Trang chủ » Tiếng anh lớp 5 Unit 14: What happened in the story? – Lesson 2

Tiếng anh lớp 5 Unit 14: What happened in the story? – Lesson 2

1. Look, listen and read (Nhìn, nghe và lặp lại)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 14: What happened in the story?  - Lesson 2
 
a)   What are you doing, Linda?
 
Bạn đang làm gì vậy Linda?
 
I'm reading The Golden storfruit Tree.
 
Mình đang đọc Ăn khế trả vàng.
 
b)  Oh, I read it last week. What do you think of the two brothers?
 
Ồ, mình đã đọc tuần trước. Bạn nghĩ gì về hai anh em?
 
I think the older brother is very greedy.
 
Mình nghĩ người anh rất tham lam.
 
c)  Yeah, you're right. How about the younger one?
 
Ồ, bạn đúng rồi. Còn người em thế nào?
 
He's very kind. Cậu ây rât tốt bụng
 
d)   Do you like the story? Bợn có thích câu truyện không?
 
Yes, I do. We can learn a lesson from it: don't be so greedy!
 
Mình thích. Chúng ta có thể học một bài học từ nó: đừng quá tham lam
 
2. Point and say (Chỉ và đọc)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 14: What happened in the story?  - Lesson 2
 
a)   What do you think of the mouse?
 
I think intelligent.
 
Bạn nghĩ gì về con chuột? Tôi nghĩ thông minh.
 
b)  What do you think of An Tiem?
 
I think hard-working.
 
Bạn nghĩ gì về An Tiêm? Tôi nghĩ chăm chỉ.
 
c)  What do you think of the older brother?
 
Bạn nghĩ gì về người anh?
 
I think greedy.                                           Tôi nghĩ tham lam.
 
d)  What do you think of Snow White? Bạn nghĩ gì về Bạch Tuyết?
 
I think kind.                                                Tôi nghĩ tốt bụng
 
3. Let's talk (Chúng ta cùng nóỉ)
 
Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về một quyển sách, một câu truyện hoộc một nhân vật.
 
What kinds of stories do you like? Những loợi truyện nào bạn thích?
 
I like…                                                   Tôi thích…
 
What do you think of…?                        Bạn nghĩ gì về…?
 
I think he's/she's/it's…                          Tôi nghĩ cậu/cô ấy/nó…
 
 
4. Listen and circle a or b (Nghe và khoanh tròn a hoặc b)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 14: What happened in the story?  - Lesson 2
 
1.c                      2. a        3. a
 
Audio script
 
Phong: What story do you like best?
Linda: I like Snow White and the Seven Dwarfs.
 
Phong: What do you think of the main character?
 
Linda: I think she's kind.
 
2. Mai: What are you reading, Peter?
 
Peter: I'm reading The story of Mai An Tiem.
 
Mai: What do you think of Mai An Tiem?
 
Peter: I think he's hard-working.
 
3. Tony: What are you reading, Nam?
 
Nam: Aladdin and the Magic Lamp.
 
Tony: What do you think of Aladdin?
 
Nam: He's generous.
 
5. Write about your favorite book (Viết về quyển sách yêu thích của bạn)
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 14: What happened in the story?  - Lesson 2
1. Những loại sách nào bạn thích?
 
I like fairy tales. Tôi thích những truyện cổ tích.
 
2. Quyển sách yêu thích của bạn là gì?
 
My favourite book is The story of Tam and Com.
 
Quyển sách yêu thích củo tôi là Truyện Tấm và Cám.
 
3. Nhân vật nào bạn yêu thích nhất?
 
I like Tam. Tôi thích cô Tấm
 
4. Nhân vật nào bạn không thích?
 
I don't like Cam. Tôi không thích Cám.
 
5. Tại sao bạn thích quyển sách này?
 
 
Because each of them gives me a lesson in life.
 
Bởi vì mỗi người trong số họ cho tôi một bài học trong cuộc sống.
 
6. Let's play (Chúng ta cùng chơi)
 
Storytelling (Kể chuyện)
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 14: What happened in the story?  - Lesson 2
One day, King Hung got angry with Mai An Tiem…
 
Vào một ngày nọ, vua Hùng đõ nổi giận với Mai An Tiêm…
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top