Trang chủ » Tiếng anh lớp 5. Unit 8: What are you reading? – Lesson 1

Tiếng anh lớp 5. Unit 8: What are you reading? – Lesson 1

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
Tiếng anh lớp 5 .Unit 8: What are you reading? - Lesson 1
 
a)  Hi, Peter. Let's play chess.
 
I can't. I'm reading.
 
b)  What are you reading?
 
I'm reading a story about Halloween.
 
c)  Is it a ghost story?
 
Yes. Very scary
 
d)   Is it a ghost?
 
Oh, no!
 
Tạm dịch:
 
a) Chào Peter! Chúng ta cùng chơi cờ vua nào.
 
Mình không thể. Mình đang đọc.
 
b) Bạn đang đọc gì thế?
 
Mình đang đọc một câu truyện về Halloween.
 
c) Nó là một câu truyện ma phải không? Đúng rồi. Thật đáng sợ.
 
d) Nó là con ma phải không? Ồ, không!
 
2. Point and say (Chỉ và đọc)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
 
a)  What arè you reading?
 
I'm reading The Fox and the Crow.
 
b)  What are you reading?
 
I'm reading The story of Mai An Tiem.
 
c)  What are you reading?
 
I'm reading Aladdin and the Magic Lamp
 
d)  What are you reading?
 
I'm reading Snow White and the Seven Dwarfs.
 
Tạm dịch:
 
a) Bạn đang đọc gì thế? Mình đang đọc Cáo và Quạ.
 
b) Bạn đang đọc gì thế? Mình đang đọc Truyện về Mai An Tiêm.
 
c) Bạn đang đọc gì thế?  Mình đang đọc A-la-đin và cây đèn thần.
 
d) Bạn đong đọc gì thế? Mình đang đọc Bgch Tuyết và bảy chú lùn.
 
3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)
 
Hỏi và trả lời những câu hỏi về sách/truyện bạn đang đọc.
 
Do you read books in your free time?
 
Yes, … / No,
 
What are you reading now?
 
I'm reading…
 
What's your favourite book/story?
 
It's …
 
Tạm dịch:
 
Bạn có đọc sách vào thời gion rảnh không?
 
Có,… / Không,…
 
Bâỵ giờ bạn đang đọc gì thế?
 
Tôi đang đọc…
 
Quyển sách/truyện yêu thích của bạn là gì?
 
Nó …
 
4. Listen and tick (Nghe và đánh dấu chọn)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 5 .Unit 8: What are you reading? - Lesson 1
 
Tiếng anh lớp 5 .Unit 8: What are you reading? - Lesson 1
 
Audio script:
 
1. Tony: Hi, Nam. What do you do in your free time? Nam: I like reading stories.
 
Tony: What are you reading at the moment? Nam: I'm reading The Fox and the Crow.
 
2  Tony: Hi, Mai. What are you doing this weekend?
 
Mai: I'm going to stay at home and finish my book.
 
Tony: What are you reading?
 
Mai: Aladdin and the Magic Lamp.
 
3. Tony: Hi, Linda. What are you reading?
 
Linda: I'm reading my favourite book againễ Tony: What's the name of the book?
 
Linda: Snow White and the Seven Dwarfs.
 
Tony: Why are you reading it again?
 
Linda: Because it's so interesting!
 
4. Tony: Hi, Tom. What are you reading?
 
Tom: The story of Mai An Tiem.
 
Tony: Do you like it?
 
Tom: Yes, I think it's my favourite story.
 
5. Read and complete (Đọc và hoàn thành)
 
 
Tiếng anh lớp 5 .Unit 8: What are you reading? - Lesson 1
Đáp án: (1)free (2) reading (3) Snow (4) Seven (5) like
 
Tạm dịch:
 
Quan: Bạn làm gì vào thời gian rảnh của mình?
 
Linda: Mình đọc nhiều. Mình thích truyện cổ tích.
 
Quan: Mình biết. Bây giờ bạn đang đọc gì?
 
Linda: Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Còn bạn thì sao? Bạn có thích truyện cổ tích không?
 
Quan: Không, mình không thích. Mình thích đọc những truyện ngắn. Linda: Bây giờ bạn đang đọc gì?
 
Quan: Một câu truyện về Halloween.
 
6. Let's play (Chúng ta cùng chơi)
 
The Guessing Game (Trò chơi đoán)
 
Tiếng anh lớp 5 .Unit 8: What are you reading? - Lesson 1
 
It's a Vietnamese story.                 
 
It's a fairy tale.                                
 
The main character is a girl.
 
It's The Story is Tam and Cam!
 
Tạm dịch:
 
Nó là một câu truyện người Việt.
 
Nó là một truyện cổ tích.
 
Nhân vật chính là một cô gái.
 
Đó là Truyện về Tấm và Cóm!
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top