Trang chủ » Tiếng anh lớp 5. Unit 4: Did you go to the party? – Lesson 1

Tiếng anh lớp 5. Unit 4: Did you go to the party? – Lesson 1

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại:)
 
Click tại đây để nghe: 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 5.Unit 4: Did you go to the party? - Lesson 1
a)  Are you going to Nam's birthday party?
 
Nam's birthday party? It was last Sunday.
 
Oh no! I thought it was today!
 
b)  Did you go to the party?
 
Yes, I did. I went with Phong.
 
c)  How about you, Mai? Did you go to the party?
 
No, I didn't. I visited my grandparents.
 
d) Did you enjoy Nam's party, Phong?
 
Yes! We had a lot of fun!
 
Tạm dịch:
 
a) Bạn sẽ đi dự tiệc sinh nhật Nam phải không?
 
Tiệc sinh nhật Nam ư? Nó đã là Chủ nhật trước.
 
Ôi không! Mình nghĩ nó là hôm nay!
 
b) Bạn đã đi dự tiệc phải không? Vâng, đúng rồi. Mình đi với Phong.
 
c) Còn bạn thì sao Mai? Bọn có đi dự tiệc không? Không, mình không đi. Mình đã đi thăm ông bà mình.
 
d) Bạn có thích bữa tiệc của Nam không Phong? Có! Chúng mình có thật nhiều niềm vui!
 
2. Point and say (Chỉ và đọc)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 5.Unit 4: Did you go to the party? - Lesson 1
 
a)  Did you go on a picnic?
 
Yes, I did. / No, I didn't.
 
b)  Did you enjoy the party?
 
Yes, I did. / No, I didn't.
 
c)  Did you join the funfair?
 
Yes, I did. / No, I didn't
 
d) Did you watch TV?
 
Yes, I did / No, I didn't.
 
Tạm dịch:
 
a) Bạn đã đi dã ngoại phải không?
 
Vâng, đúng rồi. / Không, tôi không đi.
 
b) Bạn có thích bữa tiệc không?
 
Vâng, tôi có. / Không, tôi không thích.
 
c) Bạn đã tham gia hội chợ vui chơi phải không?
 
Vâng, đúng rồi. / Không, tôi không tham gia.
 
d) Bạn đã xem ti vi phải không?
 
Vâng, đúng rồi. / Không, tôi không xem.
 
3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)
 
Hỏi và trả lời những câu hỏi về những gì bạn đã làm
 
Did you go on a picnic?
 
Did you enjoy the weekend?
 
Did you watch TV?                
 
Yes, I did. / No, I didn't.        
 
 
Tạm dịch:
 
Bạn đã đi dã ngoại phải không?
 
Bạn có thích cuối tuần không?
 
Bạn đã xem ti vi phải không?
 
Vâng, đúng rồi. / Không, tôi không…
 
4. Listen and tick Yes (Y) or No (N) (Nghe và đánh dấu chọn Có (Y) hoặc Không (N))
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 5.Unit 4: Did you go to the party? - Lesson 1
 
Đáp án : 1. N                    2. Y            3. N
 
Audio script:
 
1. Phong: Did you go to the zoo yesterday, Linda?
 
Linda: No, I didn't.
 
Phong: Did you stay at home?
 
Linda: Yes, I did.
 
2. Phong: Were you at the sports festival Mai?
 
Mai: Oh, yes.
 
Phong: Did you enjoy it?
 
Mai: No, I didn't. It was so crowded.
 
3. Mai: Did you stay at home yesterday, Tony?
 
Tony: No, I didn't.
 
Mai: Where did you go?
 
Tony: I went to visit my grandparents
 
Tạm dịch:
 
1. Phong: Bạn đã đi đến sở thú ngày hôm qua phải không, Linda?
 
Linda: Không, tôi không đi.
 
Phong: Bạn có ở nhà không?
 
Linda: Vâng, tôi có.
 
2. Phong: Bạn có tham dự lễ hội thể thao không, Mai?
 
Mai: Ồ, có.
 
Phong: Bạn có thích nó không?
 
Mai: Không, tôi không thích. Nó quá đông đúc.
 
3. Mai: Hôm qua bạn có ở nhà không, Tony?
 
Tony: Không, tôi không.
 
Mai: Bạn đã đi đâu?
 
Tony: Tôi đã đi thăm ông bà của tôi
 
 
5.  Read and complete (Đọc và hoàn thành)
Tiếng anh lớp 5.Unit 4: Did you go to the party? - Lesson 1
 
Đáp án : (1) went     (2) festival    (3) joined    (4) sports   (5) enjoyed
 
Tạm dịch:
 
Linda và Tom đã trải qua những kỳ nghỉ của họ. Họ đi nhiều nơi khác nhau. Linda đã đi lễ hội hoa ở Đà Lạt. Tom đã tham gia vào một lễ hội thể thao (hội thao). Họ thích những kỳ nghỉ của họ rất nhiều.
 
6. Let's sing (Chúng ta cùng hát)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
What did you do on Teachers’ Day?
 
What did you do? What did you do?
 
What did you do on Teachers' Day?
 
Did you have fun? Did you have fun?
 
Yes, we did. We had lots of fun
 
Did you go? Did you go?
 
Did you go on a picnic?
 
No, we didn't. No, we didn't We didn't go on a picnic
 
Tạm dịch:
 
Bạn đã làm gì vào ngày Nhà giáo?
 
Bạn đã làm gì? Bạn đã làm gì?
 
Bạn đã làm gì vào ngày Nhà giáo?
 
Bạn có vui không? Bạn có vui không?
 
Vâng, chúng tôi vui. Chúng tôi có nhiều niềm vui.
 
Bạn đã đi phải không? Bạn đã đi phải không?
 
Bạn đã đi dã ngoại phải không?
 
Không, chúng tôi không đi. Không, chúng tôi không đi.
 
Chúng tôi đã không đi dã ngoại.
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top