Trang chủ » Tiếng anh lớp 4. Unit 20: What are you going to do this summer

Tiếng anh lớp 4. Unit 20: What are you going to do this summer

Tiếng anh lớp 4. Unit 20: What are you going to do this summer? – Lesson 1

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.)   Click tại đây để nghe:            Các em cần lưu ý: • I'm going to Phu Quoc. = I'm going to go to Phu Quoc. Be going to + verb: dùng để biểu thị một kế hoạch tương lai. a) …

Tiếng anh lớp 4. Unit 20: What are you going to do this summer? – Lesson 1 Đọc thêm »

Tiếng anh lớp 4. Unit 20: What are you going to do this summer? – Lesson 2

1. Look, listen anh repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.)   Click tại đây để nghe:            a) What are you doing, Mai?  I'm preparing for my summer holidays. b) Where are you going?  I'm going to Phu Quoc.  c) What are you going to do there?  I'm going to swim …

Tiếng anh lớp 4. Unit 20: What are you going to do this summer? – Lesson 2 Đọc thêm »

Tiếng anh lớp 4. Unit 20: What are you going to do this summer? – Lesson 3

1. Listen and repeat. (Nghe và đọc lại.)   Click tại đây để nghe:       de'licious Seafood is de'licious. e'normous The hotel by the sea is e'normous. No’vember He is going to visit Sa Pa in No'vember. De'cember Linda is going to London this De'cember.   Tạm dịch:   Hải sản thì ngon. …

Tiếng anh lớp 4. Unit 20: What are you going to do this summer? – Lesson 3 Đọc thêm »

Scroll to Top