Trang chủ » Tiếng anh lớp 5. Unit 8: What are you reading? – Lesson 3

Tiếng anh lớp 5. Unit 8: What are you reading? – Lesson 3

1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
’What are you 'reading?
 
I'm ’reading The 'Fox and the 'Crow.
 
'What's 'Snow 'White 'like?
 
She's 'kind.
 
Tạm dịch:
 
Bạn đang đọc gì thế?
 
Tôi đang đọc Cáo và Quạ
 
Bạch  Tuyết thế nào?
 
Cô ấy tốt bụng
 
2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud (Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 5. Unit 8: What are you reading? - Lesson 3
Đáp án:
 
1. a What are you reading?                               
 
I'm reading The Fox and the Crow.
 
2. b What's she reading?                                   
 
She's reading a funny story.
 
3. a What's An Tiem like?                             
 
He's hard-working.                             
 
4. b What's Aladdin like?                              
 
He's clever.                                         
 
Tạm dịch:
 
1. Bạn đang đọc gì thế? Tôi đang đọc Cáo và Quạ.
 
2. Cô ấy đang đọc gì thế? Cô ay đang đọc một câu truyện vui/cười.
 
3. An Tiêm thế nào? Cậu ấy chăm chỉ.
 
4.   A-lo-đin thế nào? Cậu ấy thông minh.
 
3. Let's chant (Chúng ta cùng ca hát)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
 
 
What are you reading?                                
 
What are you reading?                                
 
I'm reading the Aladdin story.               
 
What's Aladdin like?                                       
 
What's he like?                                                
 
He's clever and he's kind.
 
What are you reading?                                  
 
I'm reading the Cinderella story.
 
What's Cinderella like?                           
 
What's she like?                                               
 
She's beautiful and she's kind.
 
Tạm dịch:
 
Bạn đang đọc gì?
 
   Bợn đang đọc gì?
 
Tôi đang đọc truyện A-la-đin.
 
A-la-din thế nào?
 
Cậu ây thế nào?
 
Cậu ây thông mình và cậu ốy tốt bụng.
 
Bạn đang đọc gì?
 
Tôi đang đọc truyện cô bé Lọ Lem.
 
   Cô bé Lọ Lem thế nào?
 
Cô ởy thế nào?
 
Cô ấy xinh đẹp và cô ấy tốt bụng.
 
4. Read and tick Yes or No (Đọc và đánh dấu chọn Có (Y) hoặc Không (N))
 
 
Tiếng anh lớp 5. Unit 8: What are you reading? - Lesson 3
 
Đáp án: 1.Y   2.N   3.Y   4.N   5.Y
 
Tạm dịch:
 
Tom thích đọc. Vào những ngày Chủ nhột, cậu ấy thường ở nhà và đọc nhiều truyện tranh. Cậu ấy thích Thám tử Conan rất nhiều. Nó là một truyện của Nhạt Bản. Nhân vật chính là một học sinh gọi là Jimmy Kudo. Cậu ấy thường giúp đỡ cảnh sát. Cấu ấy làm tốt công việc của mình. Jimmy Kudo là nhân vật yêu thích của Tom bởi vì cậu ấy thông minh và dũng cảm.
 
1. Y    Tom thích đọc sách vào thời gian rảnh của mình.
 
2. N    Thám tử Conan là một truyện của Mã-lai-xi-a.
 
3.Y    Nhân vạt chính là Jimmy Kudo.
 
4.N    Jimmy Kudo là một người cảnh sát.
 
5.Y    Jimmy Kudo thông minh và dũng cảm.
 
5. Write about your favorite book (Viết về quyển sách yêu thích của em)
 
I like reading fairy tales in my free time.
 
My favourite book is The story of Mai An Tiem.
 
The main character is An Tiem.
 
I like him very much because he is clever and hard-working.
 
Tạm dịch:
 
 Tôi thích đọc truyện cổ tích vào thời gian rảnh.
 
Quyển sách yêu thích cùa tôi là truyện về Mai An Tiêm.
 
Nhớn vật chính là An Tiêm.
 
Tôi thích cậu ấy rất nhiều bởi vì cậu ấy thông minh và chăm chỉ.
 
6. Project (Dự án)
 
Phỏng vốn ba bạn học về nhửng quyển sách và nhân vột yêu thích của họ
 
7. Colour the stars (Tô màu những ngôi sao)
 
Bây giờ tôi có thể…
 
hỏi và trả lời những câu hỏi về những quyển sách yêu thích.
nghe và gạch dưới những đoạn văn về những quyển sách yêu thích.
đọc và gạch dưới những đoạn vởn về những quyển sách yêu thích.
viết về quyển sách yêu thích của mình.
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top