Trang chủ » Tiếng anh lớp 5. Unit 10: When will Sports Day be? – Lesson 3

Tiếng anh lớp 5. Unit 10: When will Sports Day be? – Lesson 3

1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
’When will 'Sports 'Day 'be? Ngày Hội thao sê diễn ra khi nào?
 
It'll be on ‘Saturday                        Nó diễn ra vào ngày thứ Bảy.
 
'What are you 'going to 'do on 'Sports ‘Day?
 
Bạn sẽ làm gì vào ngày Hội thao?
 
I'm 'going to 'play 'football.
 
Tôi sẽ chơi bóng đá.
 
2. Listen and underline the stressed words. Then say the sentences aloud (Nghe và gạch chân những từ đánh dấu nhấn. Sau đó đọc lớn những câu sau)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
1.A: 'When will ’Sports ’Day 'be?
 
Ngày Hội thao sẽ diễn ra khi nào?
 
B: It'll be on 'SundayỆ
 
Nó sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật.
 
2. A: 'What are you 'going to 'do on 'Sports 'Day?
 
Bạn sẽ làm gì vào ngày Hội thao?
 
B: I'm 'going to 'plav 'table 'tennis.
 
Tôi sẽ chơi bóng bàn.
 
3. Let's chant (Chúng ta cùng ca hát)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
 
What are they going to do?
 
Họ sẽ làm gì?
 
Sports Day will be this weekend.
 
Ngày Hội thao sè diễn ra cuối tuần này.
 
It'll be this weekend.                                  Nó sẽ diễn ra cuối tuần này.
 
What are they going to do?                       Họ sẽ làm gì?
 
They're going to play volleyball. Họ sẽ chơi bóng chuyền.
 
 They're going to play table tennis. Họ sẽ chơi bóng bàn.
 
They are practising hard                           Họ đang luyện tập chăm chỉ
 
For Sports Day.                                        Cho ngày Hội thao
 
4. Read and tick (Đọc và đánh dấu chọn (✓).)
 
 
Tiếng anh lớp 5.Unit 10: When will Sports Day be? - Lesson 3
 
Hội thao của trường chúng tôi sẽ diễn ra vào thứ Bảy tới. Mỗi người trong lớp chúng tôi sẻ tham gia vào hội thao. Mai và Linda sè chơi bóng bàn. Tony sẽ chơi bóng rổ và Peter sẽ chơi cầu lông. Phong và Nam sẻ chơi trong trộn bóng đá. Tom sẽ bơiẵ Các bạn lớp tôi sẽ tập luyện chăm chỉ cho sự kiện hội thao. Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ chiến thắng cuộc thi.
 
Tiếng anh lớp 5.Unit 10: When will Sports Day be? - Lesson 3
 
5. Write about Sports Day (Viết về ngày Hội thao)
 
Sports Day is going to be next week.
 
Some of the boys are going to play football, play basketball, swim,… Some of the girls are going to play table tennis, swim, play badminton, sing songs…
 
I am going to play football. I hope that we will win the competition.
 
Ngày Hội thao sẽ diễn rơi vào tuần tới.
 
Một vài bạn trai sẽ chơi bóng đá, chơi bóng rổ, bơi,…
 
Một vài bạn gái sẽ chơi bóng bàn, bơi, chơi cáu lông, hát,…
 
Tôi sẽ chơi bóng đá.
 
Tôi hy vọng chúng tôi sẽ chiến thống cuộc thi.
 
6. Project (Dự án)
 
Vẽ ba môn thể thao và nói về chúng.
 
 
 
7. Colour the stars (Tô màu những ngôi sao)
 
Bây giờ tôi có thể…
 
hỏi và trả lời những câu hỏi về nhửng sự kiện ở trường và những hoạt động trong tương lai.
 
nghe và gạch dưới nhừng đoạn vân về nhừng sự kiện ở trường và những hoạt động trong tương laiỂ
 
đọc và gạch dưới nhừng đoạn văn về những sự kiện ở trường và những hoạt động trong tương lai.
 
viết về ngày Hội thao.
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top