Trang chủ » Tiếng anh lớp 5 Unit 16: Where`s the post office? – Lesson 1

Tiếng anh lớp 5 Unit 16: Where`s the post office? – Lesson 1

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 16: Where's the post office?  - Lesson 1
 
a)  Excuse me, where's the park, please?
 
Xin lỗi, vui lòng cho hỏi công viên ở đâu ạ?
 
Go straight ahead. It's at the end of the street.
 
Đi thẳng về phía trước. Nó nằm cuối con đường.
 
H Thank you.
 
Cảm ơn ạ
 
 b) Excuse me, where's the toilet, please?
 
Xin lỗi, vui lòng cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?
 
It's over there, near the lake. Nó ở đằng kia, gần hồ.
 
Thanks a lot.                                    cảm ơn rất nhiều ạ.
 
I You're welcome.                                        Không có chi.
 
a)   Excuse me, is the museum near here?
 
Xin lỗi, có phải bảo tàng gần đây không ạ?
 
No, it isn't. Turn left. It's on the corner of the street, next to the theatre. Không, không phải. Rẽ trái. Nó nằm ở góc con đường, kế bên nhà hát. Thank you.
 
Cảm ơn ạ.
 
b) Excuse me, where's the post office?
 
Xin lỗi, bưu điện ở đâu ạ?
 
Turn righf. It's between the supermarket and the cinema.
 
Rẽ phải. Nó ở giữa siêu thị và rạp chiếu phim.
 
Thanks a lot.
 
Cảm ơn rất nhiều ạ.
 
You're welcome. Không có chi.
 
2. Point and say (Chỉ và đọc)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 16: Where's the post office?  - Lesson 1
 
a)   Excuse me, where's the bus stop?
 
Xin lỗi, trạm dừng xe buýt ở đâu ạ ?
 
It's next to the stadium. Nó kế bên sân vận động.
 
b)   Excuse me, where's the pharmacy?
 
Xin lỗi, tiệm thuốc tây/hiệu thuốc ở đâu ạ?
 
It's opposite the market. Nó đối diện chợ.
 
c)   Excuse me, where's the theatre? Xin lỗi, nhà hát ở đâu ạ?
 
It's between the cinema and the supermarket.
 
Nó ở giữa rạp chiếu phim và siêu thị.
 
d) Excuse me, where's the museum?
 
Xin lỗi, bảo tàng ở đâu ạ. Nó ở góc con đường.
 
It's on the corner of the street.
 
3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)
 
Hỏi và trá lời những câu hỏi về phương hướng.
 
Where's the…?
 
It's next to/opposite… It's between… and… It's on the corner of… Turn right/left…
 
4. Listen and tick (Nghe và đánh dấu chọn)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 16: Where's the post office?  - Lesson 1
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 16: Where's the post office?  - Lesson 1
 
Audio script
 
1. Akiko:  Where's the museum?
 
Nam: I'll take you there.
 
Akiko: Is it far?
 
Nam: No, not at all. It's next to the stadium. We can walk.
 
2. Akiko: Where's the supermarket, Nam? Is it far from here? Nam: Not very far. Go along the street and turn left. Akiko: OK. Let's go there.
 
 
3. Tony: I want to buy some presents.
 
Mai: OK Let's go to the souvenir shops.
 
Tony: Are they far from here?
 
Mai: Yes, they are. We'll go by bus.
 
 Tony: Where's the bus stop?
 
Mai: It's opposite the pharmacy.
 
4. Tony: I'd like to send these postcards. Where's the post office, Mai?
 
Mai: Go straight ahead. Turn right at the end of the street. It's between the supermarket and the cinema.
 
Tony: Thanks a lot, Mai.
 
Mai: You're welcome.
 
5. Read and complete (Đọc và hoàn thành)
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 16: Where's the post office?  - Lesson 1
 
1. opposite                Nhà hát đối diện sân vận động.
 
2. between               Rạp chiếu phim ở giữa nhà hát và siêu thị.
 
3. on the corner Sân vận động nàm ở góc con đường.
 
4. opposite          Trạm dừng xe buýt 1 đối diện trạm dừng xe buýt 2
 
5. next to                  Bưu điện kế bên trạm dừng xe buýt 1.
 
6. Let's sing (Chúng ta cùng hát)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
 
rạm dừng xe buýt ở đâu?
 
Xin lỗi, trạm dừng xe buýt ở đâu? Trạm dừng xe buýt ở đâu?
 
Đi thẳng về phía trước.
 
Nó ở góc,
 
Tại cuối con đường.
 
Xin lỗi, công viên ở đâu?
 
Công viên ở đâu?
 
Đi thẳng về phía trước.
 
Sau đó rẽ trái.
 
Nó đối diện sân vận động.
 
Chúng ta cùng hát Where’s the bus stop?
 
Excuse me, where's the bus stop?
 
Where's the bus stop?
 
Go straight ahead.
 
It's on the corner,
 
At the end of the street.
 
Excuse me, where's the park?
 
Where's the park?
 
Go straight ahead.
 
Then turn left.
 
It's opposite the museum.
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top