Trang chủ » Soạn bài Kiểm tra phần Tiếng Việt (Bài 31)

Soạn bài Kiểm tra phần Tiếng Việt (Bài 31)

Câu 1: Khởi ngữ là "mắt tôi”.
 
Câu 2: Các thành phần biệt lập trong câu:
 
– (a): "Thật đấy" là thành phần tình thái.
 
– (b): "may" là thành phần tình thái.
 
Câu 3:
 
– (a): Phép lặp (giống, ba, già, ba con); phép thế (vậy).
 
– (b): Phép nối (Thế là).
 
Câu 4:
 
– Phép lặp: Hoạ sĩ – hoạ sĩ
 
– Phép thế: Sa Pa – đấy. 
 
Câu 5: Chỉ ra sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong một đoạn văn ở một bài tập làm văn của em.
 
Câu 6:
 
a. Câu chứa hàm ý: Nếu ngài mặc hầu quan trên thì vạt đằng trước phải mau ngắn đi dăm tấc, còn nếu ngài mặc để tiếp dân đen, thì vạt đằng sau phải may ngắn lại.
 
b. Hàm ý của câu này là: Ngài phải cúi đâù (luồn cúi) trước quan trên, ngửng cao đầu (hách dịch) trước dân đen.
 
c. Người nghe (viên quan) không hiểu được hàm ý sâu xa của câu nói. Nếu hiểu được được ý chế giễu và phê phán của câu nói thì viên quan đã nổi giận.
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top