Trang chủ » Tiếng anh lớp 7. Unit 10. Sources of energy. A closer look 1

Tiếng anh lớp 7. Unit 10. Sources of energy. A closer look 1

1. Put the words below into the table to describe the types of energy.
 
(Đặt những tử bên dưới vào bảng để miêu tả những loại năng lượng)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 10. Sources of energy. A closer look 1
 
Hướng dẫn giải:
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 10. Sources of energy. A closer look 1
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 10. Sources of energy. A closer look 1
 
2. Compare your answers with a partner.
 
(So sánh những câu trả lời với một bạn học)
 
Example:
 
I think biogas is renewable.
 
Me too. I also think it is abundant and cheap.
 
Tạm dịch:
 
Ví dụ: A: Tôi nghĩ khí đốt có thể phục hồi được.
 
          B: Tôi cũng thế. Tôi cũng nghĩ nó nhiều và rẻ.
 
3. Look at the pictures and complete these sentences, using the words in 1
 
(Nhìn vào những bức hình và hoàn thành những câu này, sử dụng những từ trong phần 1)
 
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 10. Sources of energy. A closer look 1
 
Hướng dẫn giải:
 
1.  Solar; safe                    2. non-renewable
 
3. Wind; clean                   4. dangerous; expensive
 
Tạm dịch:
 
1.  Năng lượng mặt trời là có thể phục hồi. Tuy nhiên, nó sạch và an toàn.
 
2.   Sử dụng than đá gây ô nhiễm, và nó không thể phục hồi được.
 
3.   Năng lượng gió thì nhiều. Và nó cũng sạch và an toàn.
 
4.  Năng lượng hạt nhân có thể phục hồi và sạch. Nhưng nó nguy hiểm và đắt.
 
4. Listen and repeat. Which words are stressed on the first syllable and which ones are stressed on the second syllable? Put them in the appropriate columns.
 
(Nghe và lặp lại. Từ nào được nhấn ở âm tiết đầu tiên và từ được nhấn ở âm tiết thứ hai? Đặt chúng vào những cột thích hợp)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 10. Sources of energy. A closer look 1
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 10. Sources of energy. A closer look 1
 
5. Read the following sentences and mark (') the stressed syllable in the underlined words. Then listen, check and repeat.
 
(Đọc những câu sau và đánh dấu (') vào những từ được gạch dưới. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 10. Sources of energy. A closer look 1
Hướng dẫn giải:
 
1. a'nother, re'newable   
 
2. convenient, a’bundant
 
3. 'limited, environment
 
4. 'plentiful, 'easily
 
5. ex'pensive, ’dangerous
 
Tạm dịch:
 
1. Than đá sẽ được thay thế bằng một nguồn có thể phục hồi được.
 
2. Năng lượng gió thuận tiện và nhiều.
 
3. Khí thiên nhiên bị giới hạn và nó gây hại đến môi trường.
 
4. Năng lượng mặt trời nhiều và có thể được thay thế dễ dàng.
 
5. Năng lượng hạt nhân thì đắt và nguy hiểm.
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top