Trang chủ » Tiếng anh lớp 5. Unit 7: How do you learn English? – Lesson 3

Tiếng anh lớp 5. Unit 7: How do you learn English? – Lesson 3

1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
’How do you 'practise 'speaking?
 
I 'speak 'English 'every 'day.
 
'How do you ‘practise 'reading?
 
I 'read ‘English 'comic 'books.
 
'How do you 'practise 'writing?
 
I 'write 'emails to my 'friends.
 
'Why do you 'learn 'English?
 
Be'cause I 'want to 'sing 'English 'songs.
 
Tạm dịch:
 
Bạn luyện nói thế nào?
 
Tôi nói tiếng Anh mỗi ngày.
 
Bạn luyện đọc thế nào?
 
Tôi đọc nhiều truyện trơnh tiếng Anh.
 
Bạn luyện viết thế nào?
 
Tôi viết nhiều thư điện tử cho bọn bè tôi.
 
Tại soo bạn học tiếng Anh?
 
Bởi vì tôi muốn hót nhiều bời hớt tiếng Anh.
 
2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud (Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 5.Unit 7: How do you learn English? - Lesson 3
 
Đáp án:
 
1.b   I learn English by talking with my friends
 
2.a   Mai learns English by reading comic books.
 
3.a   Nam learns English by writing emails to his friends
 
4.b   We learn English because we want to talk with our foreign friends.
 
Tạm dịch:
 
Tôi học tiếng Anh bàng cách nói chuyện với nhừng bọn bè.
Mai học tiếng Anh bong cách đọc sách truyện tranh.
Nam học tiếng Anh bong cách viết những thư điện tử cho bạn của cậu ây.
Chúng tôi học tiếng Anh bởi vì chúng tôi muốn nói chuyện với những người bọn nước ngoài của chúng tôi.
3. Let's chant (Chúng ta cùng ca hát)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
How do you learn English?
 
How do you practise speaking?
 
By speaking English every day.
 
How do you practise reading?
 
By reading comic books.
 
How do you practise listening?
 
By watching English cartoons on TV.
 
How do you practise writing?
 
By writing emails to my friends.
 
Why do you learn English?
 
Because I want to sing English songs.
 
Tạm dịch:
 
Bạn học tiếng Anh thế nào?
 
Bạn luyện nói thế nào?
 
Bằng cách nói tiếng Anh mỗi ngày.
 
Bạn luyện đọc thế nào?
 
Bằng cách dọc nhiều truyện tranh.
 
Bạn luyện nghe thế nào?
 
Bằng cách xem nhiều phim hoạt hình tiêng Anh trên ti vi.
 
Bạn luyện viết thế nào?
 
Bồng cách viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi.
 
Tại sao bạn học tiếng Anh?
 
Bởi vì tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.
 
4. Read and tick TRue (T) or False (F) (Đọc và đánh dấu chọn Đúng (T) hoặc Sai (F))
 
 
Tiếng anh lớp 5.Unit 7: How do you learn English? - Lesson 3
 
Đáp án: 1T   2F    3T   4T    5F
 
Tạm dịch:
 
Tên của mình là Mai. Mình thích đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh. Khi mình gặp một từ mới, mình cố gắng đoán nghĩa của chúng. Mình viết từ mới vào tập và nói chúng một vài lầnể Mình thường dán những từ mới trên tường trong phòng ngủ của mình và luyện đọc to chúng. Mình học nói tiếng Anh bàng cách nói chuyện với những người bạn HƯỚC ngoài vào thời gian mình rảnh. Bạn mình Akiko giỏi tiếng Anh. Cô ấy thường xuyên luyện nghe bàng cách xem nhiều phim hoạt hình trên ti vi. Cô ấy học viết bằng cách viết nhiều thư điện tử gửi cho mình mồi ngày. Chúng tôi rốt vui bởi vì chúng tôi có thể hiểu lẫn nhau. Tiếng Anh cần thiết cho giao tiếp.
 
1.T  Mai cố gắng đoán nghĩa của từ trong khi cô ấy đọc
 
2.F  Mai thường học nói tiếng Anh bởi bân thân cô đy.
 
3.T  Akiko thường xuyên luyện nghe bồng cách xem nhiều phim hoạt hình trên ti vi.
 
4.T  Akiko học viết tiếng Anh bàng cách viết nhiều thư điện tử gửi cho mai mỗi ngày.
 
5.F  Họ thích học tiếng Anh bởi vì nó cồn thiết cho việc học của họ.
 
5. Write about hơ your friend learns English (Viết về bạn em học tiếng Anh thế nào)
 
My friend is Trinh.
 
She learns to read English by reading short English stories.
 
She learns vocabulary by writing new words on her notebook and reading them aloud.
 
She learns English because she wants to talk with her foreign friends.
 
Tạm dịch:
 
Bạn tôi là Trinh.
 
Cô ấy học đọc tiếng Anh bằng cách đọc nhiều truyện ngốn tiếng Anh. Cô ấy học từ vựng bàng cách viết những từ mới vào tập và đọc to chúng.
 
Cô ấy học tiếng Anh bởi vì cô ây muốn nói chuyện với những ngườ bạn nước ngoài của cô ốy.
 
6. Project (Dự án)
 
Thào luận bạn luyện nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh thế nào.
 
7. Colour the stars (Tô màu những ngôi sao)
 
Bây giờ tôi có thể…
 
hỏi và trâ lời những câu hỏi về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh
 
nghe và ggch dưới nhừng đoạn văn về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh
 
đọc và gạch dưới những đoạn vân về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh
 
viết về bạn tôi học tiếng Anh thế nào.
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top