu khí oxi.d) Dùng kali clorat và mangan đioxit khan.Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau:A. a, c, d.B. a, b, d.C. b, c, d.D. a, b, c.279. Cho phản ứng hoá họcTrang 48CO(k)+Cl2(k)  COCl2(k)Biết rằng ở nhiệt độ T, nồng độ cân bằng của CO là 0,20mol/l và của Cl 2 là0,30 mol/l và hằng số cân bằng là 4 mol −1/l−1. Nồng độ cân bằng của chấttạo thành (COCl2) ở nhiệt độ T cuả phản ứng là giá trị nào dưới đây?A. 0,24 mol/lB. 0,024 mol/lC. 2,4 mol/lD. 0,0024 mol/l280. Khi nhiệt độ tăng lên 10 0 C, tốc độ của một phản ứng hoá học tăng lên3 lần. Người ta nói rằng tốc độ phản ứng hố học trên có hệ số nhiệtđộ bằng 3. Điều khẳng định nào dưới đây là đúng?A. Tốc độ phản ứng tăng 36 lần khi nhiệt độ tăng từ 200C lên 500C.B. Tốc độ phản ứng tăng 54 lần khi nhiệt độ tăng từ 200C lên 500C.C. Tốc độ phản ứng tăng 27 lần khi nhiệt độ tăng từ 200C lên 500C.D. Tốc độ phản ứng tăng 81 lần khi nhiệt độ tăng từ 200C lên 500C.281. Khi tăng nhiệt độ của một phản ứng lên thêm 50 0C thì tốc độ phản ứng tănglên 1024 lần. Giá trị hệ số nhiệt độ của tốc độ phản ứng của phản ứng trênlà bao nhiêu?A. 2,0B. 2,5C. 3,0D. 4,0282. Yếu tố nào dưới đây đã được sử dụng để làm tăng tốc độ phản ứng khi rắcmen vào tinh bột đã được nấu chín (cơm, ngô, khoai, sắn) để ủ rượuA. Nhiệt độ.B. Chất xúc tác.C. Nồng độ.D. Áp suất.283. Trong các cặp phản ứng sau, nếu lượng Fe trong các cặp đều được lấy bằngnhau thì cặp nào có tốc độ phản ứng lớn nhất?A. Fe + dung dịch HCl 0,1M.B. Fe + dung dịch HCl 0,2M.C. Fe + dung dịch HCl 0,3M.D. Fe + dung dịch HCl 20%, (d = 1,2 g/ml)284. Sự phụ thuộc của tốc độ phản ứng hoá học vào nồng độ được xác định tốc độphản ứng hoá học tỉ lệ thuận với tích số nồng độ của các chất phản ứng với luỹthừa bằng hệ số tỉ lượng trong phương trình hố học. Ví dụ đối với phản ứng:N2 + 3H2  2NH3Tốc độ phản ứng v được xác định bởi biểu thức: v = k. [N 2].[H2]3. Hỏi tốcTrang 49độ phản ứng sẽ tăng bao nhiêu lần khi tăng áp suất chung của hệ lên 2 lần?A. 4 lầnB. 8 lần.C. 12 lầnD. 16 lần.285. Cho phương trình hố họcN2 (k) + O2(k)tia lưa ®iƯn2NO (k);H > 0Biện pháp nào dưới đây làm cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận?A. Tăng nhiệt độ.B. Tăng áp suất chung.C. Dùng chất xúc tác và giảm nhiệt độ.D. Giảm áp suất chung.286. Từ thế kỷ XIX, người ta đã nhận ra rằng trong thành phần khí lò cao (lò luyệngang) vẫn còn khí cacbon mono oxit. Ngun nhân nào dưới đây là đúng?A. Lò xây chưa đủ độ cao.B. Thời gian tiếp xúc của CO và Fe2O3 chưa đủ.C. Nhiệt độ chưa đủ cao.D. Các phản ứng trong lò luyện gang là phản ứng thuận nghịch.287. Sản xuất amoniac trong cơng nghiệp dựa trên phương trình hố học sau :p, xt2N2(k) + 3H2(k)2NH3(k)H = −92kJCân bằng hóa học sẽ chuyển dịch về phía tạo ra amoniac nhiều hơn nếuA. giảm áp suất chung và nhiệt độ của hệ.B. giảm nồng độ của khí nitơ và khí hiđro.C. tăng nhiệt độ của hệ.D. tăng áp suất chung của hệ.288. Trong những khẳng định sau, điều nào là phù hợp với một hệ hoá học ởtrạng thái cân bằng?A. Phản ứng thuận đã kết thúc.B. Phản ứng nghịch đã kết thúc.C. Tốc độ của phản ứng thuận và nghịch bằng nhau.D. Nồng độ của các chất tham gia và tạo thành sau phản ứng như nhau.289. Cho phương trình hố học:p, xtN2(k) + 3H2(k)2NH3(k)Nếu ở trạng thái cân bằng, nồng độ của NH 3 là 0,30mol/l, của N2 là0,05mol/l và của H2 là 0,10mol/l thì hằng số cân bằng của phản ứng làTrang 50A. 18.B. 60.C. 3600.D. 1800.290. Sự tương tác giữa hiđro và iot có đặc tính thuận nghịch:H2 + I2  2HISau một thời gian phản ứng, tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứngnghịch: vt = vn hay kt .[H2].[I2] = kn .[HI]2Sau khi biến đổi, chúng ta xây dựng được biểu thức hằng số cân bằng (K cb)của phản ứng.kt[ HI ] 2Kcb ==k n [ H 2 ].[ I 2 ]Nếu nồng độ ban đầu của H2 và I2 là 0,02mol/l, nồng độ cân bằng của HI là0,03mol/l thì nồng độ cân bằng của H2 và hằng số cân bằng là bao nhiêu?A. 0,005 mol/l và 18.B. 0,005 mol/l và 36.C. 0,05 mol/l và 18.D. 0,05 mol/l và 36.291. Hằng số cân bằng KC của một phản ứng xác định chỉ phụ thuộc vàoA. nồng độ của các chất.B. hiệu suất phản ứng.C. nhiệt độ phản ứng.D. áp suất.292. Trong công nghiệp, để điều chế khí than ướt, người ta thổi hơi nước quathan đá nóng đỏ. Phản ứng hố học xảy ra như sauH = 131kJC (r) + H2O (k)  CO(k) + H2(k)Khẳng định nào dưới đây là đúng?A. Tăng áp suất chung của hệ làm cân bằng không thay đổi.B. Tăng nhiệt độ của hệ làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.C. Dùng chất xúc tác làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.D. Tăng nồng độ hiđro làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.293. Một phản ứng hố học có dạng:2A(k) + B(k)  2C(k),H < 0Hãy cho biết các biện pháp cần tiến hành để cân bằng chuyển dịch theochiều thuận?A. Tăng áp suất chung của hệ.B. Giảm nhiệt độ.C. Dùng chất xúc tác thích hợp.D. Tăng áp suất chung và giảm nhiệt độ của hệ.Trang 51294.Khi tăng áp suất của hệ phản ứngCO(k) + H2O(k)  CO2 (k) + H2 (k)thì cân bằng sẽA. chuyển dịch theo chiều thuận.B. chuyển dịch theo chiều nghịch.C. không chuyển dịch.D. chuyển dịch theo chiều thuận rồi cân bằng.295. Cho cân bằng hoá họcN2 + O2  2NO H > 0Để thu được nhiều khí NO, người ta cầnA. tăng nhiệt độ.B. tăng áp suất.C. giảm nhiệt độ.D. giảm áp suất.296. Phản ứng sản xuất vôi :toCaCO3 (r)CaO (r) + CO2 (k) H > 0Biện pháp kĩ thuật tác động vào quá trình sản xuất để tăng hiệu suất phản ứng làA. giảm nhiệt độ.B. tăng áp suất.C. tăng nhiệt độ và giảm áp suất khí CO2.D. giảm nhiệt độ và tăng áp suất khí CO2297. Phản ứng sản xuất vôi :toCaCO3(r)CaO(r) + CO2(k)H>0Hằng số cân bằng Kp của phản ứng phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây?A. Áp suất của khí CO2.B. Khối lượng CaCO3.C. Khối lượng CaO.D. Chất xúc tác.298. Hằng số cân bằng của phản ứngN2O4 (k)  2NO2 (k) là2�NO �A. K  � 2 ��N2O4 ���B.�NO2 ���K12�N2O4 ���Trang 52�NO2 ���C. K �N2O4 ���D. Kết quả khác299. Xét cân bằng :N2(k) + 3H2(k)  2NH3(k)Biểu thức hằng số cân bằng của phản ứng làA. K =NH3����N2 ��. H2 ������2NH3����B. K =3N2 ��. H2 ������C. K =N2 ��. H2 ������NH3����3N2 ��. H2 ������D. K =2NH3 ����300. Xét các cân bằng sau :2SO2(k) + O2(k)  2SO3(k)(1)1O2(k)  SO3 (k)2(2)2SO3(k)  2SO2(k) + O2(k)(3)SO2(k) +Gọi K1, K2, K3 là hằng số cân bằng ứng với các trường hợp (1), (2), (3) thìbiểu thức liên hệ giữa chúng làA. K1 = K2 = K3B. K1 = K2 = (K3)−1C. K1 = 2K2 = (K3)−1D. K1 = (K2)2 = (K3)−1301. Cho cân bằng : 2NO2 (màu nâu)  N2O4 (khơng màu) Ho = −58,04 kJNhúng bình đựng hỗn hợp NO2 và N2O4 vào nước đá thìA. hỗn hợp vẫn giữ nguyên màu như ban đầu.B. màu nâu đậm dần.C. màu nâu nhạt dần.D. hỗn hợp chuyển sang màu xanh.302. Phát biểu nào dưới đây không đúng?A. Chất xúc tác là chất thường làm tăng tốc độ phản ứng.B. Có những chất xúc tác làm giảm tốc độ phản ứng.C. Chất xúc tác là chất làm thay đổi tốc độ phản ứng, nhưng khối lượngkhông thay đổi sau khi phản ứng kết thúc.D. Chất xúc tác là chất làm thay đổi trạng thái cân bằng phản ứngTrang 53303. Cho phản ứng hoá học :A+ B  C + DYếu tố nào không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng ?A. nhiệt độB. nồng độ C và DC. chất xúc tácD. nồng độ A và B304. Chọn câu đúng trong các câu dưới đây.A. Hằng số cân bằng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ.B. Dùng chất xúc tác có thể làm tăng hằng số cân bằng.C. Khi thay đổi nồng độ các chất, sẽ làm thay đổi hằng số cân bằng.D. Khi thay đổi hệ số các chất trong một phản ứng, hằng số cânbằng K thay đổi.305. Chọn câu đúng trong các câu dưới đây.A. Bếp than đang cháy trong nhà cho ra ngoài trời sẽ cháy chậm hơn.B. Sục CO2 vào dung dịch Na2CO3 trong điều kiện áp suất thấp khiếnphản ứng nhanh hơn.C. Nghiền nhỏ vừa phải CaCO3 giúp phản ứng nung vôi diễn ra dễ dàng hơn.D. Thêm MnO2 vào quá trình nhiệt phân KClO 3 sẽ làm giảm lượng O 2thu được.306. Cho cân bằng hoá học sau : H2 (k) + I2 (k)  2HI (k)Yếu tố nào dưới đây không ảnh hưởng đến cân bằng của hệ ?A. Nồng độ H2B. Nồng độ I2C. Áp suất chungD. Nhiệt độ307. Hằng số cân bằng của phản ứng phụ thuộc vào yếu tố nào trong các yếu tố sau?A. nồng độB. nhiệt độC. áp suấtD. chất xúc tác308. Xét cân bằng :C (r) + CO2 (k)  2CO (k)Yếu tố nào dưới đây không ảnh hưởng tới cân bằng của hệ ?A. Khối lượng cacbonB. Nồng độ CO2C. Áp suất chung của hệTrang 54D. Nhiệt độ309. Xét phản ứng sau ở 8500C:CO2 + H2  CO + H2ONồng độ các chất ở trạng thái cân bằng trong bình kín có dung tích khơngđổi như sau:[ CO2] = 0,2 M ; [H2] = 0,5 M[CO] = [ H2O] = 0,3 MNồng độ của CO2 và H2 ở thời điểm đầu lần lượt làA. 0,5M và 0,7M.B. 0,5M và 0,8M.C. 0,8M và 0,5M.D. 0,5M và 1,0 M.310. Cho một mẩu đá vôi nặng 10 gam vào 200 ml dung dịch HCl 2M. Tốc độphản ứng ban đầu sẽ giảm nếuA. nghiền nhỏ đá vôi trước khi cho vào.B. Thêm 100 ml dung dịch HCl 4M.C. tăng nhiệt độ phản ứng.D. cho thêm 500 ml dung dịch HCl 1M vào hệ ban đầu.311. Xét phản ứng sau ở 8500C:CO2 + H2  CO + H2ONồng độ các chất ở trạng thái cân bằng như sau :[ CO2] = 0,2 M ; [H2] = 0,5 M[CO] = [ H2O] = 0,3 MGiá trị của hằng số cân bằng K của phản ứng làA. 0,7B. 0,9C. 0,8D. 1,0312. Xét cân bằng:Fe2O3 (r) + 3CO (k)  2Fe (r) + 3CO2 (k)Biểu thức hằng số cân bằng của hệ làA. K =3 Fe 2 . �CO� 2��Fe O . CO�� 2 3��33Fe O . CO�� 2 3��B. K =32 Fe . �CO� 2��C. K = CO 33CO�� 2��Trang 553CO ��D. K = � 2 � CO 3313. Phản ứng thuận nghịch : N2 + O2  2NOCó hằng số cân bằng ở 2400oC là Kcb = 35.10−4. Biết lúc cân bằng, nồng độ củaN2 và O2 lần lượt bằng 5M và 7M trong bình kín có dung tích khơng đổi. Nồngđộ mol của NO lúc cân bằng là giá trị nào trong số các giá trị sau?A. 0,30MB. 0,50MC. 0,35MD. 0,75M314. Xét cân bằng : Cl2(k) + H2(k)  2HClỞ nhiệt độ nào đó hằng số cân bằng của phản ứng là 0,8 và nồng độ cânbằng của HCl là 0,2M. Biết rằng lúc đầu lượng H 2 được lấy nhiều gấp 3 lầnlượng Cl2. Nồng độ của Cl2 và H2 lúc ban đầu lần lượt làA. 0,4M và 0,6M.B. 0,2M và 0,4M.C. 0,6M và 0,2M.D. 0,2M và 0,6M.315. Hằng số cân bằng của phản ứng 2A(k)  B(k) + C(k) ở nhiệt độ T là 1/729.Hằng số cân bằng của phản ứngA(k) 11B(k) + C(k) ở cùng22nhiệt độ T là316.A.118B.136C.127D.19Biết hằng số cân bằng của phản ứng 2A(k)  B(k) + C(k) ở nhiệt độ T là1729. Hãy cho biết hằng số cân bằng của phản ứng sau ở cùng nhiệt độ T.B(k) + C(k)  2A(k)A. 729B. 1/729C. 27D. 1/27Trang 56317. Xét phản ứng : CO (k) + H2O (k)  CO2 (k) + H2 (k)Biết rằng nếu thực hiện phản ứng giữa 1 mol CO và 1 mol H2O thì ở trạng tháicân bằng có 2/3 mol CO2 được sinh ra. Hằng số cân bằng của phản ứng làA. 8B. 6C. 4D. 2318. Xét phản ứng : CO (k) + H2O (k)  CO2 (k) + H2 (k) (Kcb=4)Nếu xuất phát từ 1 mol CO và 3 mol H 2O thì số mol CO2 trong hỗn hợp khiphản ứng đạt trạng thái cân bằng làA. 0,5 molB. 0,7 molC. 0,8 molD. 0,9 mol319. Trong quá trình sản xuất gang, xảy ra phản ứng :Fe2O3 (r) +3CO (k) 2 Fe (r) + 3CO2 (k)H >0Có thể dùng những biện pháp nào dưới đây để tăng tốc độ phản ứng?A. Tăng nhiệt độ phản ứng.B. Tăng kích thước quặng Fe2O3.C. Nén khí CO2 vào lò.D. Tăng áp suất chung của hệ.320. Nén 2 mol N2 và 8 mol H2 vào bình kín có thể tích 2 lít (chứa sẵn chất xúctác với thể tích khơng đáng kể) và giữ cho nhiệt độ khơng đổi. Khi phảnứng trong bình đạt tới trạng thái cân bằng, áp suất các khí trong bình bằng0,8 lần áp suất lúc đầu (khi mới cho vào bình, chưa xảy ra phản ứng). Nồngđộ của khí NH3 tại thời điểm cân bằng là giá trị nào trong số các giá trị sau?A. 1 MB. 2 MC. 3 MD. 4 M321. Nhận định nào dưới đây không đúng về thời điểm xác lập cân bằng hoá học?A. Tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.B. Số mol các chất tham gia phản ứng không đổi.C. Số mol các chất sản phẩm không đổi.D. Phản ứng thuận và nghịch đều dừng lại.322. Người ta thường sử dụng nhiệt của phản ứng đốt cháy than đá để nung vôi.Biện pháp kĩ thuật nào dưới đây không được sử dụng để làm tăng tốc độphản ứng nung vôi?A. Đập nhỏ đá vơi với kích thước khoảng 10 cm.Trang 57

Top 22 nhận định nào dưới đây là đúng tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về vai trò của giai cấp

 • Tác giả: zix.vn
 • Ngày đăng: 12/07/2021
 • Đánh giá: 4.87 (673 vote)
 • Tóm tắt: Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về vai trò của giai cấp… · The Collectors · Câu hỏi này có trong đề thi · Các chủ đề tương tự · Quảng cáo.

Nhận định nào dưới đây là đúng nhất về công lao của Ngô Quyền trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc?

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 09/08/2022
 • Đánh giá: 4.75 (359 vote)
 • Tóm tắt: Nhận định nào dưới đây là đúng nhất về công lao của Ngô Quyền trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc? A Lãnh đạo nhân dân kháng …

Nhận định nào sau đây là đúng?

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 09/29/2022
 • Đánh giá: 4.46 (392 vote)
 • Tóm tắt: Nhận định nào sau đây là đúng? · A. Năng suất câu trồng, vật nuôi không phụ thuộc vào môi trường, điều kiện chăm sóc. · B. Các tícnh trạng số lượng có mức phản …

Ôn tập học kì I

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 02/07/2022
 • Đánh giá: 4.31 (229 vote)
 • Tóm tắt: Nhận định nào dưới đây là chưa chính xác:A. Xu hướng tác động của ngoại lực là làm cho các dạng địa hình bị biến đổi the…

Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về điều kiện kinh tế – xã hội của vùng

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 08/02/2022
 • Đánh giá: 4.1 (579 vote)
 • Tóm tắt: Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về điều kiện kinh tế – xã hội của vùng. 29/10/2020 86. Câu hỏi Đáp án và lời giải Ôn tập lý thuyết. Câu Hỏi:.

Xem thêm: Top 9 hóa 11 bài 35 chính xác nhất

Khi nói về mô, nhận định nào dưới đây là đúng ? A. Các tế bào trong một mô không phân bố tập trung mà nằm rải rác khắp cơ thể B

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 08/24/2022
 • Đánh giá: 3.8 (593 vote)
 • Tóm tắt: Khi nói về mô, nhận định nào dưới đây là đúng ? A. Các tế bào trong một mô không phân bố tập trung mà nằm rải rác khắp cơ thể B.

Nhận định nào dưới đây là đúng ?A. Khí áp tăng khi độ ẩm không

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 3.67 (231 vote)
 • Tóm tắt: Nhận định nào dưới đây là đúng ?A. Khí áp tăng khi độ ẩm không khí tăng.B. Khí ấp giảm khi độ ẩm không khí tăng.C. Khí áp tăng hoặc giảm sẽ …

 Nhận định nào dưới đây đúng với chất lượng nguồn lao động nước ta hiện nay ?

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 06/21/2022
 • Đánh giá: 3.34 (284 vote)
 • Tóm tắt: Nội dung nào dưới dưới đây đúng với phương hướng của chính sách giải quyết việc là ơ nước ta hiện nay ? Xem đáp án » 19/06/2021 6,067 …

Nhân định nào dưới đây đúng khi nói về nghĩa vụ

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 07/22/2022
 • Đánh giá: 3.05 (231 vote)
 • Tóm tắt: Nhân định nào dưới đây đúng khi nói về nghĩa vụ. Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 10 GDCD Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 11 (có đáp án): Một số phạm trù cơ bản của …

Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về cách ly địa lý trong quá trình hình thành loài mới? 

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 10/21/2022
 • Đánh giá: 2.84 (144 vote)
 • Tóm tắt: Sinh học hay sinh vật học (tiếng Anh: biology bắt nguồn từ Hy Lạp với bios là sự sống và logos là môn học) là một môn khoa học nghiên cứu về thế giới sinh vật.

Nhận định nào dưới đây là đúng Nhiệt độ không khí tăng

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Ngày đăng: 04/10/2022
 • Đánh giá: 2.85 (132 vote)
 • Tóm tắt: Nhận định nào dưới đây là đúng ? A. Nhiệt độ không khí tăng làm cho khí áp giảm.

Xem thêm: Top 8 sáng kiến của bé hà chi tiết nhất

16.4. Nhận định nào về vi khuẩn dưới đây là đúng?

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 10/21/2022
 • Đánh giá: 2.71 (197 vote)
 • Tóm tắt: 01 Đề bài: 16.4. Nhận định nào về vi khuẩn dưới đây là đúng? A. Vi khuẩn chưa có cấu tạo tế bào. B. Vi khuẩn chỉ sống trong cơ thể vật chủ. C. Vi khuẩn là …

Nhận định nào dưới đây đúng với đặc điểm của tầng đá trầm tích?

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 06/25/2022
 • Đánh giá: 2.58 (116 vote)
 • Tóm tắt: Hiện tượng đứt gãy không phải là nguyên nhân hình thành dạng địa hình nào sau đây? Xem đáp án » 24/08/2022 601 …

Nhận định nào dưới đây đúng? A. Nồng độ chất phản ứng tăng thì tốc độ phản ứng tăng. B. Nồng độ chất phản ứng giảm thì tốc độ phản ứng tăng. C. Nồng độ chất phản ứng tăng thì tốc độ phản ứng giảm. D. Sự thay đổi nồng độ chất phản ứng không làm ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 04/08/2022
 • Đánh giá: 2.57 (92 vote)
 • Tóm tắt: Nhận định nào dưới đây đúng? A. Nồng độ chất phản ứng tăng thì tốc độ phản ứng tăng. B. Nồng độ chất phản ứng giảm thì tốc độ phản ứng tăng.

Nhận định nào dưới đây là đúng với séc thông thường:

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 06/12/2022
 • Đánh giá: 2.4 (160 vote)
 • Tóm tắt: Tổng hợp ngân hàng câu hỏi trăc nghiệm Đại Học, Các Môn Đại cương, Quản trị – Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Xã hội nhân văn, Luật – Môn khác, …

Nhận định nào dưới đây đúng nhất?

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 04/04/2022
 • Đánh giá: 2.3 (131 vote)
 • Tóm tắt: Nhận định nào dưới đây đúng nhất? ; a. · Nhiệt độ càng tăng, khí áp càng tăng. ; b. · Gió thường xuất phát từ các áp cao về áp thấp. ; c. · Các đai khí áp phân bố …

Xem thêm: Top 10+ tìm số tự nhiên x chi tiết nhất

Nhận định nào dưới đây là đúng ?

 • Tác giả: congthucnguyenham.club
 • Ngày đăng: 06/02/2022
 • Đánh giá: 2.16 (188 vote)
 • Tóm tắt: Nhận định nào dưới đây là đúng ? admin by admin Tháng Mười 8, 2021. Nhận định nào dưới đây là đúng ? A. Khí áp tăng khi độ ẩm không khí tăng.

Nhận định nào sau đây là đúng?

 • Tác giả: qa.haylamdo.com
 • Ngày đăng: 11/18/2021
 • Đánh giá: 2.05 (177 vote)
 • Tóm tắt: Nhận định nào sau đây là đúng? A. Tiếng Việt là ngôn ngữ không biến đổi hình thái.

Nhận định nào dưới đây đúng với đặc điểm của tầng đá trầm tích?

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 09/20/2022
 • Đánh giá: 1.97 (50 vote)
 • Tóm tắt: A. Có độ dày rất lớn, có nơi độ dày đạt tới 50km. · B. Là tầng nằm dưới cùng trong lớp vỏ Trái Đất. · C. Phân bố thành một lớp liên tục từ tây sang đông. · D. Do …

Nhận định nào dưới đây là đúng về khí áp?

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 10/16/2022
 • Đánh giá: 1.79 (58 vote)
 • Tóm tắt: Nhận định nào dưới đây là đúng về khí áp? A. Không khí chứa nhiều hơi nước khí áp giảm. B. Nhiệt độ tăng, không khí nở ra, tỉ trọng giảm đi, …

24/ Nhận định nào dưới đây về dđ trong kim loại là không đúng: 

 • Tác giả: kinhcan.vn
 • Ngày đăng: 07/01/2022
 • Đánh giá: 1.83 (189 vote)
 • Tóm tắt: B. Nhiệt độ của kim loại càng cao thì dòng điện qua nó bị cản trở càng nhiều. C. Khi trong kim loại có dđ thì electron sẽ chuyển động cùng chiều điện trường.

Nhận định nào dưới đây là đúng?

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Đánh giá: 1.72 (52 vote)
 • Tóm tắt: Nhận định nào dưới đây là đúng? Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý… Hệ thống bài tập đầy đủ, ngắn gọn, …
Scroll to Top