Trang chủ » Tiếng anh lớp 5 Unit 13: What do you do in your free time? – Lesson 2

Tiếng anh lớp 5 Unit 13: What do you do in your free time? – Lesson 2

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 13: What do you do in your free time?  - Lesson 2
 
a)   Hello, Akiko. May I ask you some questions for my survey?
 
Xin chào Akiko. Bạn có thể cho mình hỏi một vài câu hỏi cho cuộc khảo sát của mình nhé?
 
Sure.
 
Được chứ.
 
 
 
b)  What do you do in your free time?
 
Bạn làm gì trong thời gian rảnh?
 
I watch cartoons on TV.
 
Mình xem nhiều phim hoạt hình trên ti vi.
 
c)   OK, watching cartoons. How about your mother?
 
What does she do in her free time?
 
Được, xem những phim hoạt hình. Còn mẹ cậu thì sao? Bà ấy làm gì vào thời gian rảnh?
 
She goes shopping.                                                                                        ’
 
Bà ấy đi mua sắm.
 
d)  OK. Thank you very much.
 
Được. Cảm ơn bạn rất nhiều.
 
You're welcome.
 
Không có chi.
 
2. Point and say (Chỉ và đọc)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 13: What do you do in your free time?  - Lesson 2
 
a)  What does your father do in his free time?
 
Bố của bạn làm gì vào thời gian rảnh?
 
He goes fishing.
 
Ông ấy đi câu cá.
 
b)  What does your mother do in her free time?
 
Mẹ của bạn làm gì vào thời gian rảnh?
 
She goes swimming.
 
Bà ấy đi bơi.
 
c)  What does your brother do in his free time?
 
Anh/Em trai của bạn làm gì vào thời gian rảnh?
 
He goes skating.
 
Cậu ấy đi trượt pa-tanh.
 
d)  What does your sister do in her free time?
 
Chị/Em gái của bạn làm gì vào thời gian rảnh?
 
She goes camping. Cô ấy đi cắm trại
 
3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)
 
Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về những thành viên trong gia đình bạn làm gì vào thời gian rảnh của họ.
 
What does your… do in his/her free time?
 
…làm gì vào thời gian rảnh của cậu/cô ấy?
 
He/She usually….
 
Cậu/Cô ấy thường xuyên… How often does he/she…?
 
Cậu/Cô ấy có thường…?
 
 
 
.. every day/once/twice a week/month.
 
… mỗi ngày/một/hai lán một tuần/tháng.
 
4. Listen and circle a or b (Nghe và khoanh tròn a hoặc b)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 13: What do you do in your free time?  - Lesson 2
 
1. c Phong thường đi trượt pa-tanh vào thời gian rảnh.
 
2. a Cha cậu ấy tập ka-ra-te hai lần một tuần.
 
3. b Mẹ cậu ấy đi mua sắm vào những cuối tuần
 
4. c Chị/Em gái cậu ấy lau dọn nhà vào thời gian rảnh.
 
Audio script
 
Hi! My name is Phong. In my free time, I often go skating with my friends because I like sports very much. My father likes sports, too. He do karate twice a week. My mother doesn't like sports. She likes shopping. She often goes shopping at weekends. And my sister likes housework. She often cleans our house in her free time.
 
5. Write about you (Viết về em)
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 13: What do you do in your free time?  - Lesson 2
 
1. Bạn làm gì vào thời gian rảnh?
 
I often play football in my free time.
 
Tôi thường chơi bóng đá vào thời gian rảnh.
 
2. Bạn thường làm nó thế nào?
 
Twice a week.
 
Hai lần một tuần.
 
3. Ba của bạn làm gì vào thời gian rảnh?
 
My father often goes walks in his free time.
 
Bố của tôi thường đi dạo vào thời gian rảnh.
 
4. Mẹ của bạn làm gì vào thời gian rảnh?
 
My mother often goes to the supermarket in her free time
 
 Mẹ của tôi thường đi đến siêu thị vào thời gian rảnh.
 
6. Let's sing (Chúng ta cùng hát)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
What do you do in your free time?
 
Bạn làm gì vào thời gian rảnh?
 
Hello, my friend, how are you?
 
What do you do in your free time?
 
In my free time, I go camping.
 
I go camping with my friends.
 
Xin chào bạn của tôi, bạn khỏe không?
 
Bạn làm gì vào thời gian rảnh?
 
Vào thời gian rảnh của tôi, tôi đi cắm trại.
 
Tôi đi cắm trại với những người bạn.
 
Hello, my friend, how are you?
 
What do you do in your free time?
 
In my free time, I go fishing.
 
I go fishing with my friends.
 
Xin chào bạn của tôi, bạn khỏe không?
 
Bạn làm gì vào thời gian rảnh?
 
Vào thời gian rảnh của tôi, tôi đi câu cá.
 
Tôi đi câu cá với những người bạn.
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top