Trang chủ » Top 17 sin 3x cos 3x chính xác nhất

Top 17 sin 3x cos 3x chính xác nhất

Top 17 sin 3x cos 3x chính xác nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về sin 3x cos 3x mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video sin 3x cos 3x
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Nghiệm của phương trình sin3x – cosx = 0 là:

A. x = π 8 + k π , k ∈ ℤ

B. x = π 4 + k 2 π , k ∈ ℤ

C. x = π 8 + k π 2 h o ặ c x = π 4 + k π , k ∈ ℤ

D. x = π 8 + k π h o ặ c x = π 4 + k 2 π , k ∈ ℤ

Chọn C

Nghiệm của phương trình – sin 3 x + cos 3 x = sin x – cos x là:

A. x = π/4+kπ, k ∈ Z

B. x = ± π/4+kπ, k ∈ Z

C. x = π/4+k2π, k ∈ Z

D. x = – π/4+kπ, k ∈ Z

Chọn A

Ta có: – sin 3 x + cos 3 x = sin x – cos x

⇔ ( c os x- sin x)​ . ( c os 2 x + c osx. sin x+​sin 2 x ) + ​ ( c os x – sin x) = 0 ⇔ ( c os x- sin x)​ . ( 1 + c osx. sin x ) + ​ ( c os x – sin x) = 0 ⇔ ( ​ c osx – sin x ). (1+​ c os x. sinx + ​ 1 ) = 0 ⇔ ( ​ c osx – sin x ). (2+​ sin 2 x 2 ) = 0 ⇔ cosx – ​​sinx = 0 sin 2 x 2 = − 2

cosx – sin x =0 ⇔ 2 cos x + ​ π 4 = 0 ⇔ cos x + ​ π 4 = 0 ⇔ x + ​ π 4 = π 2 + ​ k π ⇔ x = π 4 + ​ k π

sin 2 x 2 = − 2 ⇔ sin 2 x = − 4

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là: x = π 4 + ​ k π

Đúng 0 Bình luận (0)

Tập nghiệm của phương trình cos 3 x + sin 3 x = sin x – cos x là:

Xem thêm: Top 10 unit 10 language focus lớp 12 chi tiết nhất

D. T = ∅

Lớp 11 Toán 1 0 Gửi Hủy

Đáp án B

Đúng 0 Bình luận (0)

Tập nghiệm của phương trình cos 3 x + sin 3 x = sin x + cos x là:

A. – π 4 + k π , k π 2 ; k ∈ ℤ

B. – π 4 + k 2 π , kπ ; k ∈ ℤ

C. – π 4 + k π ; k ∈ ℤ

D. k π 2 ; k ∈ ℤ

Lớp 11 Toán 1 0 Gửi Hủy

Chọn A

cos 3 x + sin 3 x = sin x + cos x ⇔ cos x + sin x cos 2 x − cos x . sin x + sin 2 x − sin x + cos x = 0 ⇔ cos x + sin x 1 − cos x . sin x − sin x + cos x = 0 ⇔ sin x + cos x 1 − cos x . sin x − 1 = 0 ⇔ sin x + cos x − cos x . sin x = 0 ⇔ sin x + cos x = 0 − cos x . sin x = 0 ⇔ sin x . 1 2 + cos x . 1 2 = 0 sin 2 x = 0 ⇔ sin π 4 + x = 0 sin 2 x = 0 ⇔ π 4 + x = k π 2 x = k π ⇔ x = − π 4 + k π x = k π 2

Đúng 0 Bình luận (0)

Tập nghiệm của phương trình cos 3 x + sin 3 x = s inx − cos x là:

A.Bạn đang xem: Nghiệm của phương trình sin 3x = cos x là T = π 2 + k 2 π | k ∈ ℤ .

B. T = π 2 + kπ | k ∈ ℤ .

C. T = π 2 + k π 2 | k ∈ ℤ .

D. T = ∅ .

Lớp 0 Toán 1 0 Gửi Hủy

Đáp án B

Đúng 0 Bình luận (0)

Nghiệm lớn nhất của phương trình sin 3 x − cos x = 0 thuộc đoạn − π 2 ; 3 π 2 là:

A.Xem thêm: Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3 Tuần 16 Chính Tả Trang 80, Tiếng Việt Lớp 3 Tuần 16 5 π 4

B. 3 π 2

C. π

Xem thêm: Top 22 giải toán lớp 4 trang 122 chính xác nhất

D.Xem thêm: Quy Tắc Nhân Hai Lũy Thừa Cùng Cơ Số Mũ Tự Nhiên, Lý Thuyết Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên 4 π 3

Lớp 0 Toán 1 0 Gửi Hủy

Đáp án A

Cách 1:

Bằng phương pháp thử ta được nghiệm của phương trình sin 3 x − cos x = 0 thuộc đoạn − π 2 ; 3 π 2 là 5 π 4

Cách 2:

Ta có: sin 3 x = cos x ⇔ sin 3 x = sin π 2 − x

⇔ 3 x = π 2 − x + k 2 π 3 x = π 2 + x + k 2 π ⇔ x = π 8 + k π 2 x = π 4 + k π k ∈ ℤ

Vậy nghiệm lớn nhất thuộc đoạn − π 2 ; 3 π 2 là 5 π 4

Đúng 0 Bình luận (0)

Nghiệm của phương trình s i n 4 x + c o s 4 x + c o s x – π 4 . s i n 3 x – π 4 – 3 2 = 0 là

A. x = π 3 + k π , k ∈ ℤ

B. x = π 3 + k 2 π , k ∈ ℤ

C. x = π 4 + k 2 π , k ∈ ℤ

D. x = π 4 + k π , k ∈ ℤ

Lớp 0 Toán 1 0 Gửi Hủy Đúng 0 Bình luận (0)

Nghiệm lớn nhất của phương trình: sin 3 x – cos x = 0 thuộc đoạn – π 2 ; 3 π 2

A . 5 π 4

B . 3 π 2

C . π

D . 4 π 3

Lớp 11 Toán 1 0 Gửi Hủy Đúng 0 Bình luận (0)

Tổng số điểm biểu diễn nghiệm của phương trình sin 3 x – cos 3 x = sin x – cos x

Xem thêm: Top 19 vở bài tập toán lớp 5 bài 87

A.4

B.6

C.5

D.7

Lớp 11 Toán 1 0 Gửi Hủy Đúng 0 Bình luận (0)

Giải phương trình: (sin3x-cos3x+sinx+cosx=dfrac{1}{sin3x+cosx}-dfrac{1}{cos3x-sinx})

Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI… 1 0 Gửi Hủy

ĐKXĐ: …

(sin3x-cos3x+sinx+cosx=dfrac{sin3x-cos3x+sinx+cosx}{left(sin3x+cosxright)left(cos3x-sinxright)})

(Rightarrowleft<{}begin{matrix}sin3x-cos3x+sinx+cosx=0left(1right)\left(sin3x+cosxright)left(cos3x-sinxright)=1left(2right)end{matrix}right.)

(1) (Leftrightarrow3sinx-4sin^3x-4cos^3x+3cosx+sinx+cosx=0)

(Leftrightarrow sinx+cosx+sin^3x+cos^3x=0)

(Leftrightarrow sinx+cosx+left(sinx+cosxright)left(1-sinx.cosxright)=0)

(Leftrightarrowleft(sinx+cosxright)left(2-sinx.cosxright)=0)

(Leftrightarrow sinx+cosx=0) (loại)

(2) (Leftrightarrow sin3x.cos3x-sinx.cosx-sin3x.sinx+cos3x.cosx=1)

(Leftrightarrowdfrac{1}{2}sin6x-dfrac{1}{2}sin2x+cos4x=1)

(Leftrightarrowdfrac{1}{2}left(3sin2x-4sin^32xright)-dfrac{1}{2}sin2x+1-2sin^22x=1)

(Leftrightarrow sin2x-2sin^32x-2sin^22x=0)

(Leftrightarrow-sin2xleft(2sin^22x+2sin2x-1right)=0)

(Leftrightarrow…)

Đúng 0 Bình luận (0) olm.vn hoặc hdthoaqv.edu.vn

Top 17 sin 3x cos 3x tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Solve : cos 3x. Cos(3)xsin 3x.sin(3)x0

 • Tác giả: doubtnut.com
 • Ngày đăng: 12/20/2021
 • Đánh giá: 4.88 (779 vote)
 • Tóm tắt: Solve : `cos 3x. Cos^(3)x+sin 3x.sin^(3)x=0`. Updated On: 27-06-2022. UPLOAD PHOTO AND …
  Thời lượng:
  Đã đăng:

Giải phương trình lượng giác (sqrt{3}.cos 3x – Loga.vn

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 08/21/2022
 • Đánh giá: 4.63 (254 vote)
 • Tóm tắt: Giải phương trình lượng giác (sqrt{3}.cos 3x – sin 3x =2)

Biết rằng ∫cos3x.sin3xsin3x.cos3xdxabcos4xC với a,b∈ℤ,ab là phân số tối giản a0, tính 2ab

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 09/04/2022
 • Đánh giá: 4.53 (222 vote)
 • Tóm tắt: Biết rằng ∫cos3x.sin3x+sin3x.cos3xdx=abcos4x+C với a,b∈ℤ,ab là phân số tối giản a<0,b>0, tính 2a+b.

How do you factor Sin3X – Cos3X?

 • Tác giả: socratic.org
 • Ngày đăng: 08/19/2022
 • Đánh giá: 4 (523 vote)
 • Tóm tắt: The answer is =1/2(sinx-cosx)(2+sin(2x)) We apply a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2) Here, a=sinx and b=cosx So, …

Nghiệm của phương trình (sin 3x cos x ) là:

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 06/20/2022
 • Đánh giá: 3.96 (430 vote)
 • Tóm tắt: Nghiệm của phương trình (sin 3x = cos x ) là: … Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Xem thêm: Top 10+ sơ đồ mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Câu 1: Giải phương trình sau: b)sin3x cos3x cosx c)sinx – cos3x căn3 (sin3x – cosx) Câu 3: Cho bốn điểm A,B,C,D không cùng thuộc một mặt phẳng. Trên các đoạn thẳng AB, AC, BD lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho MN không song song với BC. Tìm giao tuyến của (BCD) và (MNP) Giúp em phần tự luận câu 1 ý b,c và câu 3 với ạ. Em cảm ơn

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 09/30/2022
 • Đánh giá: 3.73 (423 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1: Giải phương trình sau: b)sin^3x + cos^3x = cosx c)sinx – cos3x =căn3 (sin3x – cosx) Câu 3: Cho bốn điểm A,B,C,D không cùng thuộc một …

Giải phương trình lượng giác: sin3x cos3x 1 sin2x

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 07/10/2022
 • Đánh giá: 3.52 (401 vote)
 • Tóm tắt: Giải phương trình lượng giác: sin3x + cos3x = 1 + sin2x. Question. Giải phương trình lượng giác: sin3x + cos3x = 1 + sin2x. in progress 0.

Tính giá trị của biểu thức (Asin3xcos3x)

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 12/06/2021
 • Đánh giá: 3.22 (259 vote)
 • Tóm tắt: Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời. Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội! Lưu ý: Các …

Cho tan nx3 Tính Adfrac sin3x-cos3x… | Xem lời giải tại QANDA

 • Tác giả: qanda.ai
 • Ngày đăng: 11/29/2021
 • Đánh giá: 3.14 (551 vote)
 • Tóm tắt: Anh làm chi tiết cho em dễ hiểu bài hơn, chỗ nào chưa hiểu hỏi lại để a giảng cho nha, chúc em học tập tốt. answer user profile image. Học sinh. Cảm ơn anh.

Xem thêm: Top 13 ứng dụng nào sau đây không phải của clorua vôi

Tập xác định của hàm số (y {{3cos 2x} over {

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 04/24/2022
 • Đánh giá: 2.8 (86 vote)
 • Tóm tắt: Tập xác định của hàm số (y = {{3cos 2x} over {sin 3xcos 3x}}) Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý.

Tổng các nghiệm của phương trình căn 3 sin3x-cos3x

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 12/24/2021
 • Đánh giá: 2.85 (171 vote)
 • Tóm tắt: Tổng các nghiệm của phương trình 3sin3x-cos3x+2sin9x4=4trong khoảng (0; π2) là A. 2π3 B. 2π9 C. 4π9 D. 4π3Trang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục …

Sin3x cos3x công thức lượng giác – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 07/13/2022
 • Đánh giá: 2.62 (86 vote)
 • Tóm tắt: Sin3x cos3x công thức lượng giác. Câu trả lời chính xác nhất: Công thức: sin3x = 3sinx – 4sin3x. Chứng minh. sin3x = sin(2x + x). = sin2x.cosx + cos2x.sinx.

Giải phương trình: cos 3x – sin 3x căn 2 với x in ( – pi 2pi )

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 02/03/2022
 • Đánh giá: 2.66 (96 vote)
 • Tóm tắt: Giải phương trình: (cos 3x – sin 3x = sqrt 2 ) với (x in left( { – frac{pi }{2};pi } right))

Xem thêm: Top 17 diện tích tam giác cân có góc 120 độ

Giải 6sin(3x)cos(3x) | Ứng dụng giải toán Microsoft Math

 • Tác giả: mathsolver.microsoft.com
 • Ngày đăng: 01/02/2022
 • Đánh giá: 2.56 (164 vote)
 • Tóm tắt: 18(15(cos(x))2(sin(x))4−15(sin(x))2(cos(x))4+(cos(x))6−(sin(x))6). Tick mark Image. Đồ thị. Bài kiểm tra. Trigonometry. 6 sin ( 3x ) cos ( 3x ).

Top 8 Công Thức Sin3x

 • Tác giả: interconex.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/20/2022
 • Đánh giá: 2.43 (80 vote)
 • Tóm tắt: 8. Chứng minh: sin3x = 3sinx + 4sin^3x; cos3x = 4cos^3x – 3cosx. Tác giả: lazi.vn.

Khai triển Biểu Thức Lượng Giác sin(3x)+cos(3x) – Mathway

 • Tác giả: mathway.com
 • Ngày đăng: 09/14/2022
 • Đánh giá: 2.27 (157 vote)
 • Tóm tắt: Sử dụng đẳng thức góc nhân ba để chuyển đổi cos(3x) cos ( 3 x ) thành 4cos3(x)−3cos(x) 4 cos 3 ( x ) – 3 cos ( x ) . −4sin3(x)+3sin(x)+4cos3(x)−3cos(x) …

Phương trình sin3xcos3xsin3x.cotxcos3x.tanx2sin2x có nghiệm là:

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 06/18/2022
 • Đánh giá: 2.2 (187 vote)
 • Tóm tắt: Phương trình sin3x+cos3x+sin3x.cotx+cos3x.tanx=2sin2x có nghiệm là: A. x = π8 + kπ B. x = π4 + kπ C. x = π4 + k2π D. x = 3π4 + k2π.
Xem thêm
Scroll to Top